EN

end {noun}

volume_up
To that end, contracts are concluded between wine producers and distillers.
A cél érdekében a bortermelők és a lepárlók között szerződések köttetnek.
Increased biogas production must not be an end in itself, however.
A biogáztermelés növelése azonban nem lehet önmagában vett cél.
Russians want to rebuild the Russian empire, regardless of how this end is achieved.
Az oroszok újjá akarják építeni a birodalmukat, és ez a cél szentesíti az eszközt.
Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
Mélységes csodák fakadnak egyszerű szabályokból, amelyek vég nélkül ismétlődnek.
This is not the end, this is the beginning of the end."
Ez nem a vég, ez csak a vég kezdete."
The end - a deathbed, with candles and a nun praying.
A vég... halottas ágy... gyertyák... imádkozó apáca.
That is, you're going to get a full-dress story here-with a beginning, middle and end.
Vagyis ez itt egy hiánytalan sztori: bevezetés, tárgyalás, befejezés.
That would be a fairy-tale ending, all right.
Mesebeli befejezés lenne, az biztos.
Nem tetszik a befejezés, drága hercegem?
The end is what matters, and this end is good.
A végcél az, ami számít, és ez a cél jó.
Az euró önmagában soha nem volt végcél.
Ryan liked money as much as the next guy, but to him it was a tool, not an end in itself.
Õ sem vetette meg a pénzt, de számára nem végcél volt, hanem eszköz.
However, it was a starting point, not an end point.
A csúcs azonban csak a kiindulópont, és nem a végpont.
By the end of the Partnership, the objective is for all Member States to have integrated cancer plans.
A célkitűzés szerint a partnerség végére minden tagállam rendelkezni fog integrált rákellenes tervvel.
This shows that, at the end of the day, the only real objective is the destruction of much of this strategic economic sector.
Ez mutatja, hogy végeredményben az egyetlen valódi célkitűzés e stratégiai gazdasági szektor jó részének elpusztítása.
The main objective is to increase competition, which will result in greater choice, lower prices and better quality for end customers.
A fő célkitűzés a verseny fokozása, amelynek eredményeképpen nagyobb választék, alacsonyabb árak és jobb minőség áll a végfelhasználók rendelkezésére.
'Paler's up here at the north end of the lake - just across the Pelosian border.
Ez itt Paler, a tó északi partján, a pelosiai határ túloldalán.
The border between Pelosia and Zemoch was illdefined, seeming to lie along a meandering line marked by the end of the tall grass.
A Pelosia és Zemoch közötti határ nem volt pontosan kijelölve, látszólag valahol egy kanyargós vonal mentén húzódott, melyet egy füves síkság széle jelzett.
Clark stood and tossed off the end of his drink.
Clark felállt, és felhörpintette a maradék italát.
The black rubber ferrule on the end was unscrewed and revealed the shining percussion caps of his three remaining shells.
Lecsavarta végéről a fekete gumisapkát, s a fonákján megjelent a három maradék lőszer fénylő gyújtókupakja.
The spiral was a piece of jagged-ended scrap that had been cast into the factory aisle by a careless workman.
Az összetekeredett acélpántdarab csorba szélű maradék volt; egy gondatlan munkás hajította el.
In some Member States as much as 90% of household waste ends up at landfill sites.
Néhány tagállamban a háztartási hulladék akár 90%-a a hulladéklerakókban végzi.
They have to manage waste collection, although it is known that waste will end up in dumps and refuse bins.
Azok feladata a hulladék kezelése, noha közismert, hogy a hulladék végül hulladéktelepekre vagy szemétládákba kerül.
At current production and sale prices it would not cover costs, and there would still be waste at the end of the day, only more concentrated.
A jelenlegi termelői és értékelési árak nem fedeznék a költségeket, és a nap végén még mindig lenne hulladék, csak még koncentráltabb formában.
Endings are very, very important and, in this case, the ending dominated.
A végződések nagyon nagyon fontosak, és ebben az esetben a végződés dominált.
end (also: stub, stud, stump)
Luke saw that this monster had only one arm; its other ended in a cauterized stump.
Luke észrevette, hogy az állatnak csak egy karja van, a másik csupán csonk.

Context sentences for "end" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere was no end of new satire and history coming from Rome and from Alexandria.
Rómából és Alexandriából kifogyhatatlanul ömlöttek az új szatírák és históriák.
EnglishOne of the skis just clipped a pressure ridge at the end of the runway, banking.
Az egyik sítalp nekiütközött egy jégtaréjnak a kifutó végén, megdöntve a gépet.
EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishThe bug reached the end of Randall's desk and marched straight off into the air.
A bogár elérte Randall asztalának szélét, és egyenesen belemasírozott a levegőbe.
EnglishGreat slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.
Hatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
A Bizottság 2011. április végéig kidolgoz egy új javaslatot a MID tekintetében.
EnglishIf you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.
Ha az elnökség végéig megoldja őket, azt hiszem, elmondhatja, hogy megcsinálta.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishTHE END WORLD RECORD Only the most exceptional people become aware of the Matrix.
VÉGE VILÁGREKORD Csak a legkülönlegesebb emberek ébrednek tudatára a Mátrixnak.
EnglishHe smoked a cigarette at the end of the pier and tossed the butt into the ocean.
A férfi elszívott egy cigarettát a móló végénél, és a tengerbe pöckölte a csikket.
EnglishOnly one this week, but I got a feeling it'll end my losing streak with Hallmark.
Ezen a héten csak egy készült, azt hiszem, hogy elhagy a szerencse Hallmarktól.
EnglishIt is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
Most végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság és elnökének szerepe.
EnglishShe had just dropped a ball of wool and was carefully rewinding the end of it.
Röviddel előbb leejtett egy gombolyag fonalat, és most éppen azt tekergette fel.
EnglishTo that end, it plans to submit a progress report to the TTE Council in mid-June.
Ebből a célból június közepén egy jelentés benyújtását tervezi a TTE-Tanácsnak.
EnglishIn the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.
Végeredményben az utasok alapvető jogainak biztosítása a vasutat vonzóbbá teszi.
EnglishEven as he went he found himself thinking: this is going to be the end of me...
Még mielőtt elérte volna, egy gondolat született a fejében: ezzel végem is van...
EnglishAll in all I think we shall have made significant progress by the end of 2009.
Mindent egybevetve úgy hiszem, hogy jelentős haladást fogunk elérni 2009 végére.
EnglishProtectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
A protekcionizmus sohasem jó válasz, és nincs vége még a globális gazdaságnak.
EnglishI predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
Megjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
EnglishOutside the dingy office was a room so vast Jonesy couldn't see the end of it.
A vacak kis irodán kívül egy akkora terem volt, hogy Jonesy nem is látta a végét.