EN effect
volume_up
{noun}

volume_up
hatás {noun}
To remove an animation effect, select No Effect.
Animációs hatás eltávolításához pedig válassza a Nincs hatás lehetőséget.
measures must be adopted to cancel out the so-called statistical effect;
intézkedéseket kell hozni az úgynevezett statisztikai hatás kiküszöbölésére;
The effect was an instantaneous reduction of the external world to extreme slow action.
A hatás a külvilág mozgásának azonnali, fantasztikus lelassulása volt.
effect
There's a very weird reality- bleed-through effect happening here.
Különleges valóság-átszivárgási effektus történhetett.
The effect was startling, like a giant chromed falcon.
Az effektus meghökkentő volt: olyanná vált, mint egy hatalmas krómsólyom.
Doppler Effect is something very important from fundamental physics.
A Doppler-effektus egy nagyon fontos dolog az elemi fizikából.
The effect was one of a city of intagliated crystal.
Az eredmény: egy hatalmas, kristályból metszett város.
So the effect, very quickly, is it's a new kind of arousal.
Az eredmény, nagyon rövid időn belül, egy újfajta szexuális vágy.
Nos, itt ellenkező eredmény figyelhető meg.
effect
volume_up
okozat {noun}
It is also important to make a distinction between cause and effect.
Fontos továbbá különbséget tennünk ok és okozat között.
De hát ugyebár... ok és okozat...
Ez egyaránt lehetett ok és okozat.
Efficiency and equity are, in effect, mutually enforcing.
A hatékonyság és az igazságosság valójában kölcsönösen kényszerítő erejű.
Nagyobb hatékonyság, jobb eredmények.
The quest for a higher degree of economic efficiency generally has very positive effects on overcapacity and hence on sustainability of fisheries activities.
A magasabb fokú gazdasági hatékonyság keresése általában pozitív hatással jár a túltelítettségre, és így a halászati tevékenységek fenntarthatóságára.
effect (also: incident, occurrence, shape, symptom)
Her posture and manner were demure, yet her primary effect was powerfully seductive.
Illedelmesen maga alá húzta a lábát, mégis döbbenetesen vonzó jelenség volt.
Zavarba ejtő jelenség volt.
Egy gravitációs jelenség.
The overall effect wasn't as good as the fake strip of road, but I thought it would serve.
Az összhatás nem volt olyan élethű, mint az álcázott úté, de úgy látszott, megteszi.
The overall effect was eerie, as if the two of them had been trapped by the storm in a place filled with ghosts.
Az összhatás hátborzongató volt: mintha a vihar csapdába ejtette volna kettejüket egy kísértetjárta helyen.
But the cumulative effect of those spots ... it's like watching Jimmy Carter saying, I'll never lie to you.'
Ahogy ezek a hirdetések összeadódnak, az összhatás olyan... mint amikor Jimmy Carter kijelentette: "Én sohasem fogok hazudni önöknek."
You see, a psychic effect like that is unlikely unless she believed in this person.
Tudja, egy efféle pszichés következmény valószínűtlen, hacsak valóban nem hisz ebben a személyben.
This warming process correlates with the sun's activity so that warming is an effect rather than a cause.
Ez a felmelegedési folyamat összefügg a naptevékenységgel, tehát a felmelegedés inkább következmény, semmint ok.
After all, thousands of individuals have been working in uranium mines for many years, with no obvious ill effects.
Végül is több ezer személy dolgozott sok éven keresztül az uránbányákban minden látható káros következmény nélkül.
And pulse system yield: we're looking at 20-kiloton yield for an effect for us of 10 million Newtons.
És az impulzus rendszer teljesítménye: 20 kilotonnás teljesítmény, azaz 10 millió newton erőhatás.
effect (also: scope)
After all, that is what the introduction of new factors and the increased compensation with retroactive effect will achieve.
Hiszen az új szorzók bevezetése és a visszaható hatály pontosan ehhez fog vezetni.
effect (also: impact)
effect (also: fruition, fulfilment)

Context sentences for "effect" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith the exception of Article 3, it shall apply with effect from 1 January 2005.
A 3. cikk kivételével, ez a rendelet 2005. január 1-jei hatállyal alkalmazandó.
EnglishThose kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Ezek a típusú feszültségek különleges szerepet töltenek be a stressz élettanában.
EnglishI doubt very much if the promised effect is instantaneous, Mr. Gaunt said dryly.
- Nem hinném, hogy nyomban mutatkozik hatása - mondta Mr. Gaunt tárgyilagosan.
EnglishMaybe the effect of Maharet's admonition-You will forget-had simply worn off.
Talán egyszerűen csak elveszítette a hatását Maharet intése: El fogod felejteni.
EnglishGoa paused for effect, letting his listeners form an image of what happened next.
Goa hatásszünetet tartott, hogy hallgatói el tudják képzelni, ami ez után jön.
EnglishIf you slap him down, it will have a negative effect on him and his department.'
Ha most leszólja, az negatív kihatással lehet az egész szakasz lelkesedésére.
EnglishIf Saul got around them, the rules of the rest home were supposed to take effect.
Ha bárki bevádolja őket, a veteránotthon szabályai értelmében jogosan cselekedtek.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
A szövegnek, amelyre ma szavazunk, erőteljes üzenetet kell közvetítenie erről.
EnglishThe decisions of the Council have had no effect so far on the situation in Belarus.
A Tanács határozatai eddig semmilyen hatással nem voltak a fehérorosz helyzetre.
EnglishMuch of what we already discussed in 2006 has eventually failed to have any effect.
A 2006-ban már megvitatott dolgok többsége végül nem hozott semmiféle eredményt.
EnglishIf only he had worked to better effect during his apprenticeship to Hippolito!
Bárcsak több mindent elsajátított volna a Hippolito melletti inaskodása során!
EnglishIt would seem that she was too used to the invariable effect her presence produced.
Ez a nő egyszerűen megszokta, hogy valahányszor megjelenik, mindenkit lenyűgöz.
EnglishA policy of agreement and tolerance could not bring about the desired effect.
A kiegyezésen és tolerancián alapuló politika nem tudta a kívánt hatást elérni.
EnglishIt remains to be seen, however, whether the actions will have the desired effect.
Még látnunk kell azonban, hogy az intézkedéseknek meglesz-e a kívánt hatásuk.
EnglishIncidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
Megjegyzem, ez negatív hatást gyakorol az európai kisebb, helyi termelőkre is.
EnglishIt looked as though Hercule Poirot would have to work hard to make his proper effect.
Nem tudom mással magyarázni a szerepét, mint hogy Entwhistle-nek elment az esze.
EnglishDM: And now I'll attach the filter to the drums, so I can control the effect live.
DM: És most szűrőt kapcsolok a dobokra, hogy élőben tudjam szabályozni az effektet.
EnglishOr was it a side effect of the compulsion that Lofwyr had suggested he could create?
Vagy csak a mellékhatása volt ez annak a bűbájnak, amire Lofwyr az előbb célzott?
EnglishCorbell had stopped wondering how the three-dimensional effect was achieved.
Corbell ekkor már nem csodálkozott azon, hogyan érték el a háromdimenziós hatást.
English(c) all other securities the rate in force on the day the security takes effect.
c) minden egyéb biztosíték: a biztosíték érvénybe lépésének napján érvényes árfolyam.