"equivalence" translation into Hungarian

EN

"equivalence" in Hungarian

EN equivalence
volume_up
{noun}

1. mathematics

equivalence
Therefore, as regards the Commission proposal, we are of the opinion that the principle of equivalence should continue to apply.
Ezért a Bizottság javaslatával kapcsolatban azon a véleményen vagyunk, hogy továbbra is alkalmazni kell az egyenértékűség elvét.
The second matter concerns equivalence, so that the improved standards do not reduce the competitiveness of producers within the European Union.
A második az egyenértékűség kérdése, vagyis, hogy a szigorított követelmények ne rontsák az Európai Unión belüli termelők versenyképességét.
It's connected to, what I call, the principle of computational equivalence, which tells us that even incredibly simple systems can do computations as sophisticated as anything.
Ez azzal van kapcsolatban, amit én a számítási egyenértékűség elvének nevezek, amely szerint még a hihetetlenül egyszerű rendszerek is képesek bármilyen bonyolult számításra.
equivalence (also: equivalent)
equivalence

Synonyms (English) for "equivalence":

equivalence

Context sentences for "equivalence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no equivalence between terrorists and the legitimate forces of a democratic government.
A terroristák és egy demokratikus kormány törvényes erői nem egyenértékűek egymással.
EnglishConsequently, even in the trivial scope of our dealings, this equivalence must be maintained, thus and thus.
Ezt az egyensúlyt éppen ezért fenn kell tartanunk a legcsekélyebb viszonyban is.
Englishwhich gives the equivalence : 316 g KMnO4 = 170 g H2O2.
amiből a következő egyenlőség adódik: 316 g KMnO4 = 170 g H2O2.
EnglishTherefore, only the equivalence procedure actually applies.
Ezért csak az ekvivalenciaeljárás alkalmazható.
EnglishIn other words, this directive does not strengthen the principle of legal equivalence for third-country workers.
Más szóval, ez az irányelv nem erősíti a harmadik országbeli munkavállalók jogi egyenértékűségének elvét.
EnglishWe are also opposed to granting complete equivalence of status to traditional and same-sex marriages.
Ellenezzük, hogy a hagyományos házasság és az azonos neműek közötti házasság teljes mértékben egyenértékű jogállást élvezzen.
EnglishIt also gives us an assurance about the equivalence of the level of data protection in this other Member State.
Emellett biztosítékot jelent a számunkra, hogy ez a bizonyos másik tagállam is ugyanolyan szintű adatvédelemről gondoskodik.
EnglishEquivalence of accounting standards (
A számviteli standardok egyenértékűsége (
EnglishThere are also provisions by which Korea accepts the equivalence between European and Korean environmental regulations.
Vannak továbbá olyan rendelkezések is, amelyekben Korea elfogadja az európai és a koreai környezetvédelmi előírások közötti egyenértékűséget.
EnglishResponsibility for demonstrating the equivalence of a method other than that described in paragraph 1 shall rest with the person using such a method.
Az 1. bekezdésben leírt vizsgálati módszertől eltérő módszer egyenértékűségét annak kell igazolnia, aki a módszert alkalmazza.
EnglishIf an instrument other than those described in Annex VII is used, proof of its equivalence for the engine considered shall be required.
Amennyiben a VII. mellékletben leírttól eltérő mérőműszert alkalmaznak, akkor annak egyenértékűségét az adott motor tekintetében bizonyítani kell.
EnglishEU countries are often still reluctant to accept each other’s standards and norms or, on occasion, to recognise the equivalence of professional qualifications.
Az EU-országok gyakorta még mindig vonakodnak elfogadni egymás előírásait vagy normáit, vagy alkalmasint elismerni a szakmai képesítések egyenértékűségét.
EnglishThis equivalence can be amply justified and coordination between legal systems can be seen as a matter of justice, not least where social benefits are concerned.
Ez az egyenlőség bőven indokoltnak tekinthető, a jogrendszerek összehangolása pedig igazságosság kérdése, nem utolsósorban ott, ahol szociális ellátásokról van szó.
EnglishFirst of all, greater effort should be made to harmonise national education systems, to complete mutual recognition of qualifications and the equivalence of degrees.
Először is, nagyobb erőfeszítésre van szükség a nemzeti oktatási rendszerek harmonizációja, a minősítések és diplomák kölcsönös elismerése és egységesítése érdekében.
EnglishHowever, if they apply such a procedure, they must prove the equivalence of the procedure used with the procedure that is actually provided for throughout Europe.
Ha azonban ők ilyen eljárást alkalmaznak, akkor bizonyítaniuk kell azt, hogy az általuk alkalmazott eljárás ekvivalens azzal az eljárással, amelyet Európában-szerte alkalmaznak.
EnglishWith regard to the Fukushima accident, the European Union will push for equivalence of approaches regarding stress tests for both existing and planned nuclear power plants.
Tekintettel a fukusimai balesetre, az Európai Unió arra fog törekedni, hogy a meglévő és tervezett atomerőművek stressztesztjével kapcsolatos megközelítés teljesen azonos legyen.