"environmental pollution" translation into Hungarian

EN

"environmental pollution" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental pollution" in context.

Similar translations for "environmental pollution" in Hungarian

environment noun
Hungarian
pollution noun
Hungarian

Context sentences for "environmental pollution" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne thing that becomes obvious is that we must prevent any environmental pollution.
Egy dolog nyilvánvalóvá válik: meg kell akadályoznunk a környezetszennyezést.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
A blokád következtében a környezetszennyezés riasztó mértékűvé vált.
EnglishCross-border environmental pollution in Europe cannot be tackled at national state level.
A határokon átnyúló környezetszennyezés problémája Európában nem oldható meg nemzeti szinten.
EnglishSmarter use of energy would reduce environmental pollution.
Az ésszerűbb energiafelhasználás csökkentheti a környezetszennyezést.
EnglishOxides of nitrogen and sulphur are some of the primary issues in industrial environmental pollution.
A nitrogén- és kénoxidok az ipari környezetszennyezés fő kérdései.
EnglishNor shall we be able to wait until the environmental pollution from bicycles has been calculated too.
Nem várhatunk addig sem, amíg kiderül, hogy a kerékpárok mekkora környezetszennyezést okoznak.
EnglishPollution and environmental changes are resulting in an increasingly fragile and more unstable form of production.
A szennyezés és a környezeti változások nyomán a termelés fokozottan érzékennyé és bizonytalanná válik.
EnglishRyan thought of it as a kind of environmental pollution.
Ryan egyfajta környezetszennyezésnek tartotta.
EnglishThe inherent problem with this model is that it does not incorporate resources and environmental pollution.
E modellel együtt járó probléma az, hogy az nem foglalja magában sem az erőforrásokat, sem a környezetszennyezést.
EnglishThis is the procedure whereby the relationship between environmental pollution and the health of Europeans is measured.
Ennek az eljárásnak a segítségével lehet mérni a környezetszennyezés és az európaiak egészsége közötti összefüggést.
EnglishApart from environmental issues, oceanic pollution and European coastal degradation present an economic problem.
Az óceánok szennyezése és az európai tengerpartok károsodása a környezetvédelmi szempontok mellett gazdasági problémát is jelent.
EnglishThe environmental consequences of cyanide pollution are transnational, and therefore this ban must apply at European level.
A cianidszennyeződés környezeti következményei transznacionálisak, ezért e tilalmat európai uniós szinten kell alkalmazni.
EnglishNotwithstanding these concerns, we must act in concert to address the common threat of climate change and environmental pollution.
Ezen aggályok ellenére összehangoltan kell cselekednünk az éghajlatváltozás és környezetszennyezés közös veszélyének kezelése érdekében.
EnglishOn the one hand that results in the costs you referred to of up to EUR 3 billion, and on the other hand it also leads to environmental pollution.
Egyrészről ez az ön által említett 3 milliárd eurós költséget eredményezte, másrészről pedig környezetszennyezéshez vezet.
EnglishThat is a fantastic idea - promoting mobility while taking measures to avoid disasters and environmental pollution.
Ez egy fantasztikus elképzelés - a mobilitás előmozdítása, miközben intézkedések történnek a katasztrófák és a környezetszennyezés elkerülése érdekében.
EnglishThe Member States can no longer bear the burden of environmental pollution alone, and they should not be required to do so for much longer.
A tagállamok egyedül nem képesek többé a környezetszennyezés terhét viselni, és nem is lehet sokáig megkövetelni tőlük, hogy ezt tegyék.
EnglishAnd the threats of environmental pollution and holocaustal war they battled as fiercely as men have battled witchcraft and heresy in the ages past.
Oly hévvel harcoltak a környezetszennyezés és az atomháború réme ellen, mint ahogy hajdanán a boszorkányokat és eretnekeket üldözték.
EnglishFirstly, cross-border environmental pollution in Europe cannot be tackled at national level, and this gives the EU a clear role here.
Először is Európában a határokon átnyúló környezetszennyezés nem kezelhető nemzeti szinten, és ezért az EU-nak egyértelműen szerepet kell vállalnia.
EnglishIn addition to the risk of accident, freight traffic, which has a tendency to break down, is untenable from the point of view of congestion, noise and environmental pollution.
A baleseti kockázatokon túl a hanyatló színvonalú árufuvarozás a közutak zsúfoltsága, a zaj és a környezetszennyezés miatt is tarthatatlan.
EnglishMontenegro must find solutions to the problem of environmental pollution and to the plight of long-term refugees from Serbia and Kosovo.
Montenegrónak megoldást kell találnia a környezetszennyezéssel és a Szerbiából, illetve Koszovóból hosszú távra érkező menekültek kilátástalan helyzetével kapcsolatos problémákra.

Other dictionary words

English
  • environmental pollution

Even more translations in the Hungarian-English dictionary by bab.la.