"faded" translation into Hungarian


Infinitive of faded: to fade
EN

"faded" in Hungarian

EN to fade
volume_up
[faded|faded] {verb}

The memory, or the horror of it, will probably fade quickly.
A dolog emléke vagy iszonyata hamarosan elhalványul.
Perhaps when gods are no longer venerated, they fade, or dissipate.
Talán amikor már nem hódolnak egy istennek, az elhalványul és eltűnik.
The gash on her cheek would heal and fade but never vanish.
Az a seb ott Ywain arcán idővel begyógyul, a sebhely elhalványul, de el sosem tűnik.
to fade (also: to dim, to grow dim, to pale)
Azután megfakul az érzés.
Now he was afraid that any movement he made would cause that memory to fade and leave him with only the sour smell of his night sweat.
Attól félt, ha megmozdul, ha akár csak megmoccan, az illatemlék megfakul, eltűnik, és ő egyedül marad saját verítékének csípős bűzével.
Pray your beauty fades so you may better serve God.
Szépséged elhervad, imádkozz így jobban szolgálhatod Istent.
I thought she might cry about Sarah's beauty, and how that beauty was sure to fade in just a few years, and on and on.
Azt hittem, menten elsírja magát Sarah szépségétől meg attól, hogy alig egypár év múlva hogy elhervad majd ez a szépség, és így tovább, és így tovább.
to fade (also: to sear, to wilt, to sere)
to fade (also: to die away)
No sound other than the music, which was fading now to be replaced by characterless mortal chatter.
Semmi hang, csak a zene, és most már az is elhalkul, átveszi a helyét a zagyva halandó fecsegés.
I feel--very briefly, but it's quite real--as if he were standing beside me, touching me, and then it fades again.
Ilyenkor úgy érzem az érzés rövid, de nagyon valóságos , mintha mellettem állna, mintha megérintene... aztán újra elenyészik.

Context sentences for "faded" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishand his voice faded, like the ripples in the dying pool.
De ha meg kell halnom... - a hangja elhalt, ahogyan a fodrok a halott tó vizén.
EnglishHe had faded blue eyes, a thin melancholy nose, and a vague but courteous manner.
Fakószürke szeme volt vékony, búskomor orra, és szórakozott, de udvarias modora.
EnglishHe stayed motionless as the darkness faded and the sun crested the Dragon's Teeth.
Akkor se, amikor a sötétség kifakult, és a nap felbukkant a Sárkányfogak fölött.
EnglishHe pushed off, and the sound of his slow oar strokes faded away in the mist.
Ellökte a ladikot a parttól, komótos evezőcsapásainak nesze tovaúszott a ködben.
EnglishIt was wainscoted in walnut and had a frieze of faded damask above the paneling.
Falait diófával burkolták, s a burkolólapok fölött kifakult damasztszegély húzódott.
EnglishHer uncle's astonished curses faded behind her as she sought her room again.
Nagybátyja cikornyás szitkai elhalkultak mögötte, amint visszament a szobájába.
EnglishThe doors hissed shut at our backs, the light faded, and darkness enveloped us.
Az ajtó becsukódott, a fények elaludtak, teljes sötétség vett minket körül.
EnglishCarse watched until the last color had faded, leaving the water white again.
Carse addig bámult, míg eltűnt az utolsó színfolt is, és a víz ismét kifehéredett.
EnglishA bleached man in a faded shirt glanced at the screen, then leaped to attention.
Sápadt férfi kifakult ingben nézett vissza a képernyőről, majd megszólalt:
EnglishThe memories came and faded, and his thoughts returned to the matter at hand.
Az emlékek jöttek és elfakultak, a törpe gondolatai visszatértek a jelenhez.
EnglishI thought I had a little fuzz a minute ago, the EWO said,' 'but it faded out.''
Egy perce mintha kissé élesebb lett volna, de elhalványult felelte az EWO.
EnglishAllanon had once said that the power of the Skull Bearers faded with the light of day.
Allanon mondta egyszer, hogy a Koponyahordozók hatalma meggyöngül a napfényben.
EnglishShe drew back from him in alarm, and in the act of drawing back she faded and was gone.
A nő ijedten visszahúzódott, míg hátrált, egyre halványult, majd egészen eltűnt.
EnglishWatson's words faded away to a comforting drone as they mounted the stairs.
Watson szavai kellemes dörmögéssé halkultak, amint felfelé indultak a lépcsőn.
EnglishOnly a faint golden glimmer remained to mark their passage, and then that too faded.
Csak egy halvány aranyos csillogás jelezte útjukat, aztán az is elenyészett.
EnglishAspect change ... it's got us, zero aspect on the fish, screw noises just faded.
Irányszögváltozás Ránk áll, a hal zéró aspektusban, csavarzaj elhalkult.
EnglishThe daylight grew and the air became warm; the dew faded off turf and leaf.
Mindjobban kivilágosodott és melegebb lett, a harmat elpárolgott levélről, gyepről.
EnglishIt was like Lestat faded out, and the dream pulled her down and snap: ·
Lestat egyszer csak elúszott, az álom lehúzta magához Jenks Bébit, és bekattant:
EnglishBut sometimes the sounds - like the pain - faded, and then there was only the haze.
De néha a hangok akár a, fájdalom elenyésztek, és olyankor nem maradt más, csak a köd.
EnglishAgain he felt that sense of overpowering evil, which once again faded away.
Újra megérezte a mindent átható gonoszságot, amely csak nemrég enyészett el.