EN elaboration
volume_up
{noun}

Turning to the future content of the strategy, I would like to underline that we are, of course, only at the beginning of the process of elaboration and preparation.
Ami a stratégia jövőbeni tartalmát illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy a kidolgozás és az előkészítés folyamatának természetesen még csak a kezdetén tartunk.
elaboration (also: dressing, facing, finish, finishing)
elaboration (also: processing)
elaboration
elaboration
elaboration
elaboration
elaboration
elaboration

Synonyms (English) for "elaboration":

elaboration

Context sentences for "elaboration" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo his surprise, Daneel remained silent instead of asking for an elaboration.
Hari meglepetésére Daneel, ahelyett, hogy magyarázatot kért volna, hallgatott.
EnglishLodovik waited for elaboration, but Daneel was not forthcoming.
Lodovik várta a további információkat, ám Daneel nem akarta folytatni a beszélgetést.
EnglishWithout further elaboration, they went down the front was way to the car.
Minden további részletezés nélkül elindultak a kocsijuk felé.
EnglishThe sun gleamed on the mausoleums, the sharp shadows flattering their elaboration.
A nap fényesen ragyogott a kripták felett, az éles árnyékok csak még jobban kiemelték a míves díszítményeket.
EnglishMadam President, I strongly support the elaboration of this EU Strategy for the Danube Region.
Elnök asszony! Erősen támogatom ennek a Duna-régióra vonatkozó európai stratégiának a kidolgozását.
EnglishIt will be taken into consideration in the elaboration of the work that the Commission is doing at the moment.
Figyelembe fogjuk venni a Bizottságnál most folyó munka részletes kidolgozása során.
English'Calls to explore, within the same forums, the elaboration of an international convention ..'.
"felszólít arra, hogy a fenti fórumok keretében tárja fel egy nemzetközi egyezmény kidolgozásának módját ...”;
EnglishTheir scale, and, now that could study them close up, their elaboration, puzzle him.
Meglepő volt mind a nagyságuk, mind pedig míves kidolgozottságuk, melyet most alkalma nyílt közelebbről is szemügyre venni.
EnglishThe aspect of subsidiarity requires further elaboration.
A szubszidiaritás elve további kidolgozást követel.
EnglishJust a one-line dispatch with no elaboration.
Csak egy egysoros tájékoztató, részletek nélkül.
EnglishI therefore fully support the elaboration of a comprehensive regulation for the protection of minority rights at European level.
Teljes erővel támogatom tehát egy átfogó, európai szintű kisebbségvédelmi szabályozás megalkotását.
Englishelaboration of additional qualitative indicators;
további minőségi mutatók kidolgozása;
EnglishBelieve me when I say that I consider the enforcement of this directive to be just as important as its elaboration.
Higgyenek nekem, amikor azt mondom, hogy az irányelv végrehajtását ugyanolyan fontosnak tartom, mint annak kidolgozását.
EnglishFurther elaboration might be enlightening.
Neko erről többet szeretett volna tudni.
EnglishThe passage of time in a culture invites elaboration, not simplification, unless some terrible collapse triggers
Az idő múlása egy kultúrában normális esetben finomodást, kidolgozottságot hoz, nem pedig egyszerűsödést, kivéve, ha valami szörnyű trauma következik be.
EnglishI know that there is widespread dissatisfaction in this House about the fact that you were not properly consulted during the elaboration of our proposals.
Tudom, hogy ebben a Házban széleskörű az elégedetlenség amiatt, hogy önökkel nem konzultáltak megfelelően javaslataink kidolgozása során.
EnglishThat a Soviet state action was a direct parallel to this New York City gangster rubout did not need much elaboration in Rozhdestvenskiy's eyes.
Ez nem a Leo Trockij-féle merénylet, ahol szinte meg sem próbálták leplezni, hogy kik voltak a felbujtók, és nem leszámolás, ahol az erőfitogtatás és a félelemkeltés a cél.
EnglishMoreover, through the Spanish Presidency, it has raised the prospect of joint discussion and elaboration of a proper discharge procedure, thereby meeting the second main condition.
Ezenkívül a spanyol elnökségen keresztül lehetőség nyílt a közös vitára és egy megfelelő mentesítési eljárás kidolgozására, és ezzel a második feltétel is teljesül.
EnglishIn order to do what is necessary, it is indispensable for the various institutions of the European Union to work on the elaboration and planned implementation of a comprehensive Roma policy.
A teendők végrehajtásához elengedhetetlen, hogy az Európai Unió különböző intézményei átfogó romapolicy kidolgozásán és tervszerű végrehajtásán munkálkodjanak.
EnglishAt the same time, it is nevertheless our conviction that Parliament's recommendations must serve the improvement of EU-Russia relations and the elaboration of a new strategic partnership.
Ugyanakkor mindamellett meggyőződésünk, hogy az Európai Parlament javaslatainak az EU-orosz kapcsolatok javítását, egy új stratégiai partnerség kidolgozását kell szolgálnia.