"elsewhere" translation into Hungarian

EN

"elsewhere" in Hungarian

EN elsewhere
volume_up
{adverb}

elsewhere
Elsewhere, business structures are having an ever increasing impact on broadcasters.
Máshol az üzleti struktúráknak van egyre nagyobb befolyása a műsorszolgáltatókra.
This practice heralds from Spain but could happen elsewhere.
Ez az ügylet konkrétan Spanyolországból indult, de bárhol máshol megtörténhet.
This is a global problem and should be dealt with elsewhere.
Ez globális probléma, ezért annak orvoslásának máshol kell megtörténnie.
elsewhere
What has no near-term potential is stored elsewhere, against a future day.
Amit feltehetően nem használunk fel a közeljövőben, azt másutt raktározzuk.
That is why in Austria, and elsewhere, we are calling for open-ended negotiations.
Ez magyarázza, hogy Ausztriában és másutt is, a nyílt végű tárgyalásokat szorgalmazzuk.
The message had been received elsewhere, notably in Moscow.
Az üzenetet másutt is vették, nevezetesen Moszkvában.
elsewhere
There was no record anywhere of my having been released or transferred elsewhere.
Sehol semmi nyoma nem volt, hogy kiengedtek vagy máshova szállítottak volna.
He roared with laughter-and they were elsewhere again.
Féktelen kacajra fakadt, és ismét máshova teleportáltak.
Go and beg elsewhere, stupid monk, or I will drive you away with a stick.
- Eredj máshová koldulni, nevetséges szerzetes, és ne várd meg, amíg botütésekkel kergetlek el.

Context sentences for "elsewhere" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFLUOROSILICATES , WITH THE EXCEPTION OF THOSE SPECIFIED ELSEWHERE IN THIS ANNEX
Fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
EnglishThe unicorn stood very still, looking at them all out of lost, elsewhere eyes.
Az egyszarvú rezzenéstelenül állt, és elveszett, távolba révedő szemével őket nézte.
English'So kind of you to invite me, Sparhawk, but I have a pressing engagement elsewhere.
Megtisztel a meghívásával, Sparhawk, de sajnos sürgős elintéznivalóim vannak.
EnglishHe jaunted up the geodesic lines of space-time to an Elsewhere and an Elsewhen.
Feljauntolt a téridő geodetikus vonalai mentén egy Másholba és Másmikorba.
EnglishAnd very poor people -- they couldn't afford to buy food from elsewhere.
És mind nagyon szegények - nem tehetik meg, hogy máshonnan vásároljanak ételt.
EnglishMere seconds after folding elsewhere, Shep returned, sans the scientist.
Az eltűnéstől számított néhány másodperc múlva Shep visszatért a tudós nélkül.
EnglishSuch of our aircraft as maintained watch on Darova, always landed elsewhere.
Arra is ügyeltünk, hogy a Darovát szemmel tartó űrhajó mindig más helyről szálljon le.
EnglishNo further burials were made there, and some bodies were moved elsewhere.
Az emberek nem temetkeztek bele többé, és néhány holttestet más helyre szállítottak.
EnglishIt is particularly important when we come to recognise regimes elsewhere in the world.
Ez különösen fontos a világ más részeiben működő rendszerek elismerése szempontjából.
EnglishSomeone wanted to destroy Dymar and David nessy, while transferring the blame elsewhere.
Valakik le akarták állítani a DyMar kutatásait, és elhallgattatni Kennessyt.
EnglishI would offer you my aid, but it is sworn elsewhere and I may not break that oath.
Felajánlanám a segítségemet, de esküm másfelé kötelez el, és az eskümet nem szeghetem meg.
EnglishBring them forward; they are mine alone and must never be sold elsewhere!
Add ide őket; mind az enyémek, és senki másnak nem szabad eladnod belőlük!
EnglishShe must see him again, before those programs could possibly turn their attention elsewhere.
Újra látnia kellett, a programok csak ezután terelhették más irányba a figyelmét.
EnglishElsewhere in the city the separate battles were at differ-ent stages.
A város többi részén kibontakozott csatározások más-más szakaszban tartottak.
EnglishSo these are the things that you don't find elsewhere, but you do find at the office.
Pont erre lettek kitalálva a menedzserek, hogy megszakítsák az embert.
EnglishThe President's decision-making role was being played by a committee elsewhere in the Pentagon.
Az elnök szerepét egy bizottság alakította valahol a Pentagon egy másik zugában.
EnglishThen quiet descended, except for the wind at windows, as the quest moved elsewhere.
Aztán csend ereszkedett közénk, ahogy a csapat másfelé vonult, csak a szél zaja hallatszott.
EnglishShe was welcome to smoke elsewhere: Does smoking bother you? she had asked, taking a puff.
Magát zavarja a füst? érdeklődött a lány, jó nagyot szívva a cigarettából.
EnglishWe do not know what made him change his mind at 11 am today and decide to move elsewhere.'
Nem tudjuk, miért gondolta meg magát ma 11 kor, és miért döntött úgy, hogy továbbindul.
EnglishLuke had the trunk unlocked by the time Spade had finished searching elsewhere.
Mire Spade a többit átkutatta, Luke a hajókoffert is kinyitotta.