EN

to emerge [emerged|emerged] {verb}

volume_up
Several points emerge very clearly from what has been said.
Számos kérdés nyilvánvalóan felmerül az elmondottak alapján.
Apart from that, some very important points also emerge.
Ettől eltekintve néhány fontos szempont is felmerül.
A need is clearly emerging for strong economic governance of the European Union, especially after what happened in Greece a few months ago.
Világosan felmerül az Európai Unió erős gazdaságirányítása iránti igény, különösen a Görögországban néhány hónapja történtek után.
Fraudulent irregularities within the EU emerge from the work, including an overview of OLAF.
A jelentésből kiemelkedik a csalárd szabálytalanságoknak az OLAF tevékenységére is kiterjedő áttekintése.
He shut his eyes, he shook his head with the gesture of a dog shaking its ears as it emerges from the water.
Becsukta szemét, megrázta fejét egy kutya mozdulatával, mely a fülét rázza, amint kiemelkedik a vízből.
A year from that day - less than five weeks from now - she would emerge from the doorway with that sword.
Attól a naptól egy évre vagyis alig öt hét múlva Majen kilép az ajtón, a karddal a kezében.
Anyone - or . anything - emerging from the palace wouldn't immediately see him.
Ha valaki vagy valami kilép a palotából, nem fogja azonnal észrevenni.
By that point, he will not be able to alter destiny, but we must make sure he doesn't harm Professor Seldon when he emerges on the other side.
Akkor már nem lesz lehetősége a sors megváltoztatására, de biztosítanunk kell, hogy ne árthasson Seldon professzornak, amikor ő is kilép a jövőben.
The giants of her childhood nightmares were emerging from the schism, and would soon draw that veil away.
Gyermekkori lidércnyomásainak óriásai bújtak elő a hasadékból, és nemsokára maga a fátyol is felemelkedik.
He saw Mark emerge under the rear bumper, place a hand for balance on the taillight, and slowly ease the hose from the tail pipe.
Látta, hogy Mark felemelkedik a hátsó lökhárító mögött, az autó lámpájánál megtámaszkodik és lassan lehúzza a gumicsövet a kipufogóról.
By soon after 1000 b.c. the Bantu had emerged from the eastern side of the forest into the more open country of East Africa's Rift Valley and Great Lakes.
Az eltolódások mögött rejlő fő tényező mindjárt nyilvánvalóvá válik, ha összehasonlítjuk a mai Termékeny Félholdat az ókori leírásokkal.
That will be a time when Latvia will have emerged from the crisis.
Ez már olyan időszak lesz, amikorra Lettország kikerül a válságból.
- Aha, kiderül az igazság! - kiáltott fel Madouc.
If it now emerges that there is still money in the agriculture budget, there is a moral obligation to redress this competitive disadvantage.
Ha most kiderül, hogy mégis van pénz az agrárköltségvetésben, erkölcsi kötelesség e versenyhátrány mérséklése.
The banks are in the black and yet are applauded when it emerges that they are voluntarily contributing a bit to Greece.
A bankok jövedelmezőek, és máris megtapsolják azokat, amikor kiderül, hogy önként, kissé hozzájárulnak Görögország támogatásához.

Context sentences for "to emerge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishExports have paved the way for new businesses and large enterprises to emerge.
Az exportok nyitottak utat új üzleti lehetőségek és a nagy vállalkozások előtt.
EnglishThese are pipeline routes, which emerge from Kurdistan, which is an oil-rich region.
Ezek olajvezeték-utak, amik Kurdisztánból indulnak, egy olajban gazdag régióból.
EnglishWe emerge daily to play in the cantina where my only human friend, Wuher, tends bar.
Nap mint nap fellépünk a kantinban, ahol egyetlen ember-barátom, Wuher a csapos.
EnglishThen I remember seeing Lestat's figure emerge in the mirror over the sideboard.
Emlékszem, hogy Lestat alakját láttam ekkor előbukkanni a pohárszék fölötti tükörben.
EnglishI see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities.
Az emberek igyekeznek úrrá lenni a polgárháború utójátéka által okozott nehézségeken.
English'To look thus into the fire opens the heart and allows what we really are to emerge.
Ha így nézünk a tűzbe, megnyílik a szívünk, és felszínre bukkan valódi énünk.
EnglishHe watched the cursing and jeering, and saw his contact emerge through the crowd.
Egy darabig a tüntetőket figyelte, aztán észrevette, hogy embere megjelenik a tömegben.
EnglishThe rip in the Seeker's body grew wider, and that which was inside began to emerge.
A Fürkész alakján lévő hasadás egyre tágult, és az a valami lassanként előbújt belőle.
EnglishDo we know what technical capabilities will emerge in the next 40 years?
Tudjuk, hogy milyen műszaki képességek fognak kialakulni a következő 40 év során?
EnglishBut if we plot them out according to their charges, some beautiful patterns emerge.
Amikor azonban a töltésük szerint rajzoljuk fel őket, néhány csodaszép minta tűnik elő.
EnglishRacial memories, no doubt, to guide you when you emerge from your cocoon.
Nyilvánvalóan a faji emlékezet elemei, amelyek vezetnek, amikor kibújsz a gubódból.
EnglishShould such a connection emerge, we will of course be informed? asked Vishnayev.
Ha netán felmerülne ilyen kapcsolat, tájékoztatna minket errőől, igaz? kérdezte Visnyajev.
EnglishRoots emerge, growth occurs, and a core of strength ensures survival.
Gyökeret ereszt, növekedésnek indul, és erőmagja biztosítja az életben maradást.
EnglishHe opened his eyes to see his partner emerge from the first-class head.
Éppen akkor nyitotta ki a szemét, amikor társa kilépett az első osztályú mosdóból.
EnglishThe ghost of Aldreas told you that the time has come for Bhelliom to emerge again.
Aldreas szelleme azt mondta neked, elérkezett az ideje, hogy a Bhelliom újra előkerüljön.
EnglishTo emerge from this, we need to focus on the quality and safety of our produce.
Az ebből való kilábaláshoz a termékeink minőségére és biztonságára kell összpontosítanunk.
EnglishPrime Minister, I expect the single currency to emerge stronger from this crisis.
Miniszterelnök úr, arra számítok, hogy a közös valuta erősebben kerül ki ebből a válságból.
EnglishAll that seemed to emerge from it was that Anna Stravinska was a proficient liar.
Mindez nem sokat segített, csupán annyi derült ki, hogy Anna Stravinska szeretett lódítani.
EnglishThis is the price which we have to pay in order to emerge from the crisis.
Ezt az árat kell megfizetnünk azért, hogy ki tudjunk lábalni a válságból.
EnglishAnd if you look, you can see them happening, already beginning to emerge.
Ha figyelmesen nézzük, látható, hogy már el is kezdődött, már formálódik.

Synonyms (English) for "emergency":

emergency
emergent
English
emergence