"explanatory" translation into Hungarian

EN

"explanatory" in Hungarian

EN explanatory
volume_up
{adjective}

explanatory
THE EXPLANATORY NOTE ANNEXED TO THIS REGULATION FORMS AN INTEGRAL PART THEREOF .
Az e rendelethez mellékelt magyarázó megjegyzés annak szerves részét képezi.
These are all explanatory models that we are all familiar with.
Ezek mind olyan magyarázó modellek, amelyeket mindannyian ismerünk.
A laundry list of at least 14 explanatory factors has been proposed by historians of technology.
A technológiával foglalkozó történészek legalább 14 magyarázó tényezőt sorakoztatnak fel.
explanatory
explanatory
Not just a superficial image of it, though it contains that as well, but an explanatory model, embodying the same mathematical relationships and the same causal structure.
Nem csak egy felületes képet róla, habár ezt is tartalmazza, hanem egy megmagyarázó modellt, magába foglalva ugyanazokat a matematikai kapcsolatokat és ugyanazt az ok - okozati struktúrát.

Context sentences for "explanatory" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne does see so much evil in a village, murmured Miss Marple in an explanatory voice.
Az ember annyi rosszat lát a faluban mormolta Marple kisasszony magyarázóan.
EnglishEven a rapporteur is not allowed to include this in an explanatory statement.
Még az előadó számára sem engedték meg, hogy ezt beépítse indokolásába.
English. - There is not much to say on this report that is not self explanatory.
írásban. - Nem esnénk túlzásba, ha azt mondanánk, hogy ez a jelentés nem magától értetődő.
EnglishThis is why I asked in the explanatory statement for the retention of a separate budget heading.
Pontosan ezért kértem indokolásomban a különálló költségvetési tétel megőrzését.
EnglishI have to look after them, said Micky Gorman, turning in an explanatory manner to Father.
Gondjukat kell viselnem magyarázta Michael Gorman, az Atyához fordulva.
EnglishThe explanatory statement equates the Hungarian and German minority with traitors and enemies.
Az indoklás a magyar és német kisebbséget árulókkal és ellenségekkel teszi egyenlővé.
EnglishRather dumb and sniffs, she added in an explanatory manner.
Meglehetősen butácska, és szívja az orrát tette hozzá Mrs. Oliver magyarázólag.
EnglishI hope the Council will accept these self-explanatory changes.
Remélem, hogy a Tanács elfogadja ezeket a maguktól értetődő változtatásokat.
EnglishIn the explanatory statement it is stated that in Germany alone 9 million people face the threat of poverty.
A magyarázatban az áll, hogy csak Németországban 9 millió főt fenyeget a szegénység.
EnglishI could broadly agree with the explanatory statement accompanying the amendments proposed in the report.
Nagymértékben egyetértettem a jelentésben előterjesztett módosításokat kísérő indokolással.
EnglishVery cold, driving today, said Miss Marple in a vaguely explanatory manner.
- Nagyon hideg van ma, a kocsiban átfáztunk - jegyezte meg Miss Marple szórakozottan, mintegy magyarázatképpen.
EnglishHowever, we demanded in our explanatory statement that the Commission explains some details more in depth.
Indokolásunkban azonban azt kértük, hogy a Bizottság néhány részletet alaposabban fejtsen ki.
EnglishI should like to end my explanatory statement with a few words about heading 5 - Administration.
Indokoló nyilatkozatomat az 5. fejezetre - Adminisztráció - vonatkozó néhány szóval szeretném befejezni.
English(DE) Mr President, you have said everything there is to say as far as the explanatory statement is concerned.
(DE) Elnök úr! Ön mindent elmondott az indokolás tekintetében.
EnglishIt is true that this report boils down to an explanatory statement and a single request: 'let us say yes'.
Tény, hogy ez a jelentés egy indoklássá és egyetlen kéréssé sűrűsödik össze, miszerint "mondjunk igent”.
EnglishThe model is described in detail in the explanatory statement.
A modellt az indokolás részletesen ismerteti.
EnglishAnd it has real beauty and real explanatory power.
Valódi szépség és valódi magyarázat rejlik benne.
EnglishThe rapporteur also writes in her explanatory statement about the need for a legal framework for students at EU level.
Az előadó az indokolásban azt is írja, hogy szükség van egy uniós szintű jogi keretre a diákok számára.
EnglishHowever, outside the framework of the regulation, there is the reference to Kosovo which has appeared in the explanatory memorandum.
Koszovót azonban a rendelet szövegén kívül az indokolás is megemlíti.
EnglishConstable Hoskins put in an explanatory word.
Hoskins közrendőr pedig nyomban felvilágosította.