"expenditures" translation into Hungarian

EN

"expenditures" in Hungarian

EN expenditures
volume_up
{plural}

expenditures (also: expenses, charges)
We cannot be satisfied simply with determining that expenditures are lawful.
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy a kiadások jogszerűek.
It is now difficult to get loans to make those expenditures.
Most nehéz kölcsönhöz jutni e kiadások fedezéséhez.
Most of these expenditures are also profitable.
Az ilyenfajta kiadások nagy része a pénztárcánknak is jó.

Synonyms (English) for "expenditure":

expenditure

Context sentences for "expenditures" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is only prudent that I carry the money and plan the expenditures.”
Csupán elővigyázatosság, ha nálam van a pénz és én fizetem a kiadásokat.
EnglishWe knew she'd been buying house paint for Trot, but we had no idea of her other expenditures.
Azt tudtuk, hogy festéket vett Trotnak, de más kiadásáról a szüleinek sem volt tudomása.
EnglishEvidently, most of her expenditures were in cash.
Nyilvánvalóan többnyire készpénzzel fizetett.
EnglishThe main objective of the fund is to support measures taken by Member States, which very often involve additional expenditures.
Az alap fő célja a tagállamok által hozott, gyakran pótlólagos kiadásokkal járó intézkedések támogatása.
EnglishThe expenditures of his personal empire had been sin­gled out, and that was not calculated to please him.
A pénzügyminiszter éppen az ő személyes birodalma által felemésztett költségeket pécézte ki, és a marsall ezt nem vette jó néven.
EnglishVarious projects have different expenditures set to be financed according to the research and innovation programme.
A különféle projekteknek különféle költségei vannak arra, hogy azokat a kutatási és innovációs programnak megfelelően finanszírozzák.
EnglishThe monetary savings to both sides will be real, but fairly minor in terms of gross military expenditures.
Nagyon is valóságosak a mindkét oldalon elérhető, pénzügyi megtakarítások, viszont mindez eléggé csekélyke a bruttó hadikiadások szempontjából.
EnglishIs it really worth the expenditures?
EnglishHis mortal friends ... human beings like me at that time ... scolded constantly about these expenditures: firewood, oil, candles.
Halandó barátai... olyan emberek, amilyen én voltam akkoriban... folyton korholták, amiért így pazarolja a tűzifát, az olajat, a gyertyát.
EnglishIt was a mark of just how grim things were that his employers had told him it was possible they might have to cut back on their expenditures in D.C.
Olyan keservesen álltak a dolgok, hogy munkaadói közölték vele, lehetséges, hogy megnyirbálják a washingtoni költségeit.
EnglishExpenditures, such as long-distance calls, commissary charges, copying expenses, stamps, were all debited against his account.
A kiadásokat, így a távolsági beszélgetéseket, az étkezdei külön fogyasztást, a fénymásolás díját, a bélyegek árát mind ráterhelik az illető számlájára.
EnglishIt clarifies whether we have reached the goals which we set for ourselves in 2008, and whether we have obtained sufficient value for the expenditures.
Annak a tisztázása, hogy elértük-e azokat a célokat, amelyeket 2008-ban magunk elé tűztünk, kaptunk-e megfelelő értéket a ráfordításokért.
EnglishThis democratic accountability is vital, especially at a time when Member States are themselves making severe cuts to their national expenditures.
Ez a demokratikus elszámoltathatóság alapvető fontosságú, különösen akkor, amikor maguk a tagállamok jelentősen csökkentik nemzeti kiadásaikat.
EnglishWe are not going back to the numbers, we are not pointing to the left-hand column, the right-hand column, incomes, expenditures or sound management.
Nem térünk vissza a számokra, nem mutogatunk a bal oldali oszlopra, a jobb oldali oszlopra, a bevételekre, a kiadásokra vagy a józan vezetésre.
EnglishHowever, the expenditures which we plan must reflect the policy objectives of the European Union, by which I mean the energy security of the citizens.
A betervezett ráfordításoknak azonban vissza kell tükrözniük az Európai Unió politikai célkitűzéseit, és itt a polgárok energiabiztonságára gondolok.
EnglishDo we have to be concerned about the sovereignty of Member States, that the European Parliament itself takes away from citizens and brings here its own expenditures, the joint European expenditures?
Kell-e félteni a tagállamok szuverenitását attól, hogy az Európai Parlament a maga kiadásait, az európai közös kiadásokat maga veszi el, juttatja, hozza ide a polgároktól?