EN drawn
volume_up
{adjective}

drawn
The turquoise ball, etched with the very same design shed drawn on her workbook.
A türkiz golyón a minták, amiket a füzetébe is rajzolt.
'In your manuscript you have drawn a neat little plan of the study.
Maga a kéziratában csinos kis alaprajzot rajzolt a dolgozószobáról.
Twitten has not drawn maps for our ease and delectation.
Twitten nem rajzolt térképet, hogy megkönnyítse a dolgunkat.
drawn (also: earnest, tense, uptight, strained)
I understand, she whispered aloud, and the other's drawn face relaxed a little.
Értem suttogta fennhangon, mire a másik feszült arca valamelyest megenyhült.
Biron Maserd stared at Hari for a long, drawn-out moment, before answering.
Biron Maserd egy hosszú, feszült pillanatig Harira meresztette a szemét, majd válaszolt:
Ash entered the room with a drawn, tense Floyt at his side.
Hamu a nyúzott, feszült Floyttal oldalán belépett a szobába.
drawn (also: puckered, puckery, shirred)
He'd drawn a large handkerchief out of his coat, and he had put it to his face.
Jókora zsebkendőt húzott elő kabátjából, és az arcához szorította.
Once again it seemed that someone had drawn a ruler-straight line across the road.
Megint úgy látszott, mintha valaki nyílegyenes vonalat húzott volna az útra.
At a table drawn up to a gas fire an old lady was sitting laying out a patience.
A gázkályha elé húzott asztalnál egy öreg hölgy ült, és pasziánszt rakott.
drawn
Elminster rose up out of the snow like a vengeful ghost, sword drawn.
Elminster bosszúszomjas szellemként ugrott ki a hóból, kihúzott karddal.
With a squeak of nails being drawn out of wood they prised the lid up.
Csikorogtak a fából kihúzott szögek, amíg fölfeszítették a fedelet.
He shoved his half-drawn sword back into its scabbard.
Visszalökte félig kihúzott kardját a hüvelybe.
drawn (also: anguished, haggard)
Arca elkínzott és szerencsétlen volt.
Momma screamed at the sight of them, their faces drawn and hungry, smears of need in the storm.
A Mama felsikoltott láttukra, az elkínzott és éhes arcok láttán, melyeket elmosott a vihar örvénylése.
The vampire's face looked weary, drawn, his cheekbones more prominent and his brilliant green eyes enormous.
A vámpír arca fáradt volt, elkínzott, pofacsontjai erősebben kiálltak, és a csillogó zöld szempár óriásira nőtt.
drawn (also: fatigued, frazzled, heavy, languid)
His face was drawn and grave as he ran to the tall transmitting tower.
Az arca fáradt és komor volt, miközben az irányítótorony felé igyekezett.
The vampire's face looked weary, drawn, his cheekbones more prominent and his brilliant green eyes enormous.
A vámpír arca fáradt volt, elkínzott, pofacsontjai erősebben kiálltak, és a csillogó zöld szempár óriásira nőtt.
The valiant Elf was tiring rapidly, growing steadily weaker from loss of blood, his face pale and drawn from the effort to stay on his feet.
A hős elf gyorsan fáradt, egyre gyengült a vérveszteségtől, az arca sápadt és megviselt volt az erőlködéstől, hogy talpon maradjon.
drawn (also: elongated, elongate)
But he was quiet suddenly, and his face became a little drawn.
Most hirtelen elcsöndesedett, és kissé megnyúlt az arca.
- A mágus arca megnyúlt és beesett.
The neck was drawn out like a plucked chicken's, making the rest of him seem the more obese and unnatural by the contrast.
A nyaka megnyúlt, mint a megkopasztott csirkéé, a teste pedig még ormótlanabb, természetellenesebb lett tőle.
drawn (also: contracted)
Here there were wide curtains semi-drawn to keep the room cool.
Itt félig összehúzott széles függönyök gondoskodtak róla, hogy a szoba hűvös maradjon.
Pale, white moonlight seeped through the fabric of the drawn curtains, illuminating faintly the lines of the bolted double windows.
Sápadt, fehér holdfény szűrődött át az összehúzott függönyökön, fakó vonalakkal rajzolta körül a bereteszelt, kétszárnyú ablakot.
I could detect the flicker of candles in the front bedroom, but I doubt a mortal eye could have seen it through the drawn drapes.
Én érzékeltem az első hálószobában a gyertyák pislákolását, de kétlem, hogy halandó szem keresztülláthatott volna az összehúzott függönyön.
drawn (also: tied)
drawn (also: gutted, eviscerated)
Half-way down the crater, in the midst of the tangle lay the body of Regis Sheffield, drawn and quartered by the explosion.
A kráter oldalában, a törmelék között ott hevert Regis Sheffield teste, melyet a robbanás felnégyelt és kibelezett.
drawn
Many loud yells in orc-speech answered him, and the ringing clash of weapons being drawn.
Harsány, ork nyelvű ordítozás volt a válasz, s kirántott kardok csendülése.
The attempt ended abruptly as El lifted the streaking blade a little, over Riluaneth's drawn dagger, and let it slide through the elf s midriff.
minsternek sikerült egy kicsivel az elf kirántott tőre fölé emelnie a pengét és átdőfni azt a rekeszizmokon.
drawn
drawn

