EN

dispute {noun}

volume_up
There is no such thing as an 'apparent' dispute: a dispute is a dispute.
Nincs olyan, hogy "látszólagos” vita: a vita az vita.
This is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Ezért kell Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.
This has happened recently in the dispute involving the Tekel workers.
Ez történt nemrégiben a Tekel dolgozóival kapcsolatos vita során is.
I am sure that the heads of state and government will be fully aware that an atmosphere of recrimination and dispute at Lisbon would do nothing to help the process of ratification.
Biztos vagyok benne, hogy az állam- és kormányfők tisztában vannak azzal, hogy a vádaskodás és vitatkozás légköre Lisszabonban egyáltalán nem segítené elő a ratifikáció folyamatát.

Context sentences for "dispute" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am talking, of course, about the border dispute between Slovenia and Croatia.
Természetesen a Szlovénia és Horvátország között fennálló határvitáról beszélek.
EnglishIt would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Senkiben sem kérdőjeleződik meg a NATO hasznosságának kérdése, legkevésbé bennem.
EnglishThe dispute settlement mechanism is modelled on standard international procedures.
A vitarendezési mechanizmushoz szabályos nemzetközi eljárásokat vettek alapul.
EnglishThe importance of harmonised European policy is, in my view, beyond dispute.
Az összehangolt európai politika fontossága véleményem szerint vitán felül áll.
EnglishOf course the right to strike is a fundamental right: that is not in dispute.
Természetesen a sztrájkjog az alapvető jogok közé tartozik: ez vitathatatlan.
EnglishIn order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Külső kezdeményezések szükségesek ahhoz, hogy túljussunk az elnevezés feletti vitán.
EnglishIn the event of a dispute, the analysis results shall be forwarded to the Commission.
Az elemzések eredményeit, véleményeltérés esetén, meg kell küldeni a Bizottságnak.
EnglishIt's the dispute over unguentum armarium, otherwise known as weapon salve.
Ez a könyv az unguentum armarium, vagyis a fegyver balzsam körüli vitáról szól.
EnglishThe Arctic's untold mineral resources have made the area the subject of heated dispute.
Az Északi-sarkvidék óriási ásványkincs-készlete miatt vált heves viták tárgyává.
EnglishI b'leeve I kin settle yer dispute, good masters,' he said in a squeaky voice.
Asszem én választ tudok adni a kérdésükre, jó uraim mondta magas orrhangon.
EnglishThe European Union's credibility is therefore also at stake in this dispute.
Következésképpen ebben a vitában az Európai Unió hitelessége is kockán forog.
EnglishNaturally, if someone were to dispute that, I would be prepared to give up the role.
Természetesen, ha ezt valaki kifogásolja, kész vagyok lemondani erről a tisztségről.
EnglishAlternative dispute resolution is going to be our key mover in this regard.
Ebben a vonatkozásban az alternatív vitarendezés lesz a kulcsfontosságú ösztönzőnk.
EnglishI dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Vitatom azt az elképzelést, hogy az EU alapjogokat adományozhatna és szabályozhatna.
EnglishIn fact this question was tabled before the Russia-Ukraine dispute arose.
Ezt a kérést valójában az orosz-ukrán gázvita kirobbanása előtt nyújtottam be.
EnglishMr President, I shall not dispute the figures that Mr Corbett has just read out.
Elnök úr, nem vitatom a Corbett úr által imént felolvasott számokat.
EnglishI voted in favour of the dispute settlement mechanism as proposed by Mr Susta.
A Susta úr által javasolt vitarendezési mechanizmus mellett szavaztam.
EnglishThis silly dispute about the tea tent has got to be settled, Jim, she said forcefully.
Véget kell vetni ennek az ostoba vitának a teasátorral kapcsolatban mondta nyomatékkal.
EnglishAt least not until we've made certain that it's ours to keep beyond any dispute.
Addig legalábbis nem, amíg senki sem vitathatja a tulajdonjogunkat.
EnglishDispute concerning the confirmation of the validity of the mandate of a Member: see Minutes
Egy európai képviselői mandátum érvényességének vitatása: lásd a jegyzőkönyvet