"dilute" translation into Hungarian

EN

"dilute" in Hungarian

HU
HU
EN

dilute {adjective}

volume_up
dilute (also: tenuous, thin, watery, weak)

Synonyms (English) for "dilute":

dilute

Context sentences for "dilute" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must not allow the distraction of EU defence ambitions to dilute or undermine this.
Nem hagyhatjuk, hogy az EU védelmi törekvései ezt súlytalanná tegyék vagy aláássák.
EnglishAdd 50 ml of dilute sulphuric acid (4.6) and 0 75 g of potassium iodide (4.1).
Hozzáadunk 50 ml hígított kénsavat (4.6.) és 0,5 g kálium-jodidot (4.1.).
EnglishMeasure 2 ml of the sample and dilute to 10 ml with the sodium chloride solution (4.2).
Mérjünk ki 2 ml mintát és hígítsuk 10 ml-re a nátrium-klorid oldattal (4.2.).
EnglishTransfer the solution to a graduated Nessler cylinder (5.1) and dilute to 50 ml with water.
Öntsük át az oldatot az osztott Nessler-hengerbe (5.1.) és öntsük fel vízzel 50 ml-re.
EnglishDissolve 50 mg methyl erucate in a few ml of n-hexane and dilute to 10 ml with n-hexane.
Oldjunk fel 50 mg metil-erukátot néhány ml n-hexánban és hígítsuk fel n-hexánnal 10 ml-re.
EnglishIn other words we must dilute, we are told, our social model.
Más szóval azt halljuk, hogy fel kell vizeznünk a szociális modellünket.
EnglishFor the standard solution, dilute 1 : 10 with the buffer solution.
A kalibráló oldathoz 1:10 arányban hígítsuk fel a puffer-oldattal.
EnglishThe pH may be corrected only by using dilute hydrochloric acid or dilute soda.
Ha a pH érték nem megfelelő, a beállításhoz csak hígított sósavat vagy hígított nátronlúg oldatot lehet használni.
EnglishBecause dark energy, unlike matter or radiation, does not dilute away as the universe expands.
Mivel a sötét energia, ellentétben az anyaggal vagy a sugárzással, nem hígul fel, ahogy az univerzum tágul.
EnglishI had forgotten that where the fairy blood is dilute, the Sight comes down to you maimed and incomplete, the stranger said.
- Feledted, hogyha a tündérvér felhígul, a Látás csonka, tökéletlen lesz - mondta az idegen.
EnglishI do not think that it sends the right message to dilute renewables in the EU 2020 strategy.
Nem hiszem, hogy helyes lenne azt az üzenetet küldeni az EU 2020 stratégiában, hogy fel kell hígítani a megújuló energiákat.
EnglishThe integrity of these rules will be tested by attempts to dilute them for national reasons.
E szabályok sértetlenségét igencsak próbára teszik majd a nemzeti célok érdekében történő felhígításukra irányuló kísérletek.
EnglishThe purpose of the engine resulting was to dilute and dilute and dilute the vibrations from the tare recorder.
A gépezetnek az volt a rendeltetése, hogy oldja, oldja és még tovább oldja a magnetofonból származó rezgéseket.
Englishstandard 1 % solution of pure biphenyl in cyclohexane : dilute with cyclohexane to obtain the following three solutions:
1%-os bifenil törzsoldat ciklohexánban: ciklohexánnal hígítjuk az alábbi három oldat nyerése végett:
EnglishWhat we noticed is when the bacteria were alone, so when they were in dilute suspension, they made no light.
Azt vettük észre, hogy amikor a baktériumok egyedül voltak, azaz alacsony sűrűségű oldatban, olyankor nem világítottak.
EnglishDissolve 25 mg methyl tetracosanoate in a few ml of n-hexane (as 4 76) and dilute to 100 ml with n-hexane.
Oldjunk fel 25 mg metil-tetrakozanoátot néhány ml n-hexánban (a 4.6. pont szerint), és hígítsuk fel n-hexánnal 100 ml-re.
EnglishDilute to the mark with water and mix.
A jelig vízzel kell hígítani, és meg kell keverni.
EnglishCertain attempts by some members of the Human Rights Council to dilute this mechanism are, however, a cause for concern.
Aggodalomra adott okot azonban az Emberi Jogi Tanács néhány tagjának az e mechanizmus felhígítására tett kísérlete.
EnglishPreparation of dilute standard VC solution
Higított VC-standardoldat készítése
EnglishThey would dilute this compromise.
Ezek felhígítanák ezt a kompromisszumot.
Other dictionary words