Synonyms (English) for "drawn":

drawn

Context sentences for "drawn" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe left her in the steam room, and waited until he heard the bolt drawn across.
Marty otthagyta a szaunában és várt, amíg a csukódó retesz hangját nem hallotta.
EnglishDoctor told her cure could be effected by a red-hot rod being drawn down the arm.
Az orvos azt mondta neki, ha a karján végighúznak egy tüzes pálcikát, meggyógyul.
EnglishAnd how delicious to be so physically drawn to her, so laid bare by her presence.
Micsoda kéjes élvezet, hogy ennyire vonzza a nő, így lecsupaszítja a jelenléte!
EnglishSo whoever had drawn up the mission parameters hadn't been para- noid after all.
Mindenesetre bárki tervezte is meg a feladat paramétereit, nem volt paranoiás.
EnglishHe did not smoke, and even if he had lit it, it would not have drawn very well.
Nem pipázott, de ha rágyújtott volna is, a pipa igencsak rosszul szelelt volna.
EnglishMyrmeen Lhal was shooting wary glances in all directions, her sword half-drawn.
Egy dühös vipera tekintetével nézett Elminsterre, aki erre dobott neki egy csókot.
EnglishThe thread which had drawn him across the duchy was now a tight cord of direction.
A fonal, ami végigvezette a hercegségen, most már egy szoros kötelékké erősödött.
EnglishI welcome the Commissioner's announcement that a questionnaire is to be drawn up.
Örülök neki, hogy a biztos úr bejelentette, hogy ki fognak dolgozni egy kérdőívet.
EnglishAttention must be drawn to the importance of prevention and effective measures.
Fel kell, hogy hívja a figyelmet a megelőzés és a hatékony intézkedés fontosságára.
EnglishThis is the main conclusion and motto that can be drawn from this excellent report.
Ez a fő következtetés és jelmondat, amely levonható ebből a kiváló jelentésből.
EnglishThere was a line of demarcation so clean it might have been drawn with a ruler.
Olyan egyenes demarkációs vonalat képeztek, hogy akár vonalzóval is húzhatták volna.
EnglishHis sense of urgency renewed, Dylan was drawn forward toward some dark destination.
Dylant ismét elöntötte a jól ismert sürgető érzés, és elindult sötét végzete felé.
EnglishHe'd come out of the sunlight and closed the windows, then drawn the curtains.
Ahogy bejött a napfényről, bezárta az ablakokat, és összehúzta a függönyöket.
EnglishHe dismissed it for a while, but was drawn back to it with insistent curiosity.
Először elvetette, de aztán nem hagyta nyugodni a dolog, és visszakanyarodott hozzá.
EnglishBy the time I had drawn the opium in, her presence or absence mattered very little.
Mire beszívtam az ópiumot, már nem sokat számított, hogy velem van-e vagy sem.
EnglishNever again should a law like this one with retroactive effect be drawn up.
Soha többé ne lehessen ehhez hasonló törtvényt visszamenőleges hatállyal alkotni.
EnglishI haven't observed them long enough to be able to guess what's drawn them here.
Nem figyeltem őket elég hosszú ideig ahhoz, hogy kitalálhassam, mi vonzotta őket ide.
EnglishIt is our solutions that are being noted when global solutions are drawn up.
A világszintű megoldások felvázolásakor a mi megoldásainkat veszik figyelembe.
EnglishIt was as if they formed a drawn bow, with the Corn King at the tip of the arrow.
Mintha kifeszített íjat formáznának, a Gabonakirállyal a nyílvessző hegyén.
EnglishDrawn up to the gravel sweep was a purring Rolls with a chauffeur at the wheel.
A kavicsos úton egy ragyogó Rolls-Royce várakozott, a kormánynál sofőr ült.