EN extended
volume_up
{adjective}

extended (also: expansive, extensive, large, spacious)
In this picture, you'll notice, the bang is extended.
Ezen a képen észrevehetik, hogy a robbanás kiterjedt.
Olyan ez, mint egy kiterjedt nagy család.
And the madness about wide-open beavers was extended to underpants when Dwayne and Trout and I were boys.
= És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk, a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is.
extended (also: elongated, elongate)
Egypt is at the centre of the peace talks that are discussing an extended ceasefire with Hamas.
Egyiptom áll a béketárgyalások középpontjában, amelyek a Hamasszal egy meghosszabbított tűzszünetről szólnak.
It represents the precondition for extended registration periods for companies, which then extend to 2018.
A társaságok meghosszabbított regisztrációs időszakának előfeltételét képviseli, amelyet 2018-ig meghosszabbítottunk.
There are also 27 Heads of Government in Europe who believe that the Commission is the extended arm of their government offices.
Rajta kívül van még 27 európai államfő, aki kormányhivatala meghosszabbított karjának tekinti a Bizottságot.
extended (also: outstretched)
Lieutenant Rong insisted, wondering what the extended hand was all about.
parancsolta Rong, és kérdőn a kinyújtott kézre nézett.
Flick looked at the extended hand and then slowly accepted it.
Flick megnézte a kinyújtott kezet, azután vonakodva megszorította.
A dog running, swift and strong, legs extended, ears flattened, head up.
Futó kutya, fürge, erős; kinyújtott lábak, lelapuló fül, fölemelt fej.
extended (also: long)
Two summers ago, after an extended period of drought that just about killed his corn and soybeans, his farm was blessed with several days of heavy rain.
A múlt nyáron, amikor a hosszan tartó szárazság kis híján kipusztította a kukoricáját, a növényeit kétnapos zápor váltotta meg a szenvedéseitől.
extended (also: taut)
extended
extended (also: grown)
The amounts paid to women, including with regard to extended benefits, are below the poverty threshold and actually fell between 2006 and 2007.
A nőknek fizetett összegek - a megnövekedett támogatásokat is hozzáadva - a szegénységi küszöb alatt vannak, és 2006 és 2007 között csökkentek.
extended

Synonyms (English) for "extended":

extended

Context sentences for "extended" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
A beavatkozási lehetőség éppolyan fontos, mint az Unió kiterjesztett mandátuma.
EnglishThey had been issued with three-day visas and these were extended for two weeks.
Eredetileg három-napos vízumokat kaptak, de ezt két héttel meghosszabbították.
EnglishGestra Ishmethit leant against a maniple field which the drone extended for him.
- Új kódokat és modernizált biztonsági eljárásokat hoztak - folytatta a drón.
EnglishAnd I present to you a concept that these are extended neurological membranes.
Megosztom önökkel azt az elképzelést, hogy ezek kiterjesztett idegi membránok.
EnglishUp front, she had a cabin whose roof extended the forward third of her length.
Elöl volt egy kabinja, amelynek teteje végignyúlt a hajótest elsőő harmada fölött.
EnglishAccordingly, the detention period could be extended to as much as 18 months.
Ennek eredménye, hogy például az őrizet időtartama akár 18 hónapig is kitolható.
EnglishIn addition, some Member States disagree with such an extended interpretation.
Ráadásul egyes tagállamok nem értenek egyet ezzel a kibővített értelmezéssel.
EnglishApproaching the President's desk, she extended her hand with a cigarette in it.
Amikor odaért, kinyújtotta a kezét, és egy szál cigarettát tett az asztalra.
EnglishCharlie became so strangled around the extended glottal stop that he started to choke.
Charlie annyira belegabalyodott a kitartott zárhangba, hogy fuldokolni kezdett.
EnglishIn May, this program was extended to Hartheim and in June at Sonnenstein.
Májustól Hartheimben, júniustól pedig Sonnensteinban is alkalmaztuk a programot.
EnglishStill, he extended a handful of credits and took the package with a thin smile.
- Halvány mosollyal átadott Kliának egy maréknyi bankjegyet, és elvette tőle a dobozt.
EnglishHe seized the tablet as the guards came roaring forward, spears extended.
Megragadta a táblát, s az őrök üvöltve rontottak rá, előre szegezett lándzsával.
EnglishLong arms of black rock, sharp and craggy, extended into the ocean from the coast.
A partról hosszú, éles és csipkés, fekete sziklanyelvek nyúltak a víz fölé.
EnglishI think the regulation's area of application must be extended to include SMS.
Úgy gondolom, hogy ki kell terjesztenünk a rendelet hatályát az SMS-ekre is.
EnglishAn articulated metal hand extended past the fog of years and pointed straight at him.
Egy szelvényezett fémkéz nyúlt át az évek homályán, és egyenesen őrá mutatott.
EnglishShe was an AIDS orphan being handed across different extended families to be cared for.
Egy AIDS-árva volt, akit különböző családokhoz adtak, hogy gondoskodjanak róla.
EnglishCorbell sighted along the line torn through the wheat, then extended the line.
Corbell végignézett a búzatáblába rajzolt csíkon, aztán meghosszabbította az egyenest.
EnglishIt extended one softly glowing blue field and plucked a nightflower from a growing vine.
Kiterjesztette ragyogó kék auráját, és letépett egy éjvirágot egy növekvő tőről.
EnglishHe even extended his visit by one day, a move that is rare under normal circumstances.
Még meg is hosszabbította a látogatását egy nappal, ami szokatlannak mondható.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Az irányelv hatályát az emlősökön túl kiterjesztette az összes állatfajra.