"distance" translation into Hungarian

EN

"distance" in Hungarian

EN distance
volume_up
{noun}

distance (also: interval, offset, range, reach)
(e) the distance, in kilometres, covered on the main national railway networks.
e) a fő országos vasúti hálózatokon kilométerben számított megtett távolság.
Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.
A nyelvi problémák, a távolság és a bizalomhiány a legnagyobb akadályok.
Enter the distance to leave between the left page margin and the tab stop.
Adja meg, mekkora legyen a bal oldalmargó és a tabulátorpozíció közötti távolság.
distance
Finally, the shouts diminished with distance.
kurjongatást végre elnyelte a messzeség.
The thin voice of the pipe was audible for some time, fading slowly with distance.
Egy ideig még hallották a pikula vinnyogó hangját, aztán lassan azt is elnyelte a messzeség.
But it was not alone the distance that had attracted the Savage to his lighthouse; the near was as seductive as the far.
De nemcsak a messzeség vonzotta a Vadembert világítótornyába; a közeli táj éppen olyan csábító volt, mint a távoli.
distance (also: space)
volume_up
táv {noun}
He'd covered half the distance when Jaffe picked up the knife.
A táv felét sikerült is megtennie, mire Jaffe felvette a kést.
The circuit he made grew bigger, though by now he was covering the larger distance in the same time as he had the shorter.
A táv egyre hosszabb lett, de már ugyanannyi idő alatt tette meg, mint korábban a rövidebb kört.
distance (also: leg, stage, stretch of road)

Synonyms (English) for "distance":

distance

Context sentences for "distance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe years I'd spend on this mission, the distance it has taken me away from home.
Annyi évet töltöttem ebben a küldetésben, olyan távolra vetődtem az otthonomtól.
EnglishEnter the horizontal distance from the left edge of the page to the pivot point.
Írja be az oldal bal széle és a forgatási pont közötti vízszintes távolságot.
EnglishOff in the distance, he heard laughter; the unmistakable giggling of young girls.
A távolban nevetést hallott; fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását.
EnglishIn the distance, a solitary fireman hosed down the burnt frame of the Porsche.
A távolban egy önkéntes tűzoltó a Porsche leégett vázára irányította a gumitömlőt.
EnglishSo I had to get up quickly so the father wouldn't hear his voice from a distance.
Gyorsan fel kellett hát kelnem, hogy az apa ne hallja messziről jövő hangját.
EnglishAt this distance, the structure appeared less damaged than she knew it must be.
Messziről látta az O'Conner ház falait, amelyek innen nem tűntek olyan megviseltnek.
EnglishHowever, local and long-distance passenger transport must not be affected in any way.
A helyi és távolsági személyszállítást azonban ez semmilyen módon nem érintheti.
EnglishDefines the snap distance between the mouse pointer and the object contour.
Az egérmutató és az objektumkörvonal közt számított illesztőtávolságot adja meg.
EnglishDefines the distance of the sender field from the top or bottom page margins.
Megadja a feladó mező távolságát az oldal felső vagy alsó margójától számítva.
EnglishThe flunky gave me a bearing and distance for the nearest gap between stars.
A fullajtár megadta a spirálkarok közötti legközelebbi rés irányát és távolságát.
EnglishAgain she heard long-distance static, then a buzz, another buzz, and another.
Ismét a távolsági hívójel hallatszott, majd egy berregés, még egy, és még egy.
EnglishWhy, then, should we concern ourselves with events of five centuries distance?
Miért törődjünk hát olyan dolgokkal, amelyek csak öt évszázad múlva következnek be?
EnglishDefines the distance of the sender field from the left or right page margins.
Megadja a feladó mező távolságát az oldal bal vagy jobb oldali margójától számítva.
EnglishHe was found a good distance from the camp, in an area seldom used by hunters.
Egy olyan területen találták meg, ahol nagyon ritkán fordulnak elő vadászok.
EnglishThe pain in his leg grew worse after he had walked a short distance from Shepheard's.
A fájdalom a lábában egyre erősödött, ahogy maga mögött hagyta a Shepheards-öt.
EnglishIn the distance could be seen several other such giant trees, some even taller.
A közelben több ilyen hatalmas fa látszott, némelyik még ennél is magasabb.
EnglishThe silo was out back, near the barn, a sufficient distance from our house.
A siló egész hátul volt, az istálló mellett, épp megfelelő távolságra a háztól.
EnglishBremen looked off into the distance, distracted by the sudden flash of a falling star.
Bremen a távolba nézett, elvonta a figyelmét egy hullócsillag hirtelen villanása.
EnglishHe just kept charging through the trees, gaining distance, desperate for time to think.
Csak rohant tovább a fák között, és alig várta, hogy alkalma legyen gondolkodni.
EnglishI went off a short distance into the trees where I could be alone in misery.
Egy kicsit távolabb mentem, be a fák közé, hogy néhány pillanatig egyedül lehessek.