"Environmental quality" translation into Hungarian

EN

"Environmental quality" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Environmental quality" in context.

Similar translations for "Environmental quality" in Hungarian

environment noun
Hungarian
quality noun

Context sentences for "Environmental quality" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe pan-European transport networks call for equal quality and environmental security.
A páneurópai közlekedési hálózatok egyenlő minőséget és környezeti biztonságot kívánnak.
EnglishImported goods must also comply with quality, environmental and social standards.
Az importált áruknak is meg kell felelniük a minőségi, környezetvédelmi és szociális előírásoknak.
EnglishEnvironmental quality must also be restored effectively, so let us keep a close eye on that.
A környezet minőségét is ténylegesen helyre kell állítani, így arra is nagyon oda kell figyelnünk.
EnglishEnvironmental quality standards in the field of water policy (vote)
Környezetminőségi előírások a vízpolitika terén (szavazás)
EnglishEnvironmental quality standards in the field of water policy (debate)
A vízre vonatkozó környezetminőségi normák (vita)
EnglishClose to sources of pollution, it will take longer to meet the environmental quality standards.
A szennyezés forrásához közel hosszabb időre lesz szükség a környezetminőségi előírásoknak való megfeleléshez.
EnglishEnvironmental quality standards in the field of water policy (
A vízre vonatkozó környezetminőségi normák (
EnglishHowever, this compromise represents a balance between the environmental requirements and the quality-related economic constraints.
E kompromisszum azonban egyensúlyt tart a környezetvédelmi követelmények és a minőséghez kapcsolódó gazdasági kényszer között.
EnglishThe European Parliament is developing a high-quality environmental policy, in conjunction with a responsible transport policy.
Az Európai Parlament magas színvonalú környezetvédelmi politikán dolgozik, amelyhez egy felelősségteljes közlekedési politika is társul.
EnglishOur agricultural model involves high standards in the social and environmental field and quality of food products.
Mezőgazdasági modellünk magas szintű szociális és környezetvédelmi előírásokat tartalmaz, valamint magában foglalja az élelmiszertermékek minőségét is.
EnglishIn short, this package of legislation is opening up a new era of commitment to environmental quality of such size and scope ...
Röviden összefoglalva, ez a jogalkotási csomag új környezetminőségi kötelezettségvállalások korszakát nyitja meg, olyan méretben és hatókörrel ...
EnglishThe European Union has taken on the role of setting an example in the fight against climate change and in promoting environmental quality.
Az Európai Unió felvállalta azt a szerepet, hogy példát mutasson az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a környezeti minőség előmozdításában.
EnglishAs you know, the Water Framework Directive provides for an approach linking emission controls and environmental quality standards.
Amint azzal Önök is tisztában vannak, a vízügyi keretirányelv olyan megközelítést tesz lehetővé, amely összekapcsolja a kibocsátás-szabályozást és a környezetminőségi normákat.
EnglishThe directive on environmental quality standards in the field of water policy is now the last major daughter instrument to the Water Framework Directive.
A vízügyi politika területén belüli környezetminőségi normákkal foglalkozó irányelv jelenleg a vízügyi keretirányelv utolsó, fontosabb származékos eszköze.
EnglishI also want to point out that our farmers are obliged to comply with very high standards in terms of quality, environmental protection and animal welfare.
Arra is szeretnék rámutatni, hogy gazdálkodóinknak nagyon szigorú előírásokat kell teljesíteniük a minőség, a környezetvédelem és az állatjólét tekintetében.
EnglishThis strategy must focus on aspects relating to environmental protection and water quality, economic potential and Trans-European transport networks.
Ennek a stratégiának olyan szempontokra kell összpontosítania, mint a környezetvédelem és a vízminőség, a gazdasági potenciál és a transzeurópai közlekedési hálózatok.
EnglishIn total, 33 pollutants (mainly pesticides and heavy metals) found in rivers, lakes and coastal waters will be subject to environmental quality standards.
Összesen 33, folyókban, tavakban és part menti vizekben előforduló szennyező anyag (zömében növényvédő szerek és nehézfémek) tartozik majd a környezetminőségi előírások alá.
EnglishNowadays, in addition to information about income and wealth, other indicators of an environmental nature influence the quality of life in a country and can no longer be ignored.
Manapság a jövedelem- és vagyoni adatok mellett egy ország életminőségére környezeti jellegű mutatók is hatással vannak, amelyeket többé nem hagyhatunk figyelmen kívül.
EnglishAs in agriculture, we are prescribing high environmental, animal protection and quality standards for our domestic fishermen, which are naturally reflected in the price.
Ahogy a mezőgazdaságban is, magas szintű környezeti, állatvédelmi és minőségi standardokat támasztunk hazai halászainkkal szemben, amelyek, természetesen, az árban is tükröződnek.

Other dictionary words

English
  • Environmental quality

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.