"to expect" translation into Hungarian

EN

"to expect" in Hungarian

EN to expect
volume_up
[expected|expected] {verb}

to expect (also: to await, to hang on, to look for, to tend)
In short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
Röviden szólva milyen halfelesleget vár a Bizottság Mauritániában?
What Allanon seemed to expect from Shea was more than any man had the right to ask.
Allanon sokkal többet vár el Sheától, mint amennyit bárkinek joga van kérni embertől.
This is what all Europeans expect of our government.
Ez az, amit kormányzásunktól valamennyi európai vár.
to expect (also: to believe, to fancy, to guess, to trust)
But did Sir Roger seriously expect so mad a plan to succeed?
De vajon maga Sir Roger hisz-e ennek az őrült tervnek a sikerében?
Then Dorothy spoke rapidly: But Mamma doesn't expect you.
Ezután Dorothy kezdett hadarni: De hisz anyu nem is várja magukat.
Ancients (knowing so little) would have half expected, partly welcomed what we all fear this might be.
Az sök (hisz oly keveset tudtak) várták, elébe mentek annak, amitl magunk hátrálunk.
to expect (also: to fancy, to figure, to judge, to mean)
Do you expect to find the body of Senator Boy-ette before trial?
- Mit gondol, megtalálják Boyette szenátor holttestét a tárgyalás előtt?
If you knew you were dying at this very minute, would you expect to see God or darkness!
Mondjuk, ha ebben a pillanatban meghalna, mit gondol, mit látna: Istent vagy a sötétséget?
Where would you expect it to be? she snapped.
Mit gondol, hol lenne? mérgelődött az asszony.
to expect (also: to require)
We will do everything society expects of us, Elliott said.
Megteszünk mindent, amit a társadalom elvár tőlünk jelentette ki Elliott.
elvár vmit vkitől
He said just what you would expect a mayor to say--a watered-down shot of J.
Pontosan azt mondta, amit ilyenkor egy polgármestertől elvár az ember egy felhígított J.
to expect (also: to hope)

Context sentences for "to expect" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Az euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
EnglishSo, for the next several days, at least, the Demons will expect us to do nothing.
Tehát a démonok legalább néhány napig arra számítanak, hogy nem teszünk semmit.
EnglishI expect these young men have told you that I am Detective Inspector Hardcastle?
- Gondolom, a fiatalember már közölte, hogy Hard- castle detektívfelügyelő vagyok?
EnglishI expect to see some big changes in you when I come to work on Tuesday morning.
Amikor kedd reggel bejövök a munkába, nagy változásokat szeretnék látni rajtad!
EnglishHowever, I also expect the efficient use of resources, both financial and human.
Én azonban a pénzügyi és az emberi erőforrások hatékony felhasználását is elvárom.
EnglishThe second time he shall appear without sin to them that expect him unto salvation.
Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.
EnglishWhen can we expect a standard that includes minimum font sizes for warning texts?
Mikorra várhatjuk a figyelmeztető szövegek minimális betűméretét előíró szabványt?
English(MT) Mr President, on the immigration issue, we expect three things tomorrow.
(MT) Elnök úr! A bevándorlás kérdésével kapcsolatban három dolgot várunk holnap.
EnglishWe cannot expect miracle cures to be found within the next three or four months.
A következő három-négy hónapban nem várhatjuk, hogy csodagyógymódokra lelnek.
EnglishBut I would perhaps emphasise what I might expect from the audit, as an Easterner.
De talán azt emelném ki, hogy mit várok én "ossziként” talán a fölülvizsgálattól.
EnglishPeople expect development cooperation to be able to do anything and everything.
Az emberek azt várják, hogy a fejlesztési együttműködés mindig mindent megold.
EnglishHope is very good for breakfast but very bad for dinner, so we expect results.
A remény kiváló reggelire, de pocsék vacsorára, úgyhogy eredményekre számítunk.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Számítok az életminőség javulására, valamint számos hasznos és ösztönző ötletre.
EnglishIf we'd evolved in a vacuum, we would expect them to hit the ground simultaneously.
Ha vákuumban fejlődtünk volna ki, természetes lenne, hogy egyszerre érnek földet.
EnglishIndeed she took for granted that Saul would expect her to do what she now intended.
Biztos volt benne, hogy Saul pontosan azt várná el tőle, ami ő most akar tenni.
English'Well, friend,' says I, 'that I take for granted; I don't expect it without money.'
De hát, nagysága, az isten szerelmére, pénzért annyi lovat kaphat, amennyit akar.
EnglishSorak was not villichi and could not expect even that kind of cursory treatment.
Sorak nem volt villichi, úgyhogy még ezt a fajta bánásmódot sem várhatta el.
EnglishI want to tell you that we expect a different approach from the French Presidency.
El kívánom mondani, hogy mi eltérő megközelítést várunk a francia elnökségtől.
EnglishCommissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
Biztos úr, ebben az ügyben konkrét és igen gyors intézkedéseket várunk öntől.
EnglishThese challenges are the challenges that our citizens expect Europe to take on.
Ezek azok a kihívások, amelyekkel kapcsolatban a polgárok cselekvést várnak tőlünk.