"expulsion" translation into Hungarian

EN

"expulsion" in Hungarian

EN expulsion
volume_up
{noun}

expulsion
If caught, they face not expulsion but arrest and trial.
Lebukás esetén nem kiutasítás, hanem letartóztatás és tárgyalás vár rájuk.
You tell us that this is not a collective expulsion.
Ön azt mondja, hogy ez nem kollektív kiutasítás.
Expulsion should not be the alternative to over-exploitation of illegally staying migrant workers.
A kiutasítás nem lehet az illegálisan az EU-ban tartózkodó bevándorlók szemérmetlen kihasználásának alternatívája.
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Az egyetemről való kizárás azt jelenti, hogy az adott személy képzése hirtelen véget ér.

Synonyms (English) for "expulsion":

expulsion

Context sentences for "expulsion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnder no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
A kiutasítási határozat alapjául semmilyen esetben sem szolgálhatnak gazdasági okok.
EnglishThe official reason for his expulsion was that he had failed to attend classes.
Kizárásának hivatalos indoka az volt, hogy nem vett részt az előadásokon.
EnglishThis is indeed a case of collective expulsion because there was a collective arrest.
Itt valóban kollektív kiutasításról van szó, mivel kollektív letartóztatásra került sor.
EnglishMy transgressions, in fact, have brought me expulsion from the order.
Én magam nem egyszer megsértettem a szabályokat, ezért is zártak ki a rendből.
EnglishThe expulsion decision or the request to leave must be given to them in writing.
A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni.
EnglishThat is why the European Court asked Italy to suspend the expulsion measure.
Ezért kérte az Európai Bíróság Olaszországot arra, hogy függessze fel a kiutasítási intézkedést.
EnglishIn cases of immediate expulsion, the urgency must be duly justified.
Azonnali kitoloncolás esetén a sürgősséget pontosan meg kell magyarázni.
EnglishIt is important to recognise that this problem of expulsion exists on both sides of the border.
Látni kell, hogy a kiűzetés problémája a határ mindkét oldalán létezik.
EnglishShocking images have come to light despite the news blackouts and the expulsion of journalists.
A hírzárlat és az újságírók kiutasítása ellenére megdöbbentő képsorok járták be a világot.
EnglishPrevious criminal convictions do not automatically justify expulsion.
A korábbi büntetőítéletek önmagukban nem szolgálhatnak alapul ezen intézkedések meghozatalához.
EnglishThey are members of the People's Mujahadeen, and they are threatened with expulsion from Iraq.
Ők a People's Mujahadeen szervezet tagjai, és azzal fenyegetik őket, hogy kiűzik őket Irakból.
EnglishThe expulsion decision must be given to you in writing.
A kiutasítási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük.
EnglishThe expulsion decision must be given to them in writing.
A kiutasítási határozatról az érintetteket írásban kell értesíteni.
EnglishThe expulsion decision or the request to leave must be given to you in writing.
A kiutasítási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük.
EnglishIn this case, expulsion shall be based on objective elements and a ban on re-entry cannot be imposed.
Ebben az esetben a kizárásnak objektív elemeken kell alapulnia, és az újbóli belépés tilalma nem róható ki.
EnglishExpulsion is strictly individual and never collective, and is accompanied by the guaranteed right to a defence.
A kitoloncolás szigorúan egyéni és soha nem lehet kollektív, és a védelem garantált jogával párosul.
EnglishThe Commission is also aware of the expulsion of the representatives of Human Rights Watch from Venezuela.
A Bizottság úgyszintén tisztában van azzal, hogy a Human Rights Watch képviselőit kiutasították Venezuelából.
EnglishA lack of respect for these can even lead to the expulsion of entire communities from their historical homelands.
Ha ezeket nem tartják tiszteletben, az oda vezethet, hogy akár egész közösségeket száműznek történelmi szülőföldjükről.
EnglishThis might mean expulsion, said Aaron.
Ez kitaszítást jelenthet figyelmeztette Aaron.
EnglishI am Sicilian and, unlike many Members who have spoken, I visited the former identification and expulsion centre.
Szicíliai vagyok, és a felszólaló képviselők többségével ellentétben én ellátogattam a korábbi azonosítási és kiutasítási központba.