EN

extremely {adverb}

volume_up
They're extremely expensive, extremely skilled, extremely deadly.
- Rendkívül drágák, rendkívül ügyesek, rendkívül életveszélyesek.
These are all extremely important and extremely dangerous elements.
Ezek rendkívül fontos és rendkívül veszélyes elemek.
Investments related to environment protection are also extremely important.
A környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások szintén rendkívül fontosak.
Firstly, the funding proposed is extremely modest for the scale of the project.
Elsőként: a javasolt finanszírozás nagyon szerény a projekt méretéhez képest.
The quality of imported fishery products is extremely important in this context.
Ebben a tekintetben az importált halászati termékek minősége nagyon fontos.
Therefore, it is extremely important that our citizens be aware of their rights.
Nagyon fontos tehát, hogy a polgáraink tisztában legyenek a jogaikkal.
We believe that such a development would be extremely unfortunate.
Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen irányú fejlődés rendkívüli módon sajnálatos lenne.
The one way in which they differ: they're extremely social.
Egyetlen dologban különböznek: rendkívüli módon társaságiak.
In addition, I am still extremely unhappy about how these sections have once more found their way into the text.
Emellett továbbra is rendkívüli módon zavar, hogy ezek a bekezdések hogyan kerültek be ismét a szövegbe?
extremely (also: immeasurably)
I am extremely dyslexic, and so reading is the hardest thing I do.
Szerfelett diszlexiás vagyok, ezért az olvasás a legnehezebb dolog számomra.
He was a good looking young man, cherubically fair, but with a firm chin and extremely blue eyes which had been, she rather imagined, examining her with covert admiration for some time.
Jóképű fiatalember, angyalian szőke hajú, álla akaratos, szemei szerfelett kékek, és Victoria úgy érezte, hogy egy idő óta titokban csodálattal figyeli őt.

Synonyms (English) for "extremely":

extremely
extreme

Context sentences for "extremely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBoth of these cases had been extremely strange, but the world was a strange place.
Mindkét eset elég különösnek mondható, de hát a világ már csak ilyen különös hely.
EnglishIt turned out to be one of the few good things I wrote during an extremely bad year.
Végül is azon kevés jó dolgok közé tartozik, amelyeket e válságos év során írtam.
EnglishThat makes them extremely vulnerable to damaging changes in the environment.
Ettől fokozottan kiszolgáltatottakká válnak a káros környezeti hatásokkal szemben.
EnglishSome consulates had co-operated willingly, others had been extremely difficult.
Némelyik konzulátus készséggel állt a rendelkezésére, másokkal csak nehezen boldogult.
EnglishThe EU has an extremely important role to play in this regard in both countries.
E tekintetben az EU-nak mindkét országban fontos szerepet kell vállalnia.
EnglishAlso, by the way, that it is extremely improbable that he has gas laid on in his house.
Ja, igen, még az is nyilvánvaló, hogy az otthonában nem gázlámpával világítanak.
EnglishFourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
A negyedik prioritás: a közös agrárpolitika végtelenül bonyolult kérdése.
EnglishIt appears as though the feds are extremely interested, and they keep pecking away.
Úgy tűnik, hogy az FBI rettentően érdeklődik, és egyre tovább tapogatóznak.
EnglishRussia is obviously our extremely important economic and strategic partner.
Oroszország természetesen kiemelten fontos gazdasági, stratégiai partnerünk.
EnglishBlore, that I kept an extremely sharp lookout.
Legyen nyugodt, Mr. Blore, nyitva tartottam a szemem felelte Emily Brent.
EnglishRegarding the role of the Commission, I want to be extremely clear once again.
Ami a Bizottság szerepét illeti, ismételten szeretnék teljesen egyértelműen fogalmazni.
EnglishIt is extremely important to support the independence of the European Central Bank.
Az Európai Központi Bank függetlenségének támogatása kiemelkedően fontos.
EnglishAsh had eyelashes which were extremely long, and his fingers were long.
Ennek volt egy olyan gyökere, amely végignyúlt a földön, és belelógott a mocsárba.
English(RO) Maritime transport is becoming extremely important for the European Union.
(RO) A tengeri szállítás egyre inkább kiemelkedő fontossággal bír az Európai Unió számára.
EnglishIn times of crisis, full harmonisation is extremely urgent for two reasons.
Válság idején a teljes körű harmonizáció két okból is kiemelkedően fontos.
EnglishAnd this shows that the concept of developing countries is extremely doubtful.
Mindez azt mutatja, hogy a fejlődő országok fogalma igencsak kétséges.
EnglishThe Commonwealth took an extremely dim view of guns, especially automatic weapons.
A fegyverekre rossz szemmel tekintenek errefelé, s a legjobban az automatákra haragszanak.
EnglishAs you know, profit sharing with associates is extremely rare for law firms.
Ahogy maga is tudja, a haszonrészesedés ügyvédek részére rettentő ritka a jogi cégeknél.
EnglishI recommend you drive off immediately, before something extremely bad happens.
Azt javaslom sürgősen húzz el innen, mielőtt valami komoly bajod esik.
EnglishExtremely and Cautious both started forward without so much as exchanging a glance.
Rendkívülien és Óvatos anélkül, hogy egymásra néztek volna, megindultak a vak ember felé.