"environmental sustainability" translation into Hungarian

EN

"environmental sustainability" in Hungarian

See the example sentences for the use of "environmental sustainability" in context.

Similar translations for "environmental sustainability" in Hungarian

environment noun
Hungarian
sustainability noun
to sustain verb

Context sentences for "environmental sustainability" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not, however, a measure of environmental sustainability or social inclusion.
A környezeti fenntarthatóság vagy a társadalmi befogadás mérésére ugyanakkor nem alkalmas.
EnglishFor example, GDP does not measure environmental sustainability or social integration.
Nem jelenik meg például benne a környezeti fenntarthatóság vagy a társadalmi integráció.
EnglishIn particular, it does not measure environmental sustainability or social integration.
Nem jelenik meg például benne a környezeti fenntarthatóság vagy a társadalmi integráció.
EnglishI am all for environmental sustainability because the future does not belong to us.
Én teljes mértékben a környezeti fenntarthatóság mellett vagyok, hiszen a jövő nem a miénk.
EnglishGoal 7 of the Millennium Development Goals is to ensure environmental sustainability.
A millenniumi fejlesztési célok közül a hetedik a környezet fenntarthatóságának biztosítása.
EnglishSo I welcome your support for enhancing the environmental sustainability of arable farming.
Üdvözlöm, hogy támogatják a szántóföldi növények környezeti fenntarthatóságának fokozását.
EnglishWe had to balance environmental and economic sustainability.
Egyensúlyoznunk kellett a környezeti és a gazdasági fenntarthatóság között.
EnglishThe goal is to ensure economic development while safeguarding environmental sustainability.
Az EU arra törekedik, hogy biztosítsa a gazdasági fejlődést, és eközben megóvja a környezetet is.
EnglishAnother issue is sustainability - environmental sustainability.
A következő kérdés a fenntarthatóság - a környezeti fenntarthatóság.
EnglishIn particular, GDP does not measure the level of environmental sustainability or social integration.
A GDP-ben például nem jelenik meg a környezeti fenntarthatóság vagy a társadalmi integráció.
EnglishThe fourth and last point refers to the environmental sustainability of this area of activity.
A negyedik és egyben utolsó pontban e tevékenységi terület környezeti fenntarthatóságát említem meg.
EnglishWhat does environmental sustainability mean for the Ecolabel, though?
Mit is jelent ez a környezetvédelmi fenntarthatóság?
EnglishIt is a fact that environmental sustainability is a fundamental prerequisite for the economic survival of fishermen.
Tény, hogy a környezeti fenntarthatóság a halászok gazdasági túlélésének alapvető feltétele.
EnglishIn the final analysis, fiscal restructuring is one thing and an attack on environmental sustainability is another.
Végső soron a pénzügyi szerkezetátalakítás nem azonos a fenntartható környezetre mért támadással.
EnglishAnd the values we bring can be about environmental issues, about sustainability, about lower power consumption.
S az értékek amiket hozunk szólhatnak környezeti problémákról, fenntarthatóságról, alacsonyabb energia felhasználásról.
EnglishEnergy efficiency is vitally important as regards environmental sustainability and as regards conserving finite resources.
Az energiahatékonyság alapvető fontosságú a környezeti fenntarthatóság és a véges erőforrások megőrzése tekintetében.
EnglishIt should be remembered that GDP is a measure of production and does not measure environmental sustainability for example.
Ne feledjük, hogy a GDP a termelés mérőszáma, és például a környezeti fenntarthatóság számszerűsítésére nem alkalmas.
EnglishThirdly, opinions have been divided regarding the environmental and sustainability elements in Parliament's position.
Harmadszor: a Parlament álláspontjában megoszlottak a vélemények a környezetvédelmi és a fenntarthatósági elemek tekintetében.
EnglishRegarding environmental sustainability, only 6% of the stocks analysed would reach maximum sustainable yield by 2020.
A környezeti fenntarthatóság tekintetében a vizsgált állományoknak csak 6%-a érné el a legnagyobb fenntartható hozamot 2020-ra.
EnglishIt does not reflect environmental sustainability, resource efficiency, social inclusion or social progress.
A környezeti fenntarthatóságot, az erőforrás-hatékonyságot, a társadalmi befogadást vagy az általános társadalmi fejlődést nem jeleníti meg.

Other dictionary words

English
  • environmental sustainability

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-German dictionary.