EN exaggerated
volume_up
{adjective}

To my surprise I found that Ehirme's sister had exaggerated not at all.
Nagy meglepetésemre azt láttam, hogy Ehirme húga egyáltalán nem túlzott.
He assured Caligula that the news was exaggerated.
Megnyugtatta, hogy a hír túlzott volt.
With exaggerated apparent surprise, Ivran Selorn looked around at his companions, and then back to Elminster.
Túlzott meglepetést mímelve Ivran Selorn végignézett társain, majd vissza Elminsterre.
exaggerated (also: exorbitant, extravagant, extreme)
'That's a highly exaggerated rumour, Elius.
Ez csak túlzó pletyka, Elius.
This accusation is undoubtedly exaggerated, but it is important to recognise that this is the European public's perception.
Ez a vád nyilvánvalóan túlzó, de azért látni kell, hogy Európában ez az általános vélemény.
The trouble with Powell was an enlarged sense of humor, and his response was invariably exaggerated.
Powell is ilyen ember volt, azzal a különbséggel, hogy fejlett humorérzéke folytán minden reakciójában volt valami túlzó.
exaggerated (also: extreme, fantastic, inordinate)
Even my facial expressions could be wildly exaggerated.
Még arcjátékomban is hajlottam a szélsőséges túlzásokra.
I can see that like most of the general public your impression of epilepsy is exaggerated and probably largely mythical.
Látom, hogy mint általában az embereknek, magának is szélsőséges és nagy valószínűséggel a misztikushoz közelítő véleménye van az epilepsziáról.
We see again and again how some politicians and non-governmental organisations adopt a rather exaggerated position over the question of gender equality.
Újra és újra látjuk, hogy egyes politikusok és nem kormányzati szervezetek, meglehetősen szélsőséges álláspontot képviselnek a nemek közötti egyenlőség kérdésében.
exaggerated (also: distended)
exaggerated
exaggerated
exaggerated (also: oversized)
We must reduce the exaggerated number of administrative duties.
A túlméretezett adminisztratív feladatokat csökkentenünk kell.
exaggerated (also: excessive, inordinate, undue)
exaggerated

Synonyms (English) for "exaggerated":

exaggerated

Context sentences for "exaggerated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis smile exaggerated the crinkles around his eyes and made him look more rugged.
Mosolya hangsúlyozta a szeme körül a szarkalábakat, és ez csak fokozta érdességét.
EnglishThe role of the EU institutions in this connection must not therefore be exaggerated.
Ezért ebben a vonatkozásban nem szabad eltúlozni az uniós intézmények szerepét.
English'My Lord,' he said with exaggerated courtesy, inclining his head to Vanion.
Nagyuram szólalt meg megjátszott udvariassággal, és fejet hajtott Vanion felé.
EnglishMr President, the importance of appropriate accounting standards cannot be exaggerated.
Elnök úr! A megfelelő számviteli szabványok fontosságát aligha lehet eltúlozni.
EnglishWith exaggerated care, Vraggen replaced the wand into the folds of his cloak.
Vraggen egy színpadias mozdulattal a köpenye redői közé rejtette a pálcát.
EnglishUnfortunately, exaggerated declarations and claims were passed in committee.
Sajnálatos módon a bizottságban eltúlzott nyilatkozatok és követelések is elhangoztak.
EnglishMadouc said politely: “The tales have surely been exaggerated, Your Highness.
- Azok a történetek minden bizonnyal túloztak, felség - mondta Madouc udvariasan.
EnglishAnd as is always the case with the new ones, every emotion in her was exaggerated.
Újoncokra jellemző módon nagyon szertelenek voltak az érzelmi reakciói.
EnglishThis begs the question as to whether our concern with security in airports is exaggerated.
Felvetődik a kérdés, eltúlzottak-e aggályaink a repülőterek biztonságát illetően.
EnglishHe had come close to lying twice himself, and had held it up, and merely exaggerated.
Kétszer maga is közel járt hozzá, hogy hazudjon, de megfékezte magát, és csak tódított.
EnglishHowever, he did not possess any of the exaggerated features of an elf.
Mégsem bírt az elfek (emberi szemszögből nézve) eltúlzott testi jellegzetességeivel.
EnglishHe was small and slight and wore bright, exaggerated clothing; as if to compensate.
Külseje jelentéktelenségét mintha rikító színű, fényes ruhájával akarta volna ellensúlyozni.
EnglishI didn't agree to anything, little mother,' he protested with exaggerated innocence.
Én nem értek egyet semmivel, kicsi anya tiltakozott a pátriárka túljátszott ártatlansággal.
EnglishShea found this one, like the others, incredible and obviously exaggerated.
Shea a többihez hasonlóan ezt is hihetetlennek és képtelennek találta.
EnglishIt exaggerated the resemblance between them almost to the point of caricature.
Ettől a kettejük közti hasonlóság szinte karikaturisztikussá nőtt.
EnglishHowever, it is clear that the casualty figures claimed by the LTTE have been exaggerated.
Világos azonban, hogy az LTTE halálesetek számát illető állításai túlzók.
EnglishThe earlier fears appear to have been exaggerated or misinterpreted.
A korábbi félelmek túlzottnak bizonyultak, vagyis inkább félreértés történt.
EnglishToo many tales are told of their caprice and exaggerated conduct.”
Túl sok történet kering szeszélyességükről és különös viselkedésükről.
EnglishHe did not look up at Cale, but examined his shirt with exaggerated care.
Nem nézett Cale-re, előbb alapos műgonddal megvizsgálta a ruháját.
EnglishHe made an exaggerated point of hiding his face and choking down a chuckle.
Teátrális mozdulattal próbálta meg elrejteni vigyorát, és hangos csuklással nyelte le a kacagást.