"emotion" translation into Hungarian

EN

"emotion" in Hungarian

EN emotion
volume_up
{noun}

emotion (also: feeling, sentiment)
She answered his questions simply and without amy signs of emotion.
Audrey egyszerűen, a legcsekélyebb érzelem megnyilvánulás nélkül válaszolt kérdéseire.
A hint of some emotion had tinged his words; they were lightly italicized with concern.
Mintha érzelem fűtötte volna a hangját; kihallatszott belőle némi aggodalom.
It may be that instead of emotion, I feel sensation only, which I think to be emotion.
- Lehetséges, hogy amit érzek, az nem is érzelem, csak egy benyomás, amit én érzelemnek hiszek.
emotion (also: anger, passion, pathos)
Her voice was painfully calm, all the emotion under the hard, measured tone.
Fájdalmas volt a nyugalma, de kemény, kimért hangjában indulat parázslott.
I seemed to discern some signs of emotion upon the butler's white face.
Úgy tetszett, a komornyik fehér arcán átsuhant valamiféle indulat.
That tide of hidden emotion came to the surface.
A férfi nem bírt tovább uralkodni magán, kitört belőle az elfojtott indulat.
emotion (also: fume, heat, thrill, trepidation)
Ash listened to all this without comment, or any perceptible change of emotion.
Ash nem tett megjegyzést, nem látszott rajta felindulás.
Gable's chest heaved, the effort of emotion having an obvious weakening effect on him.
Gable mellkasa nehézkesen megemelkedett, a heves felindulás szemmel láthatóan fárasztóan hatott rá.
Sokat látok mondta felindulás nélkül.
emotion (also: agitation, bang, combustion, excitement)
There will be no emotion in my heart... no weakness.
Akkor, már nem lesz semmi izgalom a szemeimben... semmi gyöngeség...
He spoke without emotion, or any kind of panic; with a mild detached interest.
Minden ijedtség, sőt izgalom nélkül beszélt, inkább csak érdeklődés volt a hangjában.
There was great emotion at Rome when news arrived of the Rhine mutiny.
Rómában nagy izgalom támadt a rajnai lázadás hírére.
emotion (also: ardor, fever, fire, heat)
volume_up
hév {noun}
emotion
emotion
And this is a classic gaming emotion.
És ez egy klasszikus játék emóció.
emotion
emotion
There was strain in her voice, possibly emotion?
A hangjában feszültség vibrált, megindultság talán?

Context sentences for "emotion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI named myself the emissary of King Casmir, and they let me pass without emotion.
Közöltem velük, hogy Casmir király küldötte vagyok, mire szó nélkül beengedtek.
EnglishShe registers emotion and she sends the governess to telephone for a doctor.
Szemmel láthatólag felindult, és elküldi a nevelőnőt, hogy telefonáljon orvosért.
EnglishShe gazed at the hanging lamp, her eyes narrow, her voice muted, without emotion.
A függőlámpát nézte, szeme összeszűkült, érzelemtől mentes hangja lehalkult.
EnglishShe said in a voice half-stifled with emotion: I can hardly bear to think of it.
Alig tudom elviselni a gondolatát mondta a megindultságtól elcsukló hangon.
EnglishThe chief of staff pulsed in agitation, its outer sap-rings discoloring with emotion.
A parancsnok megremegett dühében, külső nedvgyűrűi elszíneződtek a feldúltságtól.
Englishall human emotions, though in many, mercifully, all emotion was on the wane.
Megmaradtak bennük az emberi érzések, habár sokukban kezdtek kihűlni a földi lázak.
EnglishShe knew the awareness that lived in his hands, the quick emotion of the musician.
Jól ismerte a hárfás kezében lüktető öntudatot, a muzsikus heves érzéseit.
EnglishHe winced, and then his face had tensed as he worked to suppress some strong emotion.
Tom összerezzent, és az arca megfeszült; mintha felindulását próbálná visszafojtani.
EnglishI could see as he looked down that he was repressing some internal emotion.
Rám vetett pillantásából rögtön rájöttem, hogy erősen felindult, de leplezi.
EnglishI suspect that it was a queer bittersweet emotion: you both liked and disliked me.
Ha jól sejtem, ez egy különös édes-keserű érzés volt: egyszerre kedveltél és gyűlöltél.
EnglishMay the Lord Jesus bless you for this, Renato, Yu said, with no small emotion.
Az Úr Jézus áldja meg érte, Renato mondta meghatottságtól remegő hangon.
EnglishThey talked quietly, without urgency or peaks of emotion, about their lives.
Csendesen, minden kapkodás vagy érzelmi szinuszgörbe nélkül beszélgettek az életükről.
EnglishShe had to turn away and go to the window to conceal the emotion on her face.
Föl kellett kelnie, az ablakhoz fordulnia, hogy leplezze felindult arcát.
EnglishI knew that a crushing misery would follow this curious peak of emotion.
Tudtam, hogy porig sújtott kétségbeesés fogja követni ezt a különös felajzottságot.
EnglishIt had a faint tone of mockery, but Thorne sensed it was a weaker emotion.
Enyhén csúfondáros volt a hangja, de Thorne valami langyosabb érzést sejtett mögötte.
EnglishAnd as is always the case with the new ones, every emotion in her was exaggerated.
Újoncokra jellemző módon nagyon szertelenek voltak az érzelmi reakciói.
EnglishHer face was horridly blank, and I knew it was from an excess of emotion.
Ijesztően üres volt az arca, és én tudtam, hogy ezt a vad indulatok okozzák.
Englishsad cypress long npse, and the end of it quivered a little with pleasurable emotion.
Hopkins nővér hosszú orrának hegye megrándult, a fintor kellemes izgalomról árulkodott.
EnglishLife in any such multiple dwelling was life in an inferno of naked emotion for an Esper.
Egy szupér ilyen helyen úgy érezhette, hogy a mezítelen érzelmek poklában él.
EnglishHis face was so heavily disfigured with emotion that he scarce looked like himself.
Arca annyira eltorzult az indulattól, hogy alig emlékeztetett önmagára.