EN extraction
volume_up
{noun}

1. general

extraction
(a) Preparation of the sample and extraction
a) A minta előkészítése és az extrahálás
If the violet impurity still appears in the 1-butanol phase after five extractions, discard this batch of dye.
Ha még mindig megjelenik ibolyaszínű szennyezettség az 1-butanol fázisban 5 extrahálás után, ezt a festékadagot ki kell dobni.
After the final extraction, filter the aqueous phase through a cotton plug into a 50 ml volumetric flask and bring to volume with 1 M HCl.
Az utolsó extrahálás után keresztül kell szűrni a vizes fázist egy pamutdugón egy 50 ml-es mérőlombikba, és fel kell tölteni a névleges térfogatáig 1 M HCl-lel.
extraction
After distillation in an acid medium and extraction by cyclohexane, the extract is chromatographed in a thin layer on silica gel.
Savas közegben való desztillálás és ciklohexánnal való extrakció után a kivonatot szilikagél vékonyrétegen kromatografáljuk.
The sodium orthophenylphenate has changed into orthophenylphenol during the extraction in an acid medium, and its presence can not therefore be distinguished from that of orthophenylphenol.
A nátrium-ortofenil-fenolát az extrakció során a savas közegben ortofenil-fenollá alakul át, ezért nem különböztethető meg az orto-fenil-fenoltól.
extraction (also: abridgement, abridgment, abstract, digest)
extraction (also: ancestry, derivation, genesis, origin)
volume_up
eredet {noun}
extraction (also: ancestry, derivation, descent, lineage)
extraction (also: extirpation, wrenching)
extraction (also: removal)
extraction (also: retrieval)
Bacteria-based extraction would be more nature-friendly, but it is not yet used for gold.
A baktériumalapú kinyerés környezetbarátabb lenne, de ezt a módszert az arany esetében még nem alkalmazzák.

2. medicine

extraction
volume_up
kihúzás {noun} (pl. Fog)

Context sentences for "extraction" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(n) adequate ventilation and steam extraction in rooms where work on meat is done;
n) megfelelő szellőzés és páraelszívás azon helyiségekben, ahol hússal dolgoznak;
EnglishAll efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Mindent meg kell tennünk a nyersolaj-kitermelés biztonságának fokozása érdekében.
EnglishThe purification can be achieved by crystallization or extraction (see Annex D).
A tisztítás kristályosítással vagy extrahálással érhető el (lásd a D. mellékletet).
EnglishThis will be reflected in higher extraction costs, which means exorbitant prices.
Ezt a magasabb kitermelési költségek tükrözik, ami elszabaduló árakat jelent.
English(n) adequate ventilation and steam extraction in rooms where work on meat is undertaken;
n) megfelelő szellőzés és páraelszívás azon helyiségekben, ahol hússal dolgoznak;
EnglishSanchez never received the word that his extraction was to take place.
Mr. Sanchezhez nem jutott el az információ, hogy a szöktetése akkor fog megtörténni.
EnglishThe extraction from the friends, relations and servants of the victims of all they know.
Az áldozatok barátaiból, rokonaiból, cselédeiből kihúzni mindazt, amit tudnak.
EnglishRussia's discrediting of shale gas extraction projects is causing additional alarm.
További aggodalomra ad okot, hogy Oroszország lejáratja a palagáz kitermelési projekteket.
EnglishTherefore, the extraction process in Kittilä also involves cyanide, but in closed processes.
Ezért a kittiläi kinyerési folyamat során is alkalmaznak cianidot, de zárt folyamatban.
EnglishHis first instinct had been to put the extraction operation on hold.
Ösztöne először azt súgta, tartsák vissza egyelőre a férfi kihozatalára irányuló akciót.
EnglishNor do we know how the profits from oil extraction will be shared out.
Az sem tudjuk, hogy az olajkitermelés hasznát hogyan fogják elosztani.
EnglishMelas is a Greek by extraction, as I understand, and he is a remarkable linguist.
Mr. Melas tudomásom szerint görög származású, és kitűnő nyelvész.
EnglishEU action on oil exploration and extraction in Europe (debate)
Az európai olajfeltárással és -kitermeléssel kapcsolatos európai uniós fellépés (vita)
EnglishIt is about time we put exploitation, extraction, etcetera on the agenda.
Ideje, hogy napirendre tűzzük a kiaknázást, a kitermelést stb.
EnglishFURTHER EXTRACTION OF THE STRAP IS NOT POSSIBLE WITHOUT DELIBERATE ACTION ON THE PART OF THE WEARER ;
A heveder további kihúzása nem lehetséges a használó szándékos tevékenysége nélkül;
EnglishWe figured Rethrick tried a wipe, so we'll try an extraction.
Gondoltuk hogy Rethrick megpróbálja kitörölni, nos mi kibányásszuk onnan.
EnglishOffshore exploitation and extraction in deep water are essential for the rarefaction of petroleum.
A nagy mélységben zajló tengeri kitermelés az olajkészletek fogyása miatt létfontosságú.
EnglishI've often thought he must be of Mediterranean extraction.
Többször gondoltam már rá, hogy valószínűleg mediterrán vidékről származik.
EnglishRepeat the extraction step with a further 50 ml of distilled water.
Az extrakciós lépést még 50 ml desztillált vízzel ismételjük meg.
EnglishAbove all, we need to achieve pollution-free extraction soon.
Ami pedig a legfontosabb: rövid időn belül el kell érnünk a szennyezésmentes kitermelést.