"to derive" translation into Hungarian

EN

"to derive" in Hungarian

EN to derive
volume_up
[derived|derived] {verb}

00:28:56.84,00:29:00.04 Az "Armageddon" szóból származik.
... all bodily fluids, every part of the image, derived from fluids of a human body.
-... minden testnedv, ami beleivódott a kendőbe, emberi testtől származik.
Gassendi in his Examen Philosophiae Fluddanae says that Rosencreutz does not derive from rosa but from ros, dew.
Examen Philosophiae Fluddanae című művében ugyanis Gassendi azt mondja, hogy a Rosencreutz név nem a rosa, vagyis rózsa, hanem a ros, vagyis harmat szóból származik.
to derive (also: to date, to emanate, to flow, to issue)
We know that many policies which are important to the European Union derive from it.
Tudjuk, hogy sok, az Európai Unió számára fontos szakpolitika ebből ered.
Ebből a szívből ered minden más.
But surely any gentleman of discernment must notice my inner beauty, which derives from maturity and nobility of spirit!
Azonban egy művelt úriember minden bizonnyal észreveszi belső szépségemet, amely az érettségből és a lélek nemességéből ered!"
to derive

Context sentences for "to derive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Sokan úgy gondolják, hogy személyes hasznot húzhatnak az erdők elpusztításából.
EnglishSuch a music, thought Madouc, could not conceivably derive from threat or malice.
Az ilyen zene nem jelenthet sem fenyegetést, sem gonoszságot, gondolta Madouc.
EnglishI shudder to think of the pedigree I might derive from the dark creature.
Beleborzongom, ha arra gondolok, milyen családfám lenne a sötét alaktól.
EnglishLadies and gentlemen, we have reason to derive great satisfaction from that.
Hölgyeim és uraim, van okunk arra, hogy emiatt nagy elégedettség töltsön el bennünket.
EnglishConsequently, this urgency is also present in the initiatives that derive from it.
Ebből következik, hogy a sürgősség a stratégiából eredő kezdeményezésekben is jelen van.
EnglishPerhaps we might arrange a new system, from which you would derive profit but know no risk.
Talán valami új rendszert is ki tudunk találni, ami nem járna kockázattal.
EnglishMy reservations regarding the report in question derive from this preliminary consideration.
A kérdéses jelentéssel kapcsolatos fenntartásaim ebből az előzetes mérlegelésből fakadnak.
EnglishI think that Iceland is capable of assuming the obligations which derive from being an EU Member State.
Úgy vélem, Izland képes felvállalni az uniós tagsággal járó kötelezettségeket.
EnglishYou will derive enormous benefit from my protection and instruction.
Nagyon nagy hasznod fog származni a védelmemből és irányításomból.
EnglishThe benefits which will derive from such an agreement far outweigh the economic cost.
Az ilyen megállapodásból származó előnyök messze túlszárnyalják majd a gazdasági által fizetendő árat.
EnglishThe wine imported into into the Community which may be used in making sparkling wines must derive from:
A Közösségbe behozott, pezsgők előállításához felhasználható bor származhat:
EnglishIt is often individuals who create such mistrust and who derive a personal interest from doing so.
Gyakran magánszemélyek generálják az ilyen bizalmatlanságot, és ehhez személyes érdekük fűződik.
EnglishIt is no secret that the sources of our European identity derive directly from the Christian tradition.
Nem titok, hogy európai identitásunk forrásai közvetlenül a keresztény hagyományból erednek.
EnglishIndeed, women could derive complete pleasure in this way, reaching satisfaction with scarcely any other contact at all.
A nők sokszor ezzel az egy érintkezéssel is el tudták érni a teljes kielégülést.
EnglishI derive this principle from a Christian image of humanity.
Ezt az elvet az emberség keresztény képzetéből származtatom.
EnglishThus they will be in a position to derive even greater benefit from the advantages of the internal market.
Így még jobban kihasználhatják majd a belső piac előnyeit.
EnglishIf you don't derive profits, no royalty is due.
Amikor ugyanis megházasodtam, útjaink elváltak egymástól.
Englishprovided that the persons mentioned under (b) and (c) derive no private gain from such measures.
hoznak, feltéve, hogy a b) és c) pontban említett személyeknek az ilyen intézkedésekből semmilyen egyéni haszna nem származhat.
EnglishAll governments, even tyrannies, ultimately derive their power from the consent of the people that they govern.
Minden kormány, még a zsarnokok is végeredményben az általuk irányított emberek beleegyezéséből vezetik le hatalmukat.
EnglishThe Commission, on the basis of the treaties in force and of the legal debates that derive from them, must stand by its proposals.
A hatályos szerződések és a belőlük fakadó jogviták alapján a Bizottság nem módosíthatja javaslatait.