EN draft
volume_up
{noun}

1. general

draft (also: layout, plan, project, scheme)
Thanks to their amendment proposal the entire draft is of a higher quality.
Módosító javaslatuknak köszönhetően az egész tervezet magasabb színvonalú lett.
Unfortunately, parents are not mentioned anywhere in the draft resolution.
Sajnálatos módon az állásfoglalás-tervezet nem tesz említést a szülőkről.
The draft will also provide greater protection for confidential data.
A tervezet továbbá biztosítani fogja a bizalmas adatok fokozott védelmét.
draft (also: rough draft)
Első piszkozat betöltése
The weakness of this draft lies in the failure to take into account the case law relating to Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights.
E vázlat gyengesége abban áll, hogy nem veszi figyelembe az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot.
draft (also: census)
draft (also: changer, points, stiff, switch)
draft
draft
draft (also: levy)
draft (also: range, round, run, sequence)
The Weber report required a series of amendments that would have improved on the rapporteur's draft.
A Weber-jelentés esetében egy sorozat módosításra volt szükség, amelyek javítottak volna az előadó tervezetén.

2. nautical science, technical

draft
volume_up
merülés {noun} [tech.]

Context sentences for "draft" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAgain, there was a draft coming out of the gaps; faint but detectable, and cold.
Ismét érezte a levegő mozgását; nem túl erős, de hideg levegő nyaldosta ujjait.
EnglishHubie had genuine draft root beer, and he served it in huge, frosted 1890s mugs.
Hubie eredeti gyömbérsört csapolt, és 1890-es, jégvirágos korsóban szolgálta fel.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy támogatni kell a referenciakeret-tervezetet.
EnglishThe draft amendments to Ugandan legislation really do represent a radical change.
Az ugandai törvénymódosítási javaslatok valóban radikális változást jelentenek.
EnglishThere are many specific points raised in the draft report under discussion today.
A jelentéstervezetben említett számos konkrét kérdés képezi a mai vita tárgyát.
English(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
(FI) Elnök asszony, nagy kihívás lesz összeállítani a jövő év költségvetését.
EnglishA sheet of frosted crystal, cocked like a draft-board, was set before a desk chair.
A szék előtt egy pult, homályos kristályborítás rajta és rengeteg szabályozógomb.
EnglishWe therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Ezért támogattuk az e helyütt előterjesztett közös állásfoglalás első tervezetét.
EnglishIn the draft resolution you raise a number of issues of relevance for the ECB.
Az állásfoglalás-tervezetben számos, az EKB számára is releváns kérdést említenek.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
A költségvetés-tervezetben a kifizetési előirányzatok összege így 115 milliárd euro.
EnglishI think that the history of the draft directive on works councils is proof of that.
Azt gondolom, hogy az üzemi tanácsokról szóló irányelvtervezet a bizonyíték erre.
EnglishI don't know what happened out there but I'll never draft another contract.
- Nem tudom, mi történt vele, de ezzel már egyetlen szerződést se kell aláírnom.
EnglishI identify with the full content of the proposals contained in the draft resolution.
Kiállok a állásfoglalás-tervezetben foglalt javaslatok teljes tartalma mellett.
EnglishThe Commission's good draft should have demanded more backing in Parliament.
A Bizottság jó tervezetének nagyobb támogatást kívánt volna meg a Parlamentben.
EnglishA policy debate will be held on the draft Council directive on the oil stock.
Politikai vitát tartunk az olajkészletekről szóló tanácsi irányelvtervezetről.
EnglishThis is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
Ez tehát a Stockholmi Program a soros elnök által kidolgozott tervezetének fő eleme.
English(NL) Madam President, Parliament's draft budget for 2011 is EUR 1.7 billion.
(NL) Elnök asszony, a Parlament költségvetési tervezete 2011-re 1,7 milliárd euró.
EnglishHe reached out and took a draft of brandy, exhaling with a satisfied sigh.
Kinyújtotta a kezét, ivott egy korty konyakot, majd elégedetten sóhajtott egyet.
EnglishOn 8 December, the Commission published draft proposals for a consultation.
A Bizottság december 8-án javaslattervezeteket tett közzé konzultáció céljából.
EnglishThe Governing Board of the JRC shall be consulted on these draft programmes.
(2) E programtervezetekről kikérik a KKK Kormányzó Testületének véleményét.