"environmental protection" translation into Hungarian

EN

"environmental protection" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental protection" in context.

Similar translations for "environmental protection" in Hungarian

environment noun
Hungarian
protection noun
to protect verb

Context sentences for "environmental protection" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThirdly, we must guarantee the highest standards of environmental protection.
Harmadszor: garantálnunk kell a legmagasabb szintű környezetvédelmi előírásokat.
EnglishAs well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
A jegyzőkönyv a biztonsági szempontok mellett a környezetvédelemmel is foglalkozik.
EnglishIt will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
Más előnyöket is kínál a környezetvédelem és a költségek csökkentése tekintetében.
English(PL) Mr President, today's discussion concerns energy and environmental protection.
(PL) Elnök úr! A mai eszmecsere az energiáról és környezetvédelemről folyik.
EnglishIt respects the environmental protection objectives adopted some time ago by the EU.
Tiszteletben tartja az EU által korábban elfogadott környezetvédelmi célkitűzéseket.
EnglishContinuing to debate the definitions is not in the interests of environmental protection.
A fogalommeghatározásokról szóló vita folytatása a környezetvédelemnek nem érdeke.
EnglishIt was entirely appropriate to raise the issue of environmental protection in this context.
Nagyon helyénvaló volt a környezetvédelem kérdését beemelni ezzel összefüggésben.
EnglishWe are getting new powers in environmental protection and climate change.
A környezetvédelem és az éghajlatváltozás területén új jogköröket kapunk.
EnglishEnvironmental protection and consumer financial welfare are not mutually exclusive goals.
A környezetvédelem és a fogyasztók pénzügyi jóléte nem egymást kölcsönösen kizáró célok.
EnglishThis is why it is important to prioritise environmental protection as part of this cooperation.
Éppen ezért fontos az együttműködésben prioritást adni a környezetvédelemnek.
EnglishEurope is a world leader in terms of social and environmental protection.
Európa világelső a szociális védelem és a környezetvédelem területén.
EnglishI reject the notion that the Council did not attach any importance to environmental protection.
Azt visszautasítom, hogy a Tanácsnak a környezetvédelem ne lett volna fontos.
EnglishLet us get back to a sensible, comprehensive policy of environmental protection.
Térjünk vissza a józan, átfogó környezetvédelmi politikához!
EnglishThe review focused on efficient use of energy materials and environmental protection.
A figyelem középpontjában az energiahordozók hatékony felhasználása és a környezetvédelem állt.
EnglishSubject: Promotion of environmental protection through enterprises
Tárgy: A környezetvédelem vállalkozásokon keresztül történő előmozdítása
EnglishIn practice this would even impair standards of environmental protection.
A gyakorlatban ezzel még a környezetvédelem normái is sérülnek.
EnglishI recognise some old colleagues in the fight for environmental protection and biodiversity.
A környezetvédelemért és a biodiverzitásért folytatott harcban régi munkatársaimat ismertem fel.
EnglishSustainable agriculture implemented with knowledge is one of the mainstays of environmental protection.
A tudással végzett fenntartható mezőgazdálkodás a környezetvédelem egyik fő támasza.
EnglishThis applies to social responsibility, environmental protection and economic competitiveness.
Ez vonatkozik a társadalmi felelősségre, a környezetvédelemre és a gazdasági versenyképességre.
EnglishIt is particularly important to ensure a balance between energy policy and environmental protection.
Különösen fontos az energiapolitika és a környezetvédelem közötti egyensúly biztosítása.

Other dictionary words

English
  • environmental protection

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.