EN demure
volume_up
{adjective}

demure (also: comely, decent, decorous, mannered)
He could feel the softness of her breast, despite the demure dress and his numbed fingers.
Howie érezte a mellek lágyságát, az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is.
She'd changed from the maillot to a demure househabit that covered wrists and feet, its cowl thrown back to expose snowy curls.
A sportdressz helyett immár egy illedelmes háziruhát viselt, ami eltakarta csuklóját és lábait is.
demure (also: apprehensive, bashful, coy, diffident)
He then becomes a hypocrite, timorous and demure; he counsels peace of soul, hate-no-more, leniency, love of friend and foe.
Ekkor Istene sunyi lesz, félénk és szerény, a lélek békéjét tanácsolja, azt, hogy ne legyen több gyűlölet; türelmet, sőt szeretetet tanácsol barát és ellenség iránt.
It shimmered on the smooth marble bust of Cleopatra with its demure, half-lidded gaze.
Megcsillant Kleopátra márvány mellszobrán is, visszaverődve a higgadt, félig lehunyt szemekről.

Synonyms (English) for "demure":

demure
demur

Context sentences for "demure" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs this not too demure an attitude to take in respect of a regime like this?
Nem lehet, hogy ez túlságosan tétova magatartás egy ilyen rendszerrel szemben?
EnglishHer posture and manner were demure, yet her primary effect was powerfully seductive.
Illedelmesen maga alá húzta a lábát, mégis döbbenetesen vonzó jelenség volt.
EnglishShe was a demure little thing, surprisingly attractive outwardly, and new to the company.
A férfi a Naprendszer jogtudományát képviselte, kísérőjét azonban a társaság tagjai még sosem látták.
EnglishHe added, Who's the demure piece of goods who let me in?
Azután megkérdezte: Ki az a magabiztos jószág, aki beeresztett?
EnglishDemure and mousy to look at, but not such a mouse really.
Egérszerű, jelentéktelen külsejű, de azt hiszem, elég ravasz.
EnglishHer great gray eyes demure, strawberry mouth a little parted, she gazed back and forth across the crowd.
Nagy, szürke szeme álszemérmet sugárzott, szamócaajkai kissé szétnyíltak, ahogy a tömeget fürkészte.
EnglishCairo's smile was demure and not in any way alarmed.
Cairo szerényen mosolygott, mint aki semmitől sem tart.
EnglishWhere does he bide, so demure and quiet from my knowledge?
Hol lehet, hogy nem sikerül a nyomára bukkannom?
EnglishHe was an elderly man, thin, demure, and common-place--by no means the conception one forms of a Russian nobleman.
Öregember volt, sovány, hallgatag, jelentéktelen, nem olyan, amilyennek az ember az orosz nemeseket elképzeli.
EnglishHer liquid black eyes were large and framed by arched brows stern power and keen wits at odds with demure beauty.
Nagy, folyékony-fekete szemeit ívelt szemöldökök keretezték - hideg szépséggel párosult férfias erő és éles elme.
EnglishMadouc approached Kerce, step by demure step.
Madouc tétova léptekkel közeledett Kerce-hez.
EnglishShe looked at them, almond-eyed and demure.
Mandulaszemével szendén pillantott Kelseyre.
EnglishMelancthe came quietly into the room, demure as a young shepherdess of Arcady in her knee-length white frock and sandals.
Hamarosan megjelent Melancthe is szerényen, mint Árkádia fiatal pásztorlánykája, térdig érő fehér ruhájában és szandáljában.
EnglishBlonder than Mary Lena, more disturbing than the maiden in the sarcophagus, more pure and demure than the Virgin-Cecilia, alive and accessible.
Szőkébb, mint Mary Lena, nyugtalanítóbb, mint a koporsóbeli leányka, szentebb és áldottabb, mint a szűz.
EnglishToday she wore a demure white frock with green and blue flowers embroidered along the hem, with a white ribbon constraining her copper-gold curls.
Csinos fehér ruhát viselt, amelynek a szélét kék és zöld hímzett virágok díszítették; rézarany haját fehér szalag fogta össze.
EnglishEach of them wore the remains of a black cap and ages ago they had stood in two demure rows and their voices had been the song of angels.
Mindegyiknek fején egy fekete sapka maradványai sötétlettek; időtlen idők előtt azt viselték, két egyenletes sorban állva előtte, hangjuk az angyalok kórusára hasonlított.
EnglishThere was nothing unusual about her walk-the girl was adapting to local norms, slightly demure, giving way to men, whereas in America the reverse was both true and expected.
A járásában nem talált semmi szokatlant alkalmazkodott a helyi szabályokhoz , kissé finomkodva, a férfiaknak utat engedve járt, jóllehet Amerikában épp az ellenkezője dívott.