"to extend" translation into Hungarian

EN

"to extend" in Hungarian

EN

to extend [extended|extended] {verb}

volume_up
The subrogation provided for by paragraph 1 shall extend inter alia to the following:
(2) Az (1) bekezdésben előírt jogátruházás többek között a következőkre terjed ki:
However, it does not normally extend to mere aids to manufacture, such as lubricants.
Ez azonban nem terjed ki az egyszerű gyártási segédanyagokra, például a kenőanyagokra.
However, this lack of interest does not seem to extend to all areas.
Azonban úgy tűnik, hogy az érdeklődésnek ez a hiánya nem terjed ki minden területre.
He extended his hand to her, and she took it.
Kinyújtotta a kezét, a pedig megszorította.
A hátralépett, és megrázta a fejét.
It means that the consumer's cooling off period will be extended to 14 days throughout the Union.
Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó számára rendelkezésre álló elállási határidő az Unióban mindenütt tizennégy napra .
Striving to extend its area of influence, the European Union often helps countries outside the EU more than the new EU states.
Az Európai Unió igyekszik befolyását újabb területekre kiterjeszteni, ezért gyakran az EU-n kívüli országoknak nagyobb támogatást nyújt, mint a tagállamoknak.
But mainly they liked to see the Presi­dent standing when the door opened, his hand extended and a smile on his face, as though he really was glad to see them.
Vagy, ami sokkal valószínűbb volt, tetszett nekik, hogy az elnök az ajtóban várja őket, és mosolyogva kezet nyújt nekik, mintha tényleg örülne a találkozásnak.
A hand of cooperation extended by Europe to Moldova and a greater rapprochement between Chişinău and Brussels will instil greater confidence in the investors in this country.
Amennyiben Európa együttműködő kezet nyújt Moldovának, és nagyobb közeledés megy végbe Kisinyov és Brüsszel között, az növelni fogja a befektetők bizalmát az ország iránt.
The act will give consumers more control when purchasing goods, protect them from unfair activities, extend consumer choice and increase competition.
A jogszabály több hatalmat ad a fogyasztók kezébe vásárláskor, megvédi őket a tisztességtelen gyakorlatoktól, bővíti a fogyasztói választási lehetőségeket és erősíti a versenyt.
to extend (also: to lie, to unfold)

Context sentences for "to extend" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Nagy kihívást jelent az az ajánlat, amit az Európai Unió részéről adni kívánunk.
EnglishThis programme will extend the EU's competence in the area of refugees and asylum.
Ez a program bővíteni fogja az EU hatáskörét a menekültek és a menedék kérdésében.
English- to establish or extend the network of points necessary for this inventory
- az e felméréshez szükséges mintaterületi rácshálót létrehozni vagy kibővíteni,
EnglishIt will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Ez is egy újabb lépést fog jelenteni a mobilitási lehetőségek bővítése terén.
EnglishThe King has asked me to extend his compliments and to see that you are quartered.
A király megkért, hogy tolmácsoljam üdvözletét, és gondoskodjak elszállásolásotokról.
EnglishThe power of the Witch Sisters had its limits; it did not extend beyond the Hollows.
Tehát a boszorkány nővérek hatalmának is vannak korlátai; véget ér a Katlan peremén.
EnglishVega pulled the rope to extend the top portion, stopping it just under the window.
Vega meghúzta a zsinórt, hogy kitolja a felső részt úgy, hogy pont az ablak alá érjen.
EnglishExperiments must extend for a minimum of two years in rats and 80 weeks in mice.
A kísérleteknek patkányok esetében legalább két évig, egereknél 80 hétig kell tartaniuk.
EnglishMr President, I again extend my congratulations to you on your appointment.
az EFD képviselőcsoport nevében. - (IT) Elnök úr! Gratulálok a kinevezéséhez!
EnglishThe land was rolling and thick with tall grasses where the crop fields did not extend.
Ott, ahová nem gabonát vetettek, a dimbes-dombos terepet dúsan benőtte a magas fű.
EnglishSecondly, we need to extend network-infrastructure coverage to all areas.
Másodszor: valamennyi területre ki kell terjesztenünk a hálózati infrastruktúrát.
EnglishI understand that the aim of this report is, in actual fact, to extend the time period.
Megértem, hogy a mostani jelentés voltaképpeni célja az időszak meghosszabbítása.
EnglishYes, extend the hand of friendship, but not at the cost of our own producers.
Igen, nyújtsunk baráti jobbot mások felé, de ne a saját termelőink kárára.
EnglishThese definitely extend to services relating to sexual and reproductive health.
Ezek a szolgáltatások egyértelműen kiterjednek a szexuális és reproduktív egészségre is.
EnglishI would therefore like to extend my special congratulations to the Slovak Republic.
Ezért különleges jókívánságaimat fejezem ki a Szlovák Köztársaság részére.
EnglishBut the allied agreement on the Nimrod did not extend to surface ships.
A szövetségesek egyezsége a Nimródot illetőően nem terjedt ki a felszíni hajókra.
EnglishIt might be a good idea to extend this kind of education to people in other age groups.
Jó ötlet lehet továbbá az ilyen képzések kiterjesztése más korcsoportokra is.
English(Laughter) Of course, we know today that galaxies extend far beyond our own galaxy.
(Nevetés) Persze, ma már tudjuk, hogy a mi galaxisunkon kívül is léteznek más galaxisok.
EnglishI believe that our right to extend the mandate is even enshrined in the treaties.
Vélekedésem szerint a Szerződések is szólnak a megbízatás kiterjesztéséhez való jogunkról.
EnglishLikewise, it would seem to be a good idea to extend the programme duration to three years.
Hasonlóképpen jó ötletnek tartom, hogy a program időtartamát három évre növeljük.