EN exuberant
volume_up
{adjective}

(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
(Nevetés) Nem mint én... én játék tervező vagyok, vagyis szertelen.
By now Gordon was accustomed to these exuberant first-day festivities, as locals pulled out the stops for the visiting Government Man.
Mostanra egészen hozzászokott az efféle lelkesült, szertelen ünnepségekhez, melyeken a helybéli lakosság szívét-lelkét beleadva, körberajongta a kormány emberét.
exuberant (also: affluent, fat, loaded, luxuriant)
volume_up
gazdag {adj.}
exuberant (also: baggy, bouffant, bountiful, large)
volume_up
{adj.}
exuberant (also: concupiscent, erotic, gross, lascivious)
volume_up
buja {adj.}
exuberant (also: copious, diffuse, expansive, large)
Lancelet flung an exuberant arm around each of them.
Lancelet túláradó szeretettel karolta át a két fivért.
He loved the sight of so much exuberant life.
Kellemes látvány ennyi túláradó élet.
exuberant (also: effusive, sloppy)
exuberant (also: effusive, flaming)
exuberant (also: prolific, prolifical)
exuberant
exuberant (also: fat, mellow, opulent, rich)
volume_up
dús {adj.}
exuberant
exuberant
exuberant

Synonyms (English) for "exuberant":

exuberant

Context sentences for "exuberant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the contrary, I can never recollect having seen him in such exuberant spirits.
Éppen ellenkezőleg, nem is emlékszem, láttam-e valaha ilyen túláradón derűsnek.
EnglishThat's what I like about our boy President, Curtis said, his voice growing suddenly exuberant.
- Ezt szeretem én ebben az elnökfiókában - Curtis hangja érzelmekkel telt meg.
EnglishSomewhere a rooster crowed, only to have its exuberant cry cut off into strangled silence.
Valahol megszólalt egy kakas, de a harsány kukorékolás furcsa, fuldokló hanggal véget ért.
EnglishI thought of Sybelle and Benjamin, my quiet girl and exuberant boy.
Sybelle-re és Benjaminre gondoltam, csendes lányomra, lármás fiamra.
EnglishEvidently the rumors of Madouc's precocity and exuberant wilfulness had not been exaggerated.
Madouc koraérettségéről és akaratosságáról szóló híresztelések szemmel láthatóan nem túloztak.
EnglishHis whiskers were exactly like your own and he seemed to enjoy almost an excess of exuberant good health.
A bajusza pontosan olyan volt, mint az öné, és nekem úgy tűnt, kiváló egészségnek örvend.
EnglishThe exuberant melodies and syncopated rhythms seemed in time and sympathy with the headlong rush of
A melódia és a ritmus, mintha alkalmazkodott volna a száguldáshoz.
EnglishIn the first few houses, on the outskirts, the early looters had been more exuberant than thorough.
A külváros szélén álló házakon az első fosztogatók jobbára kitombolták magukat, nem voltak valami alaposak.
EnglishA little nervous, yes, and maybe a little fearful, too, but largely exhilarated, almost boyishly exuberant.
Talán a valóságot hajlította el, az időt vagy a teret, vagy együtt mindkettőt, nem tudom, de az itt-et oda hajlította.
EnglishIt was a playful, exuberant thing to do, and, according to Mother, the community was proud and envious of Father and her and Felix.
Játékos túlkapás volt, s anyám szerint a közösség büszke és irigy volt apámra, őrá és Felixre.
EnglishYORK IS BRISTOL BOUND, this exuberant Fan-O-Gram reads.
Landry arca komoly lett, előrehajolt.
EnglishWere there all those little signs of humanity that I saw in others of our kind when they were exuberant or absorbed?
Rajtam is feltűntek az emberiességnek azok az apró jelei, amelyeket fajtársaimon láttam, ha ujjongtak vagy töprengtek?
EnglishAnd it hadn't been up for more than a couple hours before I received this exuberant email from the guy who mailed me this postcard.
És még csak pár órája volt fent, amikor kaptam egy örömtől túlcsorduló emailt a férfitól, aki elküldte a képeslapot.
EnglishThe singing had all the proper devotion, but not the exuberant passion that he was accustomed to ... but he'd love to have that organ, Hosiah decided.
A szószék is megfelelő volt, egy üveg hideg ásványvízzel és egy mikrofonnal, amit a CNN helyezett oda.
EnglishMy life was not exuberant.
Nem csordult túl az életem az örömtől.
EnglishA good start on the Devil's Road this creature had, this exuberant and intoxicated being, strengthened with all that Armand had to give.
Jól startolt az Ördög Útján ez a kreatúra, akinek részeg szétszórtságát Armand erősítette meg mindennel, amit adni képes.
EnglishHer soft gray hair was curled naturally around her face, and her small eyes were full of an exuberant spirit as she studied the cameos at hand.
Puha szürke haja természetes csigákban keretezte az arcát, apró szeme ragyogott a boldogságtól, ahogy a kámeáit nézte.
EnglishMore—more exuberant.
EnglishHe had always admired her exuberant sexuality, her stamina, but it was difficult to imagine this old woman doing it with any regularity.
Mindig csodálta a felesége szexuális teljesítőképességét, érzékiségét, de el sem tudta képzelni, hogy ez az öregasszony még képes ilyesmire rendszeresen.
EnglishI was exuberant.