EN

to ease [eased|eased] {verb}

volume_up
Yet, in spite of that feeling of faint familiarity with all this, Simon had no ease, no relaxation of a certain inward chill.
A hasonló vonások ellenére Simon nem lazított, nem csökkent benne az a bizonyos belső fagy.
To spend it was the act of but a brief moment now, and the pain eased still more.
Elhasználni egy rövid pillanat műve volt és a fájdalom tovább csökkent.
A nyomás csökkent.
tehermentesít vkit vmitől
tehermentesít vkit vmitől
This is likely to improve the opportunities and market prospects for inland shipping, which in turn will ease the burden on our roads and, again, help to protect the environment.
Ez várhatóan javítja a belvízi utakon történő szállítás lehetőségeit és piaci kilátásait, ami tehermentesít útjainkat, és ezzel megint a környezet védelmét szolgálja.
After the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
A tegnap esti bejelentés után valós remény volt arra, hogy enyhül a helyzet.
It was hoped that the situation would ease.
Mindenki abban reménykedett, hogy majd enyhül a helyzet.
megszabadít vkit vmitől
megszabadít vkit vmitől
However, the little which is being given may ease their hardship.
Mindazonáltal ez a kevés talán könnyít jelenlegi nehéz helyzetükön.
This would restore confidence, ease the crisis and restore calm to the financial markets.
Ez helyreállítja a bizalmat, könnyít a válságon és megnyugtatja a pénzügyi piacokat.
Meanwhile, money going to the Nabucco pipeline will ease our troubling energy reliance on Russia.
Eközben a Nabucco vezetékre költött pénznek köszönhetően valamelyest csökken az Oroszországtól való aggasztó energiafüggőségünk.
enyhít a helyzeten
But if it will ease your mind, lady, I will swear to you by the Sacred Well, Galahad will not die by my hand.
- De ha megnyugtat, úrnőm, megesküszöm neked a Szent Kútra, hogy Galahad nem az én kezemtől fog meghalni.
Yes, the sooner their spirits are eased the better.
Igen, minél hamarabb megnyugszik a lelkük, annál jobb.

Context sentences for "to ease" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEither you or Rogers could have administered a fatal dose with the greatest ease.
Ön is, Rogers is csakugyan könnyen beadhatott halált okozó adagot az asszonynak.
EnglishThese polls are mainly taken in the cities, said Monk, for ease and convenience.
- Ezeket a közvélemény-kutatásokat többnyire városokban tartják - mondta Monk.
EnglishHe was soiled all over, and seemed rather limp and in a strange misery of ease.
Tetőtől talpig mocskos volt, és valami nyugodt reménytelenséget sugárzott magából.
EnglishHe was not shy from ignorance, nor from being ill at ease, nor from any defect.
Félénksége nem tudatlanságból, nem félszegségből, nem is testi hibából fakadt.
EnglishSuspensions : colour ; where settlement occurs, the ease of re-suspendability.
Szuszpenziók: szín; ahol ülepedés történik, az újra-szuszpendálás könnyedsége.
EnglishDismount and kneel before me, that I may strike off your head with fullest ease.
Szállj le a lovadról, és térdelj le előttem, hogy könnyebben lecsaphassam a fejedet!
EnglishI PARK QUIETLY behind the long Cadillac, and ease from my car without a sound.
Csöndben leparkolok a hosszú Cadillac mögött, és hang nélkül kiszállok a kocsiból.
EnglishGimli stood ill at ease, frowning, but Éomer came up to him, leading his horse.
Gimli komor képpel toporgott, de odajött hozzá Éomer, száron vezetve a lovát.
EnglishAt least as much as Gordons speech, Denas letter had made the man ill at ease.
Dena levele miatt legalább annyira kínosan érezte magát, mint Gordon beszéde miatt.
EnglishHe was young, energetic, and had an infectious smile that instantly put one at ease.
Fiatal volt, energikus, és ragadós mosolyától tüstént jókedvre derült az ember.
EnglishHe grabbed her hands, but she wrenched loose with an ease that startled him.
Elkapta a kezét, de a kislány kirántotta, de olyan erővel, hogy a férfi elképedt.
EnglishHe slipped through the cordon with ease, and started his exploration of the town.
Grillo könnyedén átcsusszant a kordonon, és megkezdte a város felfedezését.
EnglishSuch a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
Ez a fordulat az országhoz fűződő mindenfajta kapcsolat kiépítését segítené.
EnglishBut though the food and wine had put him at his ease, he had not lost all his caution.
S bár az evéstől, ivástól feloldódott, az óvatosságról mégsem feledkezett meg.
EnglishHis buttocks whispered along the hardwood boards with ghastly, frictionless ease.
Ülepe hátborzongató könnyedséggel siklott tova a keményfa padlódeszkákon.
EnglishToshio finished the job quickly, with the unconscious ease of long practice.
Toshio gyorsan végzett, a hosszú gyakorlat öntudatlan könnyedségével végezte munkáját.
EnglishSuddenly bucking, trashing, kicking, she tried to rise, but he shoved her back with ease.
Dobálta magát, rúgott, megpróbált felülni, de Bruno könnyedén hanyatt taszította.
EnglishThese magics should enable you to slay with ease any War Wizards who come hunting you.
Ezekkel a varázslatokkal bármelyik harci varázslóval elbánhatsz, aki üldözőbe venne.
EnglishAfter the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
A tegnap esti bejelentés után valós remény volt arra, hogy enyhül a helyzet.
EnglishIf there was going to be creeping about or fighting, he'd best be more at ease.
Ha lopakodni vagy harcolni kell, akkor legalább ezzel ne legyen gondja.