EN

elongated {adjective}

volume_up
elongated (also: drawn, elongate)
His body elongated, his feet moved out over the bare boards and then contracted.
Teste megnyúlt, lábait kinyújtotta, majd visszahúzta a csupasz padlón.
The head elongated, and the hair was suddenly not hair but straggling, twitching growths.
Feje megnyúlt, haja sem volt haj többé, hanem vonagló, kapálódzó kinövések tömege.
He bolted back down the hallway, skidding momentarily in Gary's blood, leaving an elongated footmark behind him.
Végigszaladt az előszobán, s közben egy pillanatra megcsúszott Gary vérében, és megnyúlt lábnyom maradt utána.
elongated (also: elongate)
elongated (also: elongate)
Three pairs of incisors... one pair of elongated canines... three pairs of molars... four pairs of pre-molars, upper and lower... for a total of forty-four teeth.
Három pár metszőfog... egy pár meghosszabbodott szemfog... három pár zápfog... négy pár előzápfog, felső és alsó... a teljes 44 foghoz.
elongated (also: elongate)
elongated (also: elongate)
The slender flattened figures resembled very much the elongated and elastic images of the Russian ikon, and yet the faces were softened and plastic with genuine and touching emotion.
A karcsú alakok nagyon emlékeztettek az orosz ikonok megnyújtott emberábrázolásaira, ám az arcokat megszelídítették, kifejezővé tették a megható, őszinte érzések.

Synonyms (English) for "elongated":

elongated

Context sentences for "elongated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is iron, and some sort of black metal that appears in elongated shards.
Van benne vas, és valami fekete fém, amely hosszúkás szilánkokká állt össze.
EnglishClawed fingers and splayed feet sprouted from the elongated arms and thick legs.
A feje ellaposodott és kiszélesedett, a pofája összezsugorodott, és fogakkal teli öböllé alakult.
EnglishHis face was too narrow and his features too elongated to be called handsome.
Arca túl keskeny volt ahhoz, hogy jóképűnek lehessen mondani.
EnglishElongated aubergines packed in the same package must be sufficiently uniform as regards length.
Azonos csomagolási egységen belül a hosszúkás padlizsánok hossza legyen kellően egynemű.
EnglishThe elongated face of the major peered down at him, with wet moustaches drooping.
Az őrnagy hosszúkás arca, benne a konya bajusz, rámeredt.
English. . and while doing these things, her eyes never left the hideously elongated shape in the corner.
Közben a lábával is segített, sarkát a takaróba vájva, és aprókat lihegve kapkodott levegő után.
EnglishWrinkled, liverspotted hands widened and darkened as fingers elongated into taloned digits.
Az összeaszott, májfoltos kezek kiszélesedtek és megfeketültek, az ujjak végén éles karmok jelentek meg.
EnglishA pace inland of this elongated rise was a depression filled with slick pebbles and rocks.
Az elnyúló hordalékgáton túl egy lépéssel a szárazföld felé árok húzódott, feltöltve simára koptatott kavicsokkal.
EnglishCoarse, unruly gray hair topped an oddly elongated head.
Kócos haja szürkén ágaskodott különös, hosszúkás koponyáján.
EnglishThe pictures were strange, too, stylized in a curious, elongated way.
A stilizált képek különösek, megnyúltak voltak.
EnglishLightning flashed again, printing its elongated, ovate shadow on the floor like an electric tattoo.
A villám újabb villanásánál olyan árnyékot hagyott gömbölyded teste a padlón, mint az elektromos tetoválás.
EnglishHer elongated shadow danced around the lamp at her feet.
A lábánál álló lámpa fényében hosszú árnyék táncol.
EnglishShe moved her finger and the dot elongated into a line.
Az ujj tovább mozdult, és a pont vonallá változott.
EnglishThe double bars indicate an elongated S sound.
A kettős vonal elnyújtott S hangot jelent.
EnglishHe had seen the gigantic, slowly revolving elongated 8-shaped object ahead of them for several hours before they'd rendezvoused.
Dokkolás eltt órákon át figyelte a gigantikus, lassan forgó, nyolcas alakú képzdményt, amely felé közeledtek.
EnglishElongated starlines snapped back to points of light, and high to the left the bright yellow-white disk of Tatooine swelled into being.
A csillagcsíkok pontokká zsugorodtak vissza, és a bal oldalon fent megjelent a Tatuin sárgásfehér korongja.
EnglishHe was almost finished with the last of the peculiar, elongated, orange fruits when the Elven girl turned to him suddenly, a quizzical look on her face.
Az utolsó különös, hosszúkás, narancsszín gyümölcsöt majszolta, amikor az elf leány hirtelen feléje fordult.
EnglishFor sizing by diameter, the minimum diameter is fixed at 40 mm for elongated aubergines and 70 mm for globus aubergines.
A. Az átmérő szerinti válogatás esetén a hosszúkás padlizsán átmérője legalább 40 mm, a gömbölyded padlizsáné pedig legalább 70 mm legyen.
EnglishArms, legs, torso, and head, all were covered in thick black hair, bristling and stiff, all crooked and bent like bramble wood, elongated and misshapen.
Feketén meredező, sűrű serte borította girbegurba, göcsörtös, elrajzolt, idomtalan végtagjait, testét és fejét.
EnglishI felt my shape, and spread out like the five-pointed star of the pentagram which she drew, and each one of these points I elongated.
Kitapogattam alakomat, ötszöggé terültem, mint a pentagramma, amelyet Suzanne rajzolt, és meghosszabbítottam a szögeket öt irányba.