"to expand" translation into Hungarian

EN

"to expand" in Hungarian

EN to expand
volume_up
[expanded|expanded] {verb}

to expand
NATO, however, is constantly expanding.
A NATO azonban folyamatosan terjeszkedik.
Believe me, the way this town's expanding, we could use more people like Mrs. Warren to preserve the countryside.
Higgye el nekem, ahogyan ez a város terjeszkedik, elkelne több olyan ember is, mint Mrs.
Have we forgotten that Bush has broken the United States' promise to Russia that ΝΑΤΟ would not expand eastwards?
Elfeledkeztünk már arról, hogy Bush elnök megszegte az Amerikai Egyesült Államok által Oroszországnak tett ígéretet, hogy a NATO nem terjeszkedik tovább kelet felé?
It expands in winter and contracts in summer.
Télen kiterjed, majd nyáron visszahúzódik.
I also hope, as Mr Vakalis said, that public procurement will in the future expand in green areas and use the Ecolabel as a platform.
Abban is reménykedem - ahogyan azt Vakalis úr mondta -, hogy a jövőben a közbeszerzés a környezetbarát területekre is kiterjed, és ehhez platformként használhatja az ökocímkét.
Spreading her arms wide, she closed her eyes and whispered the prayer to Mystra, feeling the power within her surge up her arms and outward, expanding...
Karjait szélesre tárva lehunyta szemét és suttogva imádkozott Mystrához, érezte, ahogy az erő áramlik benne, át a karjain, kiterjed...

Context sentences for "to expand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's just freelance right now, but you wanna expand when Kim goes off to college.
Egyelőre szabadúszóként, de komolyabb terveid vannak, mikor Kim egyetemre kerül.
EnglishWe want to expand that same satellite system on all the Air Battle Force aircraft.
Ugyanezt a műholdas rendszert szeretnénk felszerelni a légi harcezred gépeire.
EnglishHowever regrettable the situation in Belarus may be, we must expand our contacts.
Bérmennyire is sajnálatos a belarusz helyzet, a kapcsolatainkat fejlesztenünk kell.
EnglishThe big egg fluttered; its surface grew dull and crinkly and began to expand.
A nagy tojás remegett; felszíne elhomályosult, megráncosodott, és tágulni kezdett.
EnglishThe EIB has seen its role expand in 2008 as a result of the financial crisis.
írásban. - (IT) A pénzügyi válság eredményeként 2008-ban az EBB szerepköre kibővült.
EnglishIt is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
A szerzők számára a rendszer jó lehetőséget kínál piacuk és közönségük bővítésére.
EnglishThere is no need to expand on this as this has been stressed by many before me.
Ezt kár is tovább boncolgatnom, sokan leszögezték már az előttem felszólalók közül is.
EnglishI would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
Szeretném egy kissé kitágítani a látóterünket, és a jövőbe nézni, nem csak a múltba.
EnglishWe need to expand the possibilities of acquiring experience abroad for all.
Mindenki számára bővítenünk kell a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségeit.
EnglishLacking such technology, Atahuallpa did not expand overseas out of South America.
Ilyen technológia hiányában Atahualpa nem terjeszkedhetett Dél-Amerikából a tengerentúlra.
EnglishI do not believe that it is impossible to expand further without the Lisbon Treaty.
Nem hiszem azt, hogy lehetetlen a Lisszaboni Szerződés nélkül bővülni.
EnglishYou'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle.
Kibővül a szókincsük, új emberekkel találkoznak, és egészségesebb életmódot folytatnak majd.
EnglishIt is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
A saját forrásokra és uniós adókra vonatkozó javaslatok részletezése puszta időpazarlás.
EnglishThe Union must also expand research and development efforts as much as possible.
Az Uniónak a kutatási és fejlesztési erőfeszítéseket is bővítenie kell, amennyire csak lehetséges.
EnglishThis crisis is going to expand unless sensible people take proper action.
Ha a józanul gondolkodó emberek nem teszik meg a kellő lépéseket, ez a válság kiszélesedik.
EnglishOnce this trade starts, it will expand very rapidly by virtue of its competitive advantage.
Ha egyszer beindul ez a kereskedelem, a versenyelőny miatt nagyon gyorsan növekedni fog.
EnglishIt is equally essential that we enable aquaculture to expand further.
Ugyanilyen fontos az akvakultúra továbbterjeszkedésének lehetővé tétele.
EnglishThis will expand the single market in fishery products and their by-products.
Ez ki fogja terjeszteni az egységes piacot a halászati termékek és melléktermékeik tekintetében.
EnglishTalk of inflation stability began in 2006, when the Euro Zone started to expand.
Az inflációs stabilitásról 2006-ban kezdtek el beszélni, amikor az euroövezet bővülése megkezdődött.
EnglishSubsidiarity rules on any decisions whether or not to expand airports.
A szubszidiaritás elve uralkodik a repülőterek kibővítésével kapcsolatos összes döntésben.