"environmental concerns" translation into Hungarian

EN

"environmental concerns" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental concerns" in context.

Similar translations for "environmental concerns" in Hungarian

environment noun
Hungarian
to concern verb
concern noun

Context sentences for "environmental concerns" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour profound environmental concerns, your obvious commitment to the planet.
Az eltökéltséged a környezet iránt, valóban tiszteletreméltó.
EnglishTo get the balance right in terms of environmental concerns as well as the social issues - all of these have to be covered.
Megfelelő egyensúly a környezeti és a társadalmi kérdésekben -ezekre mind oda kell figyelni.
EnglishMoreover, what are the environmental concerns of major oil-producing countries such as the GCC states?
Milyen környezetvédelmi szempontokat tartanak szem előtt a legnagyobb olajtermelő országok, például a GCC-államok?
EnglishEnvironmental and health concerns need to be taken into account when promoting sustainable development.
A környezetvédelmi és az egészséget érintő aggályokat figyelembe kell venni a fenntartható fejlődés támogatásakor.
EnglishMy third point concerns the environmental rights of the child, a subject that no one has raised yet.
Harmadik pontom a gyermekek környezeti jogaira vonatkozik, egy olyan témára, amelyet eddig még senki nem hozott szóba.
EnglishProduct quality, animal welfare and environmental concerns should remain our priority in terms of food production.
Az élelmiszertermelésben a prioritásunk maradjon a termékminőség, az állati jólét és a környezeti megfontolások.
EnglishYes, environmental concerns are important, but the booming of future economic stability is no less important.
Igen, a környezetvédelmi aggályok nagyon fontosak, de a jövőbeni gazdasági stabilitás előmozdítása sem kevésbé fontos.
EnglishIt is unethical to use environmental concerns in order to achieve political objectives and, for that reason, I will vote against it.
Nem etikus a környezeti aggályokat politikai célok elérésére használni, ezért én nemmel szavazok.
EnglishAnd we can be quite confident about the environmental protection concerns in the parts of the APS (Annual Policy Strategy) that are known.
Ami az EKT eddig megismert részeinek környezetvédelmi vonatkozásait illeti, alapvetően bizakodók lehetünk.
EnglishShe cursed herself for having allowed herself to be swayed last night by Gerrard's charisma and the environmental concerns that they shared.
Elátkozta magát amiért engedte, hogy hasson rá a politikus karizmatikus személyisége, és környezetvédelmi szónoklata.
EnglishI cannot ignore the fact that some would like the minimum level to more clearly reflect our prevailing environmental concerns.
Nem hagyhatom figyelmen kívül azt a tényt, hogy egyesek szeretnék, ha a minimummérték egyértelműbben tükrözné uralkodó környezetvédelmi aggodalmainkat.
EnglishHowever, its success resulted in unintended overproduction and surpluses which distorted the market and raised environmental concerns.
Sikere azonban szándékolatlan túltermeléshez és többlethez vezetett, amely a piac torzulását okozta, és környezetvédelmi aggályokat vetett föl.
EnglishHowever, the report before us sheds much light on the environmental concerns arising in relation to the pipeline in the Baltic Sea.
Az előttünk fekvő jelentés azonban jól világít rá azon környezetet érintő aggodalmakra, amelyek a balti-tengeri vezetékkel kapcsolatosan felmerülnek.
EnglishThat is why we want to find a balance within the CAP, rather than pitting food concerns against environmental issues.
Ez az, amiért az élelmiszerrel kapcsolatos kérdéseknek a környezetvédelmi kérdésekkel való szembehelyezése helyett egyensúlyt szeretnénk kialakítani a KAP-on belül.
EnglishWe stand by qualitative competition within Europe, competition that Europe, of course, has to drive, taking account of environmental concerns.
Támogatjuk az Európán belüli minőségi versenyt, mert ezt a versenyt - a környezeti szempontok figyelembe vételével - Európának kell vezetnie.
EnglishThis will only materialise, however, if environmental concerns and commitments gradually become the rule of operation of the global economy.
Ez azonban csak akkor valósul meg, ha a környezetvédelmi megfontolások és kötelezettségvállalások fokozatosan a globális gazdaság működési szabályává válnak.
EnglishIt uses environmental protection and workers' concerns about environmental problems to promote the adoption of common EU criminal law.
A jogszabály a környezetvédelmet és a munkavállalóknak a környezeti problémákkal szembeni aggodalmát használja fel a közös uniós büntetőjog elfogadásának ösztönzésére.
EnglishIn my view, the report is extremely arbitrary and fails to take appropriate account of the needs of Germany's automobile industry or environmental concerns.
Véleményem szerint a jelentés rendkívül önkényes és nem veszi kellőképpen figyelembe a német járműipar igényeit vagy a környezetvédelmi szempontokat.
EnglishWe must also - and I wholeheartedly agree with this - take account of small and medium-sized enterprises and, in particular, of environmental concerns.
Továbbá - és ezzel teljes szívemből egyetértek - tekintettel kell lennünk a kis- és középvállalkozásokra is, különösen pedig a környezetvédelmi szempontokra.
English(PT) Madam President, Europe's energy and climate strategy must combine economic competitiveness with energy security and environmental concerns.
(PT) Elnök asszony! Európa energia- és éghajlat-politikájának össze kell egyeztetnie a gazdasági versenyképességet az energiabiztonsági és környezetvédelmi szempontokkal.

Other dictionary words

English
  • environmental concerns

Moreover, bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.