EN to endure
volume_up
[endured|endured] {verb}

`A lifetime that might have endured for centuries.
Egy élet, amely talán századok óta tart.
I am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Egyébként nem azt mondom, hogy szándékosan tették ezt, de tulajdonképpen az elhalasztás határozatlan ideig tart.
When a man is in love he endures more than at any other time; he submits to anything.
A szeretet állapotában az ember többet visel el, mint egyébként; mindent eltűr.
to endure (also: to abide, to last, to remain)
to endure (also: to stagnate)
Behind it is a society of organised crime which is not interested in what has to be endured by the people they are trying to get into the European Union, in this case.
Szervezett bűnözői társadalom áll mögötte, amit a legkevésbé sem érdekel, hogy miken kell keresztülmenniük azoknak, akik jelen esetben az Európai Unióba kívánnak bejutni.
to endure (also: to bear, to sustain, to brook)
to endure (also: to bear, to stomach, to sustain, to take)
Only the boots were a little too small, but Thorne felt he could endure this.
Csak a cipő szorított egy kicsit, ám Thorne úgy gondolta, hogy ennyit kibír.
Is this a fancy which could endure for all the years of a marriage?
Kitart-e ez a képzelgés egy házasság hosszú évei alatt?
Aki kitart, elnyeri az aranyat.
to endure (also: to stomach)
How many insults can a sensitive man like me endure, anyway?
Különben is, egy ilyen érzékeny ember, mint én, hány sértést bír elviselni egyszerre?
to endure (also: to stomach)
And with each pair, as they endure, she sees more than you and I can see, said Marius.
És mindegyik szempárral, amíg eltart, többet lát, mint te meg én mondta Marius.
You threaten a life which might endure to the end of the world!'
Olyan életet fenyegetsz, amely a világ végéig fennmarad.
A century ago, the Latvian poet Rainis wrote: 'What changes, endures'.
Egy évszázaddal ezelőtt a lett költő, Rainis így írt: "Ami megváltozik, fennmarad.”
to endure
to endure
to endure (also: to harden, to inure, to steel)

Context sentences for "to endure" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe hope that this new European mentality will become the rule and will endure.
Reméljük, hogy ez az új európai gondolkodásmód válik uralkodóvá és általánossá.
EnglishThey are annoyed because they themselves can no longer endure this situation.
Az bosszantja őket, hogy ők maguk már nem tudják tovább tartani ezt a helyzetet.
EnglishMy own sobs reverberated in my ears until I felt I couldn't endure the sound of them.
Csengett a fülem a saját zokogásomtól, míg végül nem bírtam elviselni a hangomat.
EnglishShe will not be forced to austerities until she is of an age to endure them.
Nem kényszerítik szélsőséges dolgokra addig, amíg nem lesz képes kibírni őket.
EnglishThe things that bound us together, gave us the strength to endure as damned things!
Lepocskondiázva minden, mi összekötött, miből erőt merítettünk a kitartásra!
EnglishThe songs had reached a frenzy, a sound no flesh-and-blood human could endure.
A dal olyan erővel harsogott, amelyet hús-vér halandó nem bírna elviselni.
EnglishIf only Murghom had been like this, he'd never have to endure these accursed winters.
Ha Murghom is ilyen lenne, akkor sohasem kellene az átkozott téllel küzdenie.
English'In Minas Tirith they endure the East Wind, but they do not ask it for tidings.
- Minas Tirithben elviselik a Keleti Szelet, de híreket nem attól várnak.
EnglishHe left her for a moment, and she could barely endure to see him out of her sight.
Egy pillanatra kiment, és Gwenhwyfar alig tudta elviselni, hogy nem látja.
EnglishThe dark ages to come will endure not twelve, but thirty thou-and years.
A bukását követő sötét időszak nem tizenkét-, hanem harmincezer évig fog tartani.
EnglishMarius has a secret which has to do with all of us and how long we can endure.
Olyan titkot őriz, amelynek mindnyájunkhoz, egyáltalán, fajunk fennmaradásához van köze.
EnglishI endure hardships equally great, and, like you, I live in abstinence and solitude.
Én is sok rosszat szenvedek el, s én is, mint te, önmegtagadást gyakorlok a sivatagban.
EnglishI had ceased to care, I could endure no further the pain that was in my heart ...
Pedig már nem érdekel, nem bírom tovább a szívemben lévő fájdalmat...
EnglishLestat, my sometime pupil, also loves it which annoys me mightily but I endure it.
Lestat, egykori tanítványom ugyancsak szereti, ami engem roppantul bosszant, de elviselem.
EnglishBut he must endure these last few days on his native soil without complaint.
Ezt a néhány utolsó napot a szülőföldjén jajszó nélkül kell elviselnie.
EnglishShe'd just have to endure the pain, now, as they kept her alive longer than was necessary.
A varázslónő lehajtotta a fejét, lehunyta szemeit és nehezen lélegezve állva maradt.
EnglishIt's amazing how much drudgery you can endure at two hundred thousand a year.
Bámulatos, hogy milyen sokat vagy képes robotolni évi kétszázezerért
EnglishThereupon shall the Tree be Reborn and the Great Forbidding endure forever.
Ezen módon a Fa újjászületik, és a Nagy Tilalom mindörökre megtartatik.
EnglishIt isn't merely that it's a hermaphrodite, that I could well endure and find fascinating.
Nemcsak azért, mert hímnős, azt simán elviselném, sőt izgalmasnak találnám.
EnglishI guessed who she was, and could scarce endure to press him further.
Már sejtettem, ki ő, és alig elviselhető volt még tovább faggatnom a fogadóst.