"Epsilon" translation into Hungarian

EN

"Epsilon" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Epsilon" in context.

Context sentences for "Epsilon" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne hundred and seven heat-conditioned Epsilon Senegalese were working in the foundry.
Az öntödében százhét hőre kondicionált szenegáli Epszilon serénykedett.
EnglishIt would be curious to know who it was–a man or a woman, an Alpha or an Epsilon.
Érdekes lenne tudni, ki volt az: férfi vagy nő, Alfa vagy Epszilon...
EnglishI even managed to hook up with some kids... at my old fraternity, Beta Sigma Epsilon.
Eltöltöttem kis időt néhány fiúval is, a régi diákszövetségből...
EnglishSix-year-old men and women were too stupid to do even Epsilon work.
A hatéves férfiak és nők még ahhoz is ostobák voltak, hogy az Epszilonok munkáját elvégezzék.
EnglishAn Epsilon-Plus negro porter took in Bernard's card, and they were admitted almost immnediately.
Egy Epszilon-plusz néger portás bevitte Bernard névjegyét, s csaknem azonnal fogadták is őket.
EnglishThe liftman was a small simian creature, dressed in the black tunic of an Epsilon-Minus Semi-Moron.
A liftkezelő alacsony, majomszerű lény volt, az Epszilon-mínusz félhülyék fekete zubbonyában.
English(b) the symbol 3 (inverted epsilon) certifying conformity with the requirements of this Directive,
b) a "3" jelzés (fordított epszilon), annak igazolására, hogy megfelel az irányelv követelményeinek,
EnglishBut though the Epsilon mind was mature at ten, the Epsilon body was not fit to work till eighteen.
Bár az Epszilonok elméje tízéves korban érett volt, testük nem volt alkalmas a munkavégzésre tizennyolc éves korig.
EnglishHasn't it occurred to you that an Epsilon embryo must have an Epsilon environment as well as an Epsilon heredity?
Az eszedbe sem jutott, hogy egy Epszilon-embriónak Epszilon-környezetre is szüksége van, csakúgy, mint Epszilon típusú öröklésre?
EnglishEPS() returns the machine epsilon; this is the difference between 1 and the next largest floating-point number.
Az EPS() függvény a gép epszilon-értékét adja vissza, azt a számot, mely 1 és az annál nagyobb legkisebb lebegőpontos szám különbsége.
EnglishAnd if you were an Epsilon, said Henry, your conditioning would have made you no less thankful that you weren't a Beta or an Alpha.
És ha Epszilon lennél mondta Henry , a kondicionálásod folytán ugyanilyen hálás volnál, hogy nem Béta vagy Alfa vagy.
EnglishCould the individual Epsilon embryo be made a revert, by a suitable technique, to the normality of dogs and cows?
Rá lehet-e kényszeríteni az egyes Epszilon-embriókat, hogy megfelelő eljárással visszatérjenek a kutyák és a tehenek normális fejlődéséhez?
English- The Epsilon Mynos system, sir.
EnglishDefensive pattern Kirk Epsilon.
EnglishEven an Epsilon ...
EnglishAn Alpha-decanted, Alpha-conditioned man would go mad if he had to do Epsilon Semi-Moron workgo mad, or start smashing things up.
Egy Alfa-lefejtésű és Alfa-kondicionálású ember megőrülne, ha Epszilon-félmajmok munkáját kellene ellátnia; megbolondulna, vagy kezdené összetörni a dolgokat.

Other dictionary words

English
  • Epsilon

Moreover, bab.la provides the French-English dictionary for more translations.