"environmental objectives" translation into Hungarian

EN

"environmental objectives" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental objectives" in context.

Similar translations for "environmental objectives" in Hungarian

environment noun
Hungarian
objective noun
object noun

Context sentences for "environmental objectives" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe latter would have been contrary to the environmental objectives laid down.
Ez ugyanis ellentétes lenne a meghatározott környezetvédelmi célkitűzésekkel.
EnglishIt respects the environmental protection objectives adopted some time ago by the EU.
Tiszteletben tartja az EU által korábban elfogadott környezetvédelmi célkitűzéseket.
EnglishIt takes account of environmental objectives approved by the EU some time ago.
Figyelembe veszi az EU által jó ideje elfogadott környezetvédelmi célokat.
EnglishThere are economic objectives, environmental objectives and social objectives.
Vannak gazdasági, környezetvédelmi és szociális célkitűzések.
EnglishIn that respect we can use logistics to reconcile the economic and environmental objectives.
E tekintetben a logisztikát használhatjuk fel a gazdasági és környezeti célok összehangolására.
EnglishSecondly, will this model take account of the climatic and environmental objectives set by the EU?
Másodszor, figyelembe veszi-e ez a modell az EU által kitűzött éghajlati és környezeti célokat?
EnglishOne of the EU's key objectives is environmental protection.
Az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése a környezet védelme.
EnglishEconomic reconstruction and realisation of the objectives of environmental policy are included in agricultural policy.
A gazdasági rekonstrukció és a környezeti politika célkitűzéseinek megvalósítása része az agrárpolitikának.
EnglishMadam President, Commissioner, this is a constructive report with clear environmental and safety objectives.
Elnök asszony, biztos úr! Ez egy konstruktív jelentés, amely egyértelmű környezeti és biztonsági célkitűzésekkel bír.
EnglishEnvironmental objectives must incorporate countries such as China and India, they must incorporate equity.
A környezeti célkitűzéseknek ki kell terjedniük olyan országokra, mint Kína és India, és magukban kell foglalniuk a méltányosságot.
EnglishThe protection and promotion of human and environmental health are priority objectives in European development policy.
írásban. - (PT) Az emberi és környezeti egészség védelme és elősegítése az európai fejlesztési politika kiemelt célkitűzése.
EnglishIt neither tackles nor alters its environmental protection objectives, and it makes no impact on its methodology or period of validity.
Nem módosítja a környezetvédelmi célkitűzéseket, és nincs kihatással a végrehajtásra vagy az érvényességi időre.
EnglishThis will focus on new priorities and objectives: environmental protection, competitiveness, and the creation of more and better jobs.
Ez új prioritásokra és célokra koncentrál: a környezetvédelemre, a versenyképességre és a több és jobb munkahely megteremtése.
EnglishEconomic taxes in the European Union could play a very significant role in achieving environmental protection objectives within the EU.
Az Európai Unióban a gazdasági adók igen jelentős szerepet játszhatnak az EU-n belüli környezetvédelmi célkitűzések elérésében.
EnglishEnvironmental objectives such as reducing greenhouse gas emissions and increasing energy efficiency should also be taken into account.
Szintén figyelembe veendők a környezetvédelmi célok, például az üvegházhatást okozó gázkibocsátás és a növekvő energiahatékonyság.
EnglishThis is probably due to a mistaken conclusion, for the test could also act to promote specifically social and environmental objectives.
Ennek valószínűleg egy téves következtetés az oka, mivel a teszt kifejezetten társadalmi és környezetvédelmi célokat is támogathat.
EnglishThey specifically need to measure in a sustainable manner the progress made in achieving economic, social and environmental objectives.
Ezeknek különösen fenntartható módon kell mérniük a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi célok elérése terén tett előrelépést.
EnglishIn the light of the measures carried out so far, it does not seem that the priority environmental objectives of the Programme will be achieved by 2012.
Az eddig végrehajtott intézkedések fényében nem úgy tűnik, hogy a program 2012-re elérné fő környezetvédelmi céljait.
EnglishNew indicators were subsequently proposed for measuring progress in the achievement of social, economic and environmental objectives.
Ezt követően a társadalmi, gazdasági és környezeti célok elérésére irányuló előrelépés mérésére szolgáló új mutatókra tettek javaslatot.
EnglishI would, however, just like to add that we have no intention of weakening or postponing the environmental objectives for the car industry.
Hozzá szeretném tenni viszont, hogy nem áll szándékunkban gyengíteni vagy akár halogatni az autóiparra vonatkozó környezetvédelmi célkitűzéseket.

Other dictionary words

English
  • environmental objectives

In the English-Czech dictionary you will find more translations.