"desire" translation into Hungarian

EN

"desire" in Hungarian

EN

desire {noun}

volume_up
Not a sweet, daughterly desire, but he was not the sweetest of fathers.
Nem aranyos, kislányhoz illő vágy, de hát a férfi sem volt éppen aranyos apuka.
Mastery: the desire to get better and better at something that matters.
Kiválóság: a vágy, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk valamiben, ami számít.
What was the desire to clash violently against the will of another with weapons?
Mi ez a vágy, hogy fegyverrel akarják megtörni a másik akaratát?
It is understandable that this desire is particularly strong among the new Member States.
Érthető, hogy ez a kívánság különösen erős az új tagállamok körében.
This is a human desire and wish that we must fully respect.
Ez pedig olyan emberi vágy és kívánság, amelyet teljes mértékben tiszteletben kell tartanunk.
And it's that wish, or that desire, that I suppose I'm dealing with in my work.
És ez a kívánság, illetve vágy az, amivel a munkám során foglalkozom.
desire (also: wish)
That was a very interesting story, the reason given being a desire to stop Europe becoming too strong.
Igen érdekes történet körvonalazódott, amelynek oka az az óhaj lehet, hogy elejét vegyék Európa túlságos megerősödésének.
Some people fear that these decisions are borne from the desire for Europe to take a leading role on the world stage.
Egyesek attól tartanak, hogy e döntések mögött azon óhaj húzódik meg, hogy Európa vezető szerepet játsszon a nemzetközi színpadon.
And, behind all of this, is this new and I think extremely dangerous form of Euronationalism, the desire to create this state.
E mögött pedig - úgy érzem - az euronacionalizmus új és rendkívül veszélyes formája húzódik meg: az az óhaj, hogy létrehozzák ezt az államot.

Synonyms (English) for "desire":

desire

Context sentences for "desire" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you desire free enlightenment, and he cackled in mirth, seek out the Curator.
Ha ingyen felvilágosításra számítasz... vidáman vihogott keresd meg a Kurátort.
EnglishI saw you looking upon me, day after day, and I could see the desire in your eyes.
Láttalak minden nap, ahogy rám néztél tekinteted elárulta, hogy vágyódsz utánam.
EnglishMy main desire was to defend the prerogatives of the parliamentary institution.
Legfőbb szívügyemnek a Parlament mint intézmény előjogainak védelmét tartottam.
EnglishI gave in to my desire to kiss her, to breathe in the fragrance of her warm flesh.
Mégis engedtem a vágyamnak, hogy összecsókoljam, beszívjam meleg húsának illatát.
EnglishI desire nothing that the gods do not wish, and I desire all that they do wish.
Én nem akarok semmi mást, mint amit az istenek akarnak, és mindazt akarom, amit ők.
EnglishThe voices of hell I had no desire to hear, but what about the singing of heaven?
A pokol zsinatolására nem voltam kíváncsi, de milyen lehet az angyalok éneke?
EnglishThe only way to win at dice therefore was to cultivate a genuine desire to lose.
Az egyetlen mód tehát, hogy nyerjünk kockán, ha őszintén veszíteni akarunk.
EnglishShe suddenly had a terrible desire... to go to a priest and-- and confess her sins.
Hirtelen nagy vágyat érzett, hogy... elmenjen egy paphoz, és meggyónja bűneit.
EnglishMy country has no desire to see any sort of conflict between Russia and Japan.''
Országom nem örülne, ha Oroszország és Japán között bármiféle konfliktus alakulna ki.
EnglishIt welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Üdvözli mindkét szervezetnek a partnerség további megerősítésére irányuló törekvését.
EnglishThat said, I would obviously echo your desire for a more cohesive position.
Mindemellett természetesen jelezni fogom az egységesebb álláspont iránti igényét.
EnglishRecently Mr Lukashenko expressed the desire to stand again for the Presidency.
A közelmúltban Lukasenko úr arról nyilatkozott, hogy ismét indul az elnöki posztért.
EnglishHe could not save Boothe and Uhlander, and he really had no desire to save them.
mielőtt Melanie végez Bel Airben, tehát nem maradt vesztegetni való ideje.
EnglishHave you learned what I desire to know and offered twelve thousand in gold for?
- Sikerült megtudnod, amire szükségem van, és amiért tizenkétezer aranyat ajánlottam?
EnglishI have felt his desire, though he would not give me what I would have had from him ...
Éreztem az ő vágyát is, bár nem akarta nekem megadni, amit kapni akartam tőle...
EnglishIn the sulky, sluggish state that he was in, his sole desire was to get rid of them.
Mostani komor és ázott hangulatában csak arra vágyott, hogy szabaduljon tőlük.
EnglishFeeling lurks in that interval of time between desire and its consummation.
Ott lappang abban az időkülönbségben, vágyakozás és beteljesülés között, az érzés.
EnglishCandy knew that she still had a chance to escape, but she had no desire to turn back.
Cuki még mindig el tudott volna menekülni, de esze ágában sem volt visszafordulni.
EnglishYet it is ever the way with you mortals that you desire more than is your right.
De mindig így van ez veletek, halandókkal, többet akartok, mint amennyihez jogotok van.
EnglishIn fact, this translates a desire for integration of state sovereignties.
Sőt, ezt az állami szuverenitások integrációja iránti vágyaként fordíthatjuk le.