EN false
volume_up
{adjective}

false (also: base, bastard, bogus, counterfeit)
volume_up
hamis {adj.}
Everything they've written about is false, false as the soul of Judas.
Á, amit ezekről a dolgokról írtak, az mind hamis, hamis, akár a Júdás lelke.
(c) undertakings which knowingly submit false information to their Governments.
c) vállalkozások, amelyek tudatosan hamis információkat szolgáltatnak kormányuknak.
2. false information and defamation should be matters of criminal liability;
2. a hamis információszolgáltatást és a rágalmazást büntethetővé kell tenni;
Furthermore, this false optimism is also leading to the wrong solutions.
A téves optimizmus ráadásul rossz megoldásokhoz vezet.
None of the arguments presented is convincing as they start from false premises.
A bemutatott érvek egyike sem meggyőző, hiszen mind téves feltételezéseken alapszik.
- (SK) We are starting from a false premise, as if we wanted to treat Russia as an enemy.
- (SK) Téves a kiindulási pont, ha Oroszországra ellenségként tekintünk.
false (also: untrue, truthless)
They're so dreadfully false looking, aren't they?
A vak is látja, hogy hamis gyöngyök, nem igaz?
But now I have come to see that was false.
De most már rájöttem, hogy ez nem igaz.
The truth is, this is all completely false.
Az igazság ezzel szemben az, hogy mindez egyáltalán nem igaz.
false
Of course - it was Rupert Crofton Lee (the false one) who stabbed Carmichael!
Természetesen az ál sir Rupert Crofton Lee szúrta le!
Do so, oh false Rhiannon, for assuredly by no other means will you ever leave Caer Dhu!
- Fordítsd, ál-Rhiannon, mert másként aligha hagyhatod el élve Caer Dhút!
The false Shaista, then, was aware that at any moment someone who knew the real Shaista might arrive.
Az ál-Shaista nagyon jól tudta, hogy bármikor megjelenhet valaki, aki ismeri az igazi hercegnőt.
false (also: bad, culpable, defective, erroneous)
volume_up
hibás {adj.}
One false move, one sign of giving, and he would be on her.
Egyetlen hibás lépés, egyetlen jel, hogy enged, és Joe diadalmaskodik.
One false move out of you and you'll be locked up as a material witness.
Egyetlen hibás lépés, és őrizetbe vesszük mint koronatanút.
A false step yonder means death to man or beast.
Egyetlen hibás lépés, és halál fia ott ember, állat.
All physical evidence of the false communications was being destroyed.
A hamisított közlemények valamennyi bizonyítékát megsemmisíteték.
He quickly became the false papers expert of the Resistance.
Hamarosan az Ellenállás hamisított dokumentumok szakértőjévé vált.
He made false papers for persecuted black South Africans.
Iratokat hamisított az üldözött fekete dél-afrikaiaknak.
false (also: disingenuous)
We can't very well hold him for obtaining money on false pretences.
Azért nem nagyon tarthatjuk őrizetben, hogy csalárd indokkal pénzt szerzett.
Nicholas continued, It was obtained by false pretenses.
Csalárd úton jutottak hozzá folytatta Nicholas.
csalárd fondorlattal szerez meg vmit
false (also: untrue, truthless)
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
Mindez tökéletesen valótlan, és egyedüli célja a mészárlás megkönnyítése.
Valótlan nyilatkozat közzététele.
The supervision of health claims was introduced so that consumers would not be misled by false information.
Az egészségre vonatkozó állítások felülvizsgálatát azért vezették be, hogy a fogyasztókat valótlan információkkal ne tévesszék meg.
The contestants smiled at each other in false amnesty.
Az ellenfelek megtévesztő nyájassággal mosolyogtak egymásra.
It will now be much more difficult for imported goods to bear misleading or downright false indications of origin.
Most már sokkal nehezebb lesz az importált termékeket megtévesztő vagy teljesen hamis eredetmegjelöléssel ellátni.
The EU acts to make sure you are not cheated by rogue traders and are not the victim of false or misleading advertising.
Az EU fellép annak biztosítására, hogy a fogyasztót ne csapják be szélhámos kereskedők, és ne essék téves vagy megtévesztő reklám áldozