EN

drift {noun}

volume_up
drift (also: cloud)
A cloud drifted nearer, as if to listen in.
Az egyik felhő közelebb lebegett hozzájuk; mintha hallgatózott volna.
Then what he'd been waiting for befell: a large bank of clouds drifted across the moon.
Azután eljött, amire várt; egy nagy felhő lebegett a hold elé.
A cloud drifted over the sun and somewhere a bird screamed harshly.
Felhő vonult el a Nap előtt, s valahol éleset rikoltott egy madár.
drift (also: drifting)
Csendes zavar, sodródás.
It is clear that, by drifting, we have given impetus to the markets and to speculation.
Nyilvánvaló, hogy e sodródás közben lendületet adtunk a piacoknak és a spekulációnak.
drift (also: tempest, storm)
She no longer scuttled, as if before the jaws of a storm; now she seemed almost to drift.
És együtt nézték, hogy Nettie nem surran már, mintha vihar elől igyekezne hazafelé - inkább lebegett.
Mr Gray obeyed the stop-sign at the top of the ramp, although Route 9 was a drifted wasteland in either direction.
De hát neki az volt az álláspontja, hogy vihar esetén a kocsit a garázsban kell hagyni.
drift (also: action, cast, go, motion)
Abruptly, the movements subsided and as Karras watched, mesmerized, the bed drifted featherlike, slowly, to the floor and settled on the rug with a cushioned thud.
A mozgás hirtelen alábbhagyott, s Karras megbűvölten nézte, hogyan indul el az ágy lassan, madártollhoz hasonlóan le, a padló felé, hogy aztán tompa huppanással megálljon a szőnyegen.
drift (also: aim, butt, consummation, end)
Drift is zero, so heading is still zero-one-zero.
- A szél zéró, tehát irány zéró - egy - zéró.
drift (also: faucet, fish, peg, stud)
He waves his hand at a bug or fly and two sheets of something lift from his desk and drift to the floor.
Max egy bogár vagy egy légy felé csap a karjával, mire két papírlap felemelkedik az íróasztalról, és lehull a földre.
drift (also: chase, cove, furrow, groove)
drift (also: course, flow, flux, leak)
As he traveled, his thoughts drifted back to the events of the past several days, and he pondered the significance of all that had transpired.
Menet közben gondolatai visszatértek az elmúlt napok eseményeihez, és azon tűnődött, mit jelenthet ez, ami történt.
drift (also: cut, recess, road, tunnel)
When the tide changes, it should drift back again.
Mikor az áramlás megfordul, akkor megint visszasodródik.
Underlying the random drifting was a deeper, slower, universal movement, out from the land toward the sea.
Az összevisszaság mélyén valami lassúbb, egyetemesebb áramlás a szárazföldről a tenger felé.
drift (also: slip)
drift (also: silt, wash)
drift (also: hail)

Context sentences for "drift" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith that thought she felt a little easier, and at last began to drift toward sleep.
Ettől a gondolattól kicsit megnyugodott, és végre sodródni kezdett az álom felé.
EnglishMr Entwhistle, who had heard about it before, let his mind drift to other matters.
Entwhistle úrnak, aki már eleget hallott erről a témáról, máson járt az esze.
EnglishHe stood hard-eyed, and the two dandies saw men drift up to stand at his back.
Mereven nézett és a két piperkőc látta, ahogy emberek állnak fel lócáikról mögötte.
EnglishThe Blades saw the book drift out of her motionless hands and close smoothly.
A Pengék látták, ahogy a könyv kicsusszan mozdulatlan kezéből és lassan becsukódik.
EnglishCreideiki's thoughts were far away when he finally felt Hikahi drift away.
Creideiki gondolatai messze jártak, amikor érezte, hogy Hikahi elúszik mellőle.
EnglishAnd they didn't drift; they moved with the purposeful flight of geese or swans.
Nem sodródtak mozgásuk céltudatos volt, akár a vadludak, a hattyúk röpte.
EnglishFor a long moment she let the winds buffet her; she let her body twist, drift.
Egy darabig dobáltatta magát a légáramlatokkal, hagyta, hogy teste sodródjék, forogjon.
EnglishThe truck began to drift, as though the driver had dozed off, which maybe he had.
A furgon kezdett lesodródni az útról, mintha a sofőr elszunyókált volna.
EnglishSometime after eleven, I drift away, visions of success dancing in my head.
Valamivel tizenegy óra után elszenderedem, agyamban a fényes győzelem képei cikáznak.
EnglishIt's just in the Barents Sea and a good 300 miles inside the southern limit of drift ice.'
Itt, a Barents-tengerben, jó háromszáz mérföldnyire a jégzajlás déli határától.
EnglishYou'll drift apart, it's true, but you'll be out in the open, part of
Szétbomlotok, tény, de kinn lesztek az ég alatt, és ismét az eleveneket alkotjátok.
EnglishIn that instant she was changed from a ship to a heap of drift-wood.
Ebben a pillanatban alakult át hajóból haszontalan, víz sodorta hulladék fává.
EnglishI watched him drift languidly down the hall and punch the elevator button.
Figyeltem, amint lassan végigment a hallon, és megnyomta a lift gombját.
EnglishHis gaze was golden and all the bad memories, the losses, they started to drift away.
Tekintete aranyszínben égett, és minden rossz emlék, minden veszteség kezdett tovasodródni.
EnglishShe began to drift his way, but was intercepted by a vigilant psychprop assistant director.
Megpróbált arrafelé sodródni, de egy szemfüles pszichoprop elnökhelyettes lekapcsolta.
EnglishAnd then her frown tightened, and her eyes darkened, but she didn't drift away.
Még mélyebb barázdák jelentek meg a homlokán és a szeme sötétebb lett, de most nem sodródott el.
EnglishMeant to fall from the rock into the sea and drift slowly out, away from all the lights of land?
Hogy leessen a szikláról, és lassan lebegjen kifelé, el a szárazföld fényeitől?
EnglishHis smattering of English was enough to give him the drift of conversation.
Kevés angol tudása is elég volt ahhoz, hogy megértse, miről van szó.
EnglishFloating things seemed to drift past, tiny tail-flicks of schools of dream creatures.
Mintha úszó dolgok húztak volna el Creideiki mellett, apró uszonycsapások, álombéli halrajok.
EnglishA drift of gray was leaving the Clouded Mountain, a slowly spreading smudge against the blue sky.
Füst azonban aligha lehetett, a felhőket szaggató széllel szembeúszott ugyanis.