"distribution" translation into Hungarian

EN

"distribution" in Hungarian

EN distribution
volume_up
{noun}

1. general

distribution
Study of metabolism: absorption, distribution, biotransformation and elimination.
A metabolizáció vizsgálata: abszorpció, eloszlás, biotranszformáció és eliminálódás.
Returns the values of the distribution function for a standard normal distribution.
Kiszámítja a standardizált normális eloszlás függvényének értékeit.
This is distribution as seen in Germany -- very different, it's shifted to the left.
Ez a Németországban megfigyelhető eloszlás -- nagyon különböző, a baloldalra tolódott.
distribution (also: dispensation)
It's then distributed, and distribution is a massive issue.
Eztán következik az elosztás, és az elosztás jelentős kérdés.
The current method of distribution is temporary, and only applies to the next parliamentary term.
Az elosztás jelenlegi módja átmeneti, és csak a következő parlamenti ciklusra vonatkozik.
I trust that we shall have a fairer distribution in future.
Bízom abban, hogy a jövőben méltányosabb lesz az elosztás.
distribution
Distribution of this weight among the axles (distribution among axles and load on the fifth wheel king pin in the case of a semi-trailer)
E tömeg megoszlása a tengelyek között (megoszlás a tengelyek és a nyeregszerkezet királycsap terhelése között félpótkocsinál)
Technically permissible maximum weight on each axle stated by the manufacturer (distribution among axles and load on the fifth wheel king pin in the case of a semi-trailer)
Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg minden egyes tengelyen a gyártó nyilatkozata szerint (a tengelyek és a nyeregszerkezet királycsap terhelése közötti megoszlás félpótkocsinál)
distribution (also: allotment, issue)
The central problem is that credit creation and distribution is in the hands of private companies - the commercial banks - and that is true outside, as well as inside, the eurozone.
A központi problémát az okozza, hogy a hitelteremtés és -szétosztás magáncégek - kereskedelmi bankok - kezében van, és ez egyaránt jellemző az euróövezeten kívül és belül is.
distribution

2. commerce

distribution
Disztribúció és publikálás

Synonyms (English) for "distribution":

distribution

Context sentences for "distribution" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(a) publications relating to production and distribution in the Member States,
a) a tagállamokban folyó termeléssel és forgalmazással kapcsolatos kiadványokat,
EnglishWhat is the geographical distribution of such differences in the Member States?
Hogyan oszlanak meg az említett különbségek földrajzilag a tagállamok között?
English- distribution costs, where the goods are distributed through an international agency.
- forgalmazási költségek, ha az árut nemzetközi hivatalon keresztül forgalmazzák.
EnglishReturns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution.
A khi-négyzeteloszlás egyszeres végű valószínűségének inverzét számítja ki.
EnglishSecondly, one very important aspect is a better distribution of the work between donors.
Másodszor, egy nagyon fontos szempont az adományozók közötti jobb munkamegosztás.
EnglishOkay, let's get a warning signal drafted, distribution to all the CINCs.
Fogalmazzanak meg egy figyelmeztetést, és küldjék szét az egész óceáni térségben.
EnglishThey fly the beef into all their NATO bases, and we're on the distribution list.
Minden NATO-bázisra szállítanak a marhahúsból, és mi is rajta vagyunk az elosztási listán.
EnglishScheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (
EnglishFor example, 30% of the water in France's distribution networks simply disappears.
Például Franciaországban a víz 30%-a az elosztóhálózatokon keresztül egyszerűen eltűnik.
EnglishBut if you now look at the same distribution in English texts, it looks like that.
De ha ugyanezt az eloszlást nézzük az angol szövegekben, az így néz ki.
EnglishFinally, the EU has to react to the ongoing distribution of Russian passports abroad.
Végül, az Unió adjon választ az orosz útlevelek külföldi elterjesztésére.
EnglishIt seems to me that there is not a fair distribution from one part-session to another.
Úgy tűnik számomra, hogy ülésenként nem igazságos a felszólalók eloszlása.
EnglishIf there was a growing distribution network in Moscow, he might as well learn about it.
Ha tényleg kialakulóban van egy terjesztői hálózat Moszkvában, akkor tudni akar róla.
EnglishThe correct distribution of EU and Member States' resources will be of great significance.
Az EU és a tagállamok forrásainak helyes megosztása nagy jelentőséggel bír EU-ban.
EnglishBut at least it wasn't going to be NoForn-not for distribution to foreigners.
De legalább nem volt NOFORN, azaz ne beszélj róla idegennek kategória.
EnglishFind out within this area where the Tattler was available for early distribution.
Keressétek meg azokat a helyeket, ahol a Tattler már este megjelent!
EnglishMy question is, what will happen outside the legal distribution network?
Azt kérdezem, hogy mi történik majd a legális értékesítési hálózaton kívül?
EnglishBoth energy production and distribution are of strategic importance to Estonia.
Észtország számára az energiatermelés és az energiaelosztás egyaránt stratégiai jelentőségű.
EnglishFor instance, the directive on temporary protection or the internal distribution of refugees.
Például az átmeneti védelemről szóló irányelv vagy a menekültek belső elosztása.
English- the storage, preservation and distribution of medicinal products at the wholesale stage,
- gyógyszerek tárolása, minőségének megőrzése és nagykereskedelmi elosztása,