EN eminently
volume_up
{adverb}

eminently
They're eminently qualified to make flat screen TVs.
Messzemenően alkalmasak síkképernyős TV-k gyártására.
Egy messzemenően európai kérdésről van szó.
Modern treatment methodologies, along with early and more accurate diagnosis, mean that many forms of cancer are today eminently treatable with success.
A modern gyógymódok a korai és pontosabb diagnózissal egyetemben azt jelentik, hogy napjainkban a rák számos formája messzemenően sikerrel kezelhető.
Her life was full and vivid and eminently enjoyable.
Élete tartalmas, színes és rendkívül élvezetes.
Like the rapporteur, I therefore consider it eminently sensible for cohesion policy to be in harmony with the objectives of the EU 2020 strategy in the future.
Az előadóhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy rendkívül ésszerű, ha a kohéziós politika a jövőben összhangba kerül az EU 2020 stratégia célkitűzéseivel.
Mr President, I am not one to be carried away by much of the hysteria over energy and climate change, but pursuing renewable energy has to be eminently sensible.
Elnök úr, nem azok közé tartozom, akiket könnyen elragad az energia és az éghajlatváltozás körüli hisztéria, de a megújuló energiaforrások keresése rendkívül ésszerűnek tűnik.
This is pre-eminently a matter for the Member States to decide, rather than the EU.
Ez elsősorban a tagállamok, nem pedig az EU hatáskörébe tartozó döntés.
Let me therefore put forward some eminently political thoughts.
Ezért hadd osszak meg Önökkel néhány elsősorban politikai gondolatot!
eminently (also: most of all)
Miss Marple a legnagyobb mértékben épelméjű volt.

Synonyms (English) for "eminent":

eminent

Context sentences for "eminently" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLadies and gentlemen, European integration is an eminently political affair.
Hölgyeim és uraim, az európai integráció elsődlegesen politikai ügy.
EnglishMad King Deul of Pomperol had been succeeded by his son, the eminently sane King Kestrel.
Pomperol királya, Õrült Deuelt a fia követte a trónon, a nagyon is józan Kestrel király.
EnglishIt is therefore a task to which the European Council is eminently suited.
Olyan feladatról van tehát szó, amelynek végrehajtására az Európai Tanács kiválóan alkalmas.
EnglishIt was a good quality racquet, somewhat the worse for wear, but restrung and eminently usable.
Jó ütő, sokat játszottak vele, de újrahúrozták, és most kifogástalan.
EnglishMilk production is also eminently suited to areas where natural conditions are poorest.
A tejtermelés kiválóan művelhető olyan területeken is, ahol a természetes feltételek a leggyengébbek.
English'Well, that sounds eminently reasonable, don't you think, Kabe?'
Nos, ez elfogadható kompromisszumnak hangzik, nem gondolod, Kabe?
EnglishYet these decisions are eminently political, not technical, and I find this unacceptable.
Sőt, ezek a döntések főként politikai, nem pedig technikai döntések, és ezt elfogadhatatlannak tartom.
EnglishWe will have to stick to our old, but simple and eminently reasonable principle of 'new tasks, new money'.
Marad a régi, de egyszerű és ésszerű szabály: "új feladatok, új források”.
EnglishAllow me to thank the Commission and the previous presidencies for these eminently collective efforts.
Hadd köszönjem meg a Bizottságnak és a korábbi elnökségeknek ezeket a rendkívüli közös erőfeszítéseket.
EnglishWe have found her to be eminently satisfactory.
A munkájával a legteljesebb mértékben elégedettek vagyunk.
EnglishIt is equally obvious that the role of the national parliaments and that of civil society are eminently important.
Az is magától értetődő, hogy a nemzeti parlamentek és a civil társadalom szerepe is kiemelkedően fontos.
EnglishIt seems to me eminently possible, said Hercule Poirot.
Nagyon is elképzelhető mondta Hercule Poirot.
EnglishThis place is, I think, eminently suitable.
Ez a birtok például kitűnően alkalmas a céljaiknak.
EnglishAn eminently suitable weapon,' Ortzel approved.
Kitűnő fegyverek bólogatott elismerően Ortzel.
EnglishIt seemed an eminently suitable title.
A cím után úgy látszott, éppen illik az alkalomhoz.
EnglishMy report deals with an issue which is both general and eminently concrete in terms of its consequences: female poverty.
Jelentésem témája - a nőket sújtó szegénység - következtetéseit tekintve egyszerre általános és nagyon is konkrét.
EnglishApparently your definition of eminently satisfactory includes throwing students up against lockers and the ability to curse like a sailor?
Tehát ön helyesli, ha a tantestület tagjai diákjaikat a szekrénynek lökik, és közben káromkodnak, mint a kocsis?
English. - (HU) I would like to congratulate the rapporteur and the Committees for their successful and eminently social work.
írásban. - (HU) Szeretnék gratulálni az előadó és a szakbizottságok eredményes és kiemelkedően szociális hangvételű munkájához.
EnglishThe self-possession which pre-eminently distinguished him in later life already stood him in good stead, and he did not betray his amazement.
Már volt benne valami a föllépés biztonságából, amely utóbb kitűnő jellemvonása lett, ez most meggátolta az együgyű álmélkodásban.
EnglishYou're eminently sensible.