EN

face {noun}

volume_up
1. general
The face is disguised, but Interpol believes it is Khamel, the terrorist.
Az arc el van maszkírozva, de az Interpol úgy véli, hogy Khamel az, a terrorista.
There was no sign of alertness in Miss Gilchrist's face.
Gilchrist kisasszony arca nem árult el különösebb érdeklődést vagy óvatosságot.
Now Marty was face-to-face with the paragon he could believe it.
Most, hogy szemtől szemben állt az eszményképpel, el is hitte.
All of the color had gradually drained out of the kid's face.
Fokozatosan minden szín elszivárgott a srác arcából.
Wendy stared back at him in stunned disbelief, her face pallid.
Wendy döbbent hitetlenséggel bámult vissza rá, az arcából kifutott a szín.
The colour came slowly up in Tommy's freckled face.
Lassan visszatért a szín Tommy szeplős arcába.
face (also: head, headpiece, knob, skin)
The head fell face-forward, rolled a little way and stopped.
A fej arccal előre lezuhant, gurult egy kicsit, majd megállt.
roared a face that promptly grew on the end of a tentacle.
- kiáltott fel egy fej, amely az egyik csáp végén nőtt ki.
What if the face came alive just as she put her hand against it?
És mi lesz, ha a fej megelevenedik, amint megérinti?
Az ábrázat grimaszba merevedett a csillagfényben.
- Hát olyan ábrázat ez, ami az erényt megtántoríthatná?
Five faces turned up suddenly, cast into deep relief by the strange light.
Öt arc fordult felé hirtelen a sejtelmes fényben, öt megrettent ábrázat.
face (also: card, page, section, sheet)
The sentry there was a senior sergeant of twenty years with pimples on his face and an untidy uniform.
A háromcsillagos váll-lap láttán megtorpant, és ellátottá a száját.
A wind came sighing off the moor to dampen her face with mist.
Szél kélt a láp felől, és nedves ködfoltokat sodort a lány arcába.
The tar seeps out of the face of a cliff, and the bogs run on for leagues out into the foothills.'
A láp az egyik oldalon egészen a sziklák tövéig ér, a másikon pedig tizenkét mérföld hosszan elnyúlik.
A cold wind blew on his face, which was the only part of him showing out of the sea.
Hideg szél csapott az arcába, miután ez volt az egyetlen testrésze a felszín felett.
Turning his face up toward the surface, he started to swim.
A felszín felé fordította az arcát, és úszni kezdett.
He approached the vat; he studied the face of the Englishman floating below the surface.
Közelebb lépett a kondérhoz, és szakértő szemmel tanulmányozta az felszín alatt lebegő angol férfi arcát.
His broad, windburned face bore a set, placid look, and only the wide gray eyes revealed the restless energy that burned beneath the calm exterior.
Széles, cserzett arca volt, flegmatikusan derűs, csak a nagy, szürke szem árulkodott a nyugodt külszín alatt munkálkodó, nyughatatlan energiáról.
This is not simply a face-saving compromise in relation to the version submitted.
Ez nem egyszerűen a benyújtott változattal kapcsolatban a látszat megőrzését célzó kompromisszum.
He was tired of tingling eyes and burning rings, and of animals that talked, and of not being able to trust anything at face valuenot even his brother.
Fárasztották a viszkető szemek, a perzselő gyűrűk és a beszélő állatok, de fárasztotta, hogy a látszat alapján semmiben sem bízhat, még a saját testvérében sem.
The clock face is the most important thing I have ever recovered from the town dump.
Ez a számlap a legfontosabb dolog, amelyet valaha összeguberáltam a városi szemétlerakóból.
face (also: typeface)
face (also: right)
face
volume_up
munkahely {noun} (bányában)
face (also: side)
face (also: wing)
2. anatomy
face
In a flash I saw an image behind the cry of this voice, the image of a painted face.
Egy arc villant fel a jajkiáltás mögött, egy festett arc.
That face ... on television ... a podium ... shouting at the cheering crowd.
Ez az arc... emelvény... ahogy ordítva szónokol az éljenző tömegnek...
Yet it was a very ordinary face and its prettiness was strictly assembly line.
Mindamellett igen szokványos arc volt, futószalagon gyártott.
3. architecture
face (also: facade)

Context sentences for "face" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishHe got his foot into it and worked his way around to the next face of the shaft.
Gondolkodás nélkül beledugta a lábát, és átoldalazott az akna szemközti falához.
EnglishWhen he was admitted to the birthing room, and beheld me, his face was a puzzle.
Értetlen arcot vágott, amikor bebocsáttatása után meglátott engem az ágyasházban.
EnglishEach face of the translucent stone was carved with strange symbols and pictures.
Az átlátszó drágakő minden egyes lapjába különös képeket és szimbólumokat véstek.
EnglishLook upon the face of our noble visitor from Deira and tell me if you know him.'
Vedd szemügyre Deirából érkezett nemes vendégeimet, és mondd meg, ismered-e őket.
EnglishHe snarled and recoiled, bounding away and then whirling back to face his victim.
Felüvöltött és visszakozott, majd forgószélként fordult újra szembe áldozatával.
EnglishThat little 'un-- gasped Piggy--him with the mark on his face, I don't see him.
Hol van az a gyerek dadogta , hol van az a gyerek, akinek anyajegy van az arcán?
English'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
EnglishHe stared at Chooka's blunt face; the thick nose, flat eyes, and corroded mouth.
Lángnyelvek nyaldosták körül szorosan becsavart alakját, és kiemelték körvonalait.
EnglishAnd now he was face to face with a furious enemy, little less than his own size.
S ő most itt állt szemtől szemben ádáz ellenfelével, aki alig volt kisebb, mint ő.
EnglishYou're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Gyakorlatilag szemtől szemben ülsz valakivel, aki tulajdonképpen élet halál ura.
EnglishOne girl slapped the other's face, the second dragged the first from her chair.
Az egyik lány pofon vágta a másikat, az meg viszonzásul felráncigálta a székéről.
EnglishHis lined face was devoid of humour, and his eyes were sunk deep in their sockets.
Barázdált arcán a jókedv legkisebb jele sem látszott, szeme mélyen ült üregében.
EnglishPerhaps we should take a moment, Bugg suggested, wiping the sweat from his face.
Talán várhatnánk egy percecskét javasolta Poloska verejtékes arcát törölgetve.
EnglishCarlotta all but laughed in the face of these `do-gooders,' as she called them.
Carlotta csak a szemébe nevetett az összes jótékonykodónak, ahogy titulálta őket.
EnglishHe saw how white her face was and how the shadow lay in the hollows of the bones.
Carse megfigyelhette, milyen sápadt, s hogy arca csontárkaiban árnyak sötétlenek.
EnglishBe guided by his face, the mage replied smoothly as they advanced, not hurrying.
- Ahogyan ő kívánja. - válaszolt az elf, ahogy sietség nélkül felléptek a kövekre.
EnglishWith weary, tender movements he wiped away the vomit from Regan's face and neck.
Finom, fáradt mozdulatokkal törölgette a hányadékot Regan arcáról és nyakáról.
Englishhe asked calmly, with a tight grip on his voice, on his face.
- Miért? - kérdezte Michael higgadtan, erősen fegyelmezve az arcát és a hangját.
EnglishHe drank it, coughed, and brought out a dirty handkerchief to wipe his face with.
Kiitta, köhögött, s előhúzott egy mocskos zsebkendőt, hogy megtörölje az arcát.
Other dictionary words