EN

express {adjective}

volume_up
Yes, in this EU there is express religious discrimination, sanctioned in that way.
Igen, ebben az Európai Unióban létezik kifejezett vallási megkülönböztetés, ilyen módon szentesítve.
- persons who do not have express or implied authorization thereto, or
µ ezen tevékenységhez nem rendelkezik kifejezett vagy implicit hallgatólagos engedéllyel, vagy
All steps aimed at protecting them should meet with the express approval of the European Parliament.
Valamennyi, a védelmükre irányuló lépést az Európai Parlament kifejezett jóváhagyásának kellene kísérnie.
express (also: nonstop)
- smalls : other consignments of goods, including express and other parcels;
- darabáru: egyéb áruszállítmányok, beleértve az expressz- és egyéb csomagokat;
They killed General McNair by mistake the day the Valhalla Express came over.
Lám, megölték McNair tábornokot is, tévedésből, mikor átjött a Walhalla-expressz.
Then the front part of the Valhalla Express dropped coloured smoke and turned and went home.
Aztán a Walhalla-expressz első hulláma színes füstbombákat szórt le, és hazament.
He came here with the express purpose of killing me.
Azzal a határozott szándékkal jött, hogy megöljön.
I would like to express my fundamental opposition to amendment No 12.
Szeretném határozott ellenkezésemet kifejezni a 12. módosítással kapcsolatban.
I should like to express my firm conviction before I conclude.
Végezetül szeretném kifejezni határozott meggyőződésemet.
I would like to express my thanks for this rapid and excellent work.
Szeretnék köszönetet mondani ezért a gyors és kiváló munkáért!
Let us wish him a quick and full recovery and express to him our full political and human support.
Gyors, teljes felépülést kívánunk neki, és ezúton jelezzük teljes körű politikai és emberi támogatásunkat.
9:18-as holdi gyors...
No one leaves this property without express permission of a member of the family.
A házból senki sem távozhat valamelyik családtag egyértelmű engedélye nélkül.
I would like to express my clear opposition to such actions.
Szeretném kifejezni egyértelmű és világos szembenállásomat minden ilyen cselekedettel szemben.
The will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
A polgárok népszavazás során érvényesített véleménye közvetlen és egyértelmű.
I would not express it as drastically as that myself, but it is clear that we need to act.
Én nem fogalmaznék ilyen drasztikusan, de az világos, hogy cselekednünk kell.
I would like to express my clear opposition to such actions.
Szeretném kifejezni egyértelmű és világos szembenállásomat minden ilyen cselekedettel szemben.
That is my clear response to the concerns expressed by Mr Sterckx.
Ez a világos válaszom a Sterckx úr által kifejezésre juttatott aggályokra.
I therefore wish to express my warmest thanks to Mr Buzek, since the time factor prevented me from doing so before.
Ezért szeretném ezt őszintén megköszönni Buzek úrnak, mivel az idő rövidsége miatt erre korábban nem nyílt alkalmam.
We had a very open discussion yesterday and many of us expressed concerns about some of the developments in Ukraine.
Tegnap igen nyílt eszmecserét folytattunk, és sokan hangot adtunk aggályainknak az Ukrajnában tapasztalható bizonyos fejlemények kapcsán.
That opinion is expressed, for example, in the open letter addressed to the UN Secretary General by a hundred scientists from all over the world.
Ezt a véleményt fejezte ki például száz tudós a világ minden tájáról az ENSZ főtitkárához címzett nyílt levélben.
He sent us an express invitation to visit him at our convenience.
Hiszen sürgős üzenetet küldött, hogy látogassuk meg.
Courier Services (code 959) Courier services focuses on express and door-to-door delivery.
Futárpostai szolgáltatások (kód: 959) A futárpostai szolgáltatások a sürgős és a háztól-házig szállításra összpontosítanak.
sürgős postai küldemények
He spoke of apprehension and anxiety, but his countenance expressed real security.
Félelmet és bizonytalanságot emlegetett ugyan, de arcán a feltétlen biztonság kifejezése ült.
What could he possibly say to her that would explain his treachery — and what could she say to him that would be adequate to express her outrage and pain?
Mivel fogja a férfi magyarázni a tettét - és vajon ő mit fog mondani neki, amivel pontos szavakba tudná önteni felháborodását és fájdalmát?
It expressed its deepest sympathies to victims' families and stressed that it would like to receive from the Chinese government urgent clarification of the situation in Tibet.
Kifejezte legmélyebb együttérzését az áldozatok családjaival, és hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a kínai kormánytól sürgősen pontos információkat kapna a tibeti helyzetről.
express

Context sentences for "express" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMiss Rowan, as befitted one who held a degree in psychology, had views to express.
Miss Rowan, mint pszichológushoz illik, rögtön előhozakodott az elgondolásaival.
EnglishFinally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
Végezetül együttérzésemet és tiszteletemet szeretném kifejezni japán barátainknak.
EnglishNo one leaves this property without express permission of a member of the family.
A házból senki sem távozhat valamelyik családtag egyértelmű engedélye nélkül.
EnglishThey killed General McNair by mistake the day the Valhalla Express came over.
Lám, megölték McNair tábornokot is, tévedésből, mikor átjött a Walhalla-expressz.
EnglishIt is imperative that the European Parliament express its views on the crisis.
Okvetlenül szükséges, hogy az Európai Parlament véleményt mondjon a válságról.
English- smalls : other consignments of goods, including express and other parcels;
- darabáru: egyéb áruszállítmányok, beleértve az expressz- és egyéb csomagokat;
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Ezúton szeretném újra kifejezni Haiti népével érzett őszinte szolidaritásunkat.
EnglishI wish to express my concern in particular about the fate of emissions trading.
Aggályaimat szeretném kifejezni, különösen a kibocsátáskereskedelemmel kapcsolatban.
EnglishOf those seven, one is, if I may so express myself, a bogus little Indian boy.
S hetünk közül valaki ha szabad így kifejeznem magam egy álcázott kis néger.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Szeretném elmondani, hogy alapvetően megbízom az állami felügyelet rendszerében.
EnglishHowever, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
Aggodalmamnak kell azonban hangot adnom a határozat jogi alapja és tartalma miatt.
EnglishLook, you can fly Royalty Express for a year, or you can leave the airline.
Nézze, egy évig repülhet a Royalty Expressen,... vagy kiléphet a légitársaságtól.
EnglishAllow me, therefore, to express my special thanks to Peter Traung and Luca Visaggio.
Hadd fejezzem ki tehát különleges köszönetemet Peter Traungnak és Luca Visaggionak.
EnglishPolitical opponents still do not have the right to express themselves freely.
A rendszer politikai ellenfeleinek nincs joga a szabad véleménnyilvánításra.
EnglishThat was the right approach to take and it had my express support at the time.
Ez helyes megközelítésnek bizonyult, amelyet abban az időben kifejezetten támogattam.
EnglishAgain, I would like to express my thanks to everyone who helped with this work.
Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában.
English. - I wish to express my regret in view of the imprisonment of Gilad Shalit.
írásban. - Szeretném sajnálatomat kifejezni Gilad Shalit fogva tartását illetően.
EnglishI would like to express my gratitude for your positive endorsement of our proposal.
Szeretném hálámat kifejezni, amiért javaslatunkat pozitív módon jóváhagyták.
EnglishI wish to express a concern I have with regard to business conditions for aviation.
Hangot kívánok adni a repülés üzleti feltételeivel kapcsolatos aggályaimnak.
EnglishI would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.
Szeretném, ha lenne egy harmadik hely is, ahol kifejezhetné a harmadik lojalitását.