"expenditure" translation into Hungarian

EN

"expenditure" in Hungarian

EN expenditure
volume_up
{noun}

expenditure (also: issue, outlay)
In all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
A Számvevőszék minden más kiadás terén lényeges hibaszinteket tárt fel.
Europe manages 2.5% or one-fortieth of total budgetary expenditure in Europe.
Európa az összes európai költségvetési kiadás 2,5%-át, azaz egynegyvened részét kezeli.
Cross-border treatment now represents 1% of total health expenditure in Europe.
A határokon átnyúló kezelések ma az összes egészségügyi kiadás 1%-át teszik ki Európában.
expenditure (also: charge, outlay, necessary)
To the same end, we also propose that progress be made in carrying out a cost-benefit analysis of variable expenditure.
Ezt a célt szem előtt tartva javasoljuk, hogy tegyünk lépéseket a változó költségek költség-haszon elemzésének végrehajtása érdekében.
Variable expenditure items must be processed as part of cost-benefit analyses so that any additional costs can therefore be avoided in the future.
A változó kiadási jogcímeket költség-haszon elemzésnek kell alávetni, hogy ezáltal a jövőben minden pótlólagos költség elkerülhető legyen.
We want all expenditure to be supported by documentary evidence, and we want all variable costs to be the subject of a cost-benefit analysis.
Azt akarjuk, hogy minden kiadást bizonylat támasszon alá, és azt akarjuk, hogy minden változó költség tekintetében készüljön költség-haszon elemzés.
expenditure (also: appropriation, input)
Other relevant factors include, for instance, growth-enhancing expenditure on research and development.
Más releváns tényezők közé tartozik például a kutatás-fejlesztésre fordított, növekedést bővítő ráfordítás.

Synonyms (English) for "expenditure":

expenditure

Context sentences for "expenditure" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do not know why expenditure on research and development is growing so slowly.
Nem tudjuk, hogy a kutatás-fejlesztési beruházások növekedése miért olyan lassú.
EnglishWithout real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.
A bevételek valódi autonómiája nélkül a kiadások valódi autonómiája sem lehetséges.
EnglishA large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
Az európai háztartások kiadásainak jó része az energiaszámlák befizetésére megy el.
EnglishThose exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
A két kivétel az igazgatási kiadások, valamint a gazdasági és pénzügyek területe.
EnglishIn this proposal, we call for a more long-term review of Parliament's expenditure.
E javaslatban a parlamenti kiadások hosszabb távú felülvizsgálatára szólítunk fel.
EnglishExpenditure remains at EUR 2 027 000 000 below the ceiling at EUR 42.8 billion.
A kiadások a 42,8 milliárdos felső határérték alatt 2 027 000 000 euróval maradnak.
EnglishExpenditure on the CAP no longer uses up the largest part of the Community's cash.
A KAP-ra fordított költségek már nem emésztik fel a Közösség pénzének nagy részét.
EnglishThis 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union.
Ez az 1% az Európai Unión belüli kiadásoknak mindössze egynegyvened része.
EnglishI will focus on the two main areas of expenditure: agriculture and cohesion.
A két fő kiadási területre, a mezőgazdaságra és a kohézióra fogok összpontosítani.
EnglishOur aim must be to keep Parliament's expenditure at the same level as this year.
Célunk az kell legyen, hogy a Parlament kiadásait az idei szinten tartsuk.
EnglishIn the new Member States, energy accounts for around 40% of family expenditure.
Az új tagállamokban az energia a családok költségvetésének körülbelül 40%-át teszi ki.
EnglishThe national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
A nemzeti költségvetés bevételtől esik el és nyilvánvalóan fedezni kell a kiadásait.
EnglishEstimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (debate)
A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (vita)
EnglishEstimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
A 2011-es évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (
EnglishWhat do you have to say about the measures on pay and public expenditure?
Mit tudnak mondani a fizetésekre és a közkiadásokra vonatkozó intézkedésekről?
EnglishThis also goes for expenditure under the European Economic Recovery Plan.
Ugyanez vonatkozik az európai gazdaságélénkítési terv részét képező kiadásokra is.
EnglishExpenditure is being scrutinised, and we also have to do likewise in the EU.
A kiadásokat alaposan megvizsgálják, és hasonlóképpen kell cselekednünk az EU-ban is.
EnglishEstimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (
A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (
English(expenditure on new construction, extension, reconstruction and renewals)
(új építésekre, bővítésre, újjáépítésre és felújításokra fordított kiadások)
EnglishOne possible solution for financing public expenditure could be to issue euro bonds.
A közkiadások finanszírozására eurokötvények kibocsátása lenne egy lehetséges megoldás.