EN excessive
volume_up
{adjective}

They will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
A magas árak eltérítenek a túlzott fogyasztástól, és hatékonyságra késztetnek.
No one in Europe is radically arguing for an excessive budget consolidation.
Európában senki sem érvel radikálisan a túlzott költségvetési konszolidáció mellett.
Twenty Member States are experiencing excessive deficit procedures.
Húsz tagállamban életbe léptették a túlzott hiány esetén követendő eljárásokat.
excessive (also: overshot)
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
Ügyelnünk kell arra, hogy a jóakarat ne alakuljon át eltúlzott bürokráciává.
Most would agree that this is excessive.
A többség egyetértene azzal, hogy ez eltúlzott.
This quantity of CDMs, together with the ETS, is worth a total of EUR 63 billion, which in my opinion is excessive.
Ez a CDM mennyiség az ETS-sel együtt 63 milliárd euró értékű, ami véleményem szerint eltúlzott.
It is just these companies that most feel the effects of excessive bureaucracy.
Ezek a vállalkozások érzik a leginkább a mértéktelen bürokrácia hatásait.
An excessive, discriminative, and structurally distorting crisis tax.
Mértéktelen, diszkriminatív, szerkezetet torzító válságadó.
No excessive violence can be excused, yet we have to look deeper into the origins of the conflict.
A mértéktelen erőszakra nincs mentség, de alaposabban meg kell vizsgálnunk a konfliktus eredeti forrását.
excessive (also: exaggerated, inordinate, undue)
I think it's excessive Internet use in general, excessive video gaming, excessive new access to pornography.
Szerintem a túlságos internet használat, túl sok videójáték, új, túlzott hozzáférés a pornográfiához.
When he was amongst us, our Father Anthony used to say, 'Excessive fasting produces weakness, and weakness begets idleness.
Antal atyánk, amíg köztünk élt, gyakran mondogatta: "A túlságos böjt gyengeségre vezet, és a gyengeség lankadásra.
excessive
Indeed, many of us want budget cuts and a reduction in Britain's excessive contribution. (...).
Valójában sokunk költségvetési megszorításokat és a rendkívül magas brit hozzájárulás csökkentését akarja. (...).
The situation of more than one quarter of these women stems from the lack of childcare facilities or their excessive cost.
Ez a helyzet e nők több mint negyedének esetében a gyermekgondozási intézmények hiányából, illetve rendkívül magas költségeiből ered.
excessive (also: borderless, boundless, extreme, gross)

Context sentences for "excessive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose Cormanthans of truly noble spirit do not find their pride excessive.
- Azok a valódi cormanthori nemesek egyáltalán nem érzik túlzónak a büszkeségüket.
EnglishIndustry in the EU is challenged by excessive regulation and bureaucracy.
Az iparnak az EU-ban a szabályozás és a bürokrácia kihívásával kell szembenéznie.
EnglishThis is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
Ez ambiciózus cél, ambiciózusabb, mint a Bizottság javaslata, de nem túlzó.
EnglishIf you consider it excessive, you will just send me a case of fine wine.
Ha sokallják a benne megjelölt összeget, beérem helyette egy láda nemes borral is.
EnglishHis need to dominate was so excessive that he ' browbeat my mother at every opportunity.
Olyan zsarnoki természet, hogy anyámat minden lehetséges alkalommal kioktatta.
EnglishSeems as if an excessive number of claims were denied over a short period of time.
A jelek szerint túlzottan sok térítési igényt utasítottak vissza egészen rövid idő alatt.
EnglishOne of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
A 2002. évi reform egyik alapvető hibája volt a túlzó központosítás.
EnglishIt is not an end in itself, however, and it could become blunt through excessive use.
Ez azonban nem öncél, és ha túlságosan gyakran használjuk, kicsorbulhat.
EnglishI therefore cannot support the resolution, as it is an excessive reaction.
Így nem tudom támogatni ezt az állásfoglalást, mivel eltúlzottnak tartom.
EnglishThe work has been done and, I have to say, it was done without excessive hype.
A munka elvégeztetett, és azt kell mondanom, sikerült felesleges felhajtás nélkül elvégezni.
EnglishWe must avoid being drawn into excessive bureaucratic interference.
El kell kerülnünk azt, hogy belerángassanak vég nélküli bürokratikus folyamatokba.
EnglishThat first year of excessive rain was followed by three years of drought.
Az első év szakadatlan esőzéseit háromévnyi szárazság és aszály követte.
EnglishWhat if you have given excessive credence to the daydreams of some fanatic?
Ugyan, kedves barátom mondta Agli , hátha csak egy egzaltált ember képzelgéseinek ült fel?
EnglishThat is the best guarantee that they will not face excessive fines.
Ez a legjobb garanciája annak, hogy ne sújtsák őket kirívóan magas bírsággal.
EnglishNo mechanical failure, no excessive speed, no booze, no bad weather.
Nem műszaki hiba, nem gyorshajtás, nem ital, nem rossz időjárás okozza.
EnglishThese things would have been simply means of increasing the excessive sensitiveness above mentioned.
Mindez eszközül szolgálna ama túlságosan is nagy ingerelhetőség erősítéséhez.
EnglishAs I said today, we have excessive-budget procedures against the UK and Hungary.
Amint ma említettem, az Egyesült Királyság és Magyarország ellen van folyamatban túlzottdeficit-eljárás.
EnglishA hatchet, deliberatly taken up with him from outside seems excessive.
A balta előre megfontolt megszerzése és állatias használata... valahogy nem illik bele a képbe.
EnglishIt is also important to prevent the costs becoming excessive.
Fontos továbbá annak megakadályozása, hogy a költségek túlzottak legyenek.
EnglishExcessive fishing quotas and illegal fishing are wiping out fish stocks at an alarming rate.
A túlzó halászati kvóták és az illegális halászat riasztó ütemben irtja ki a halállományokat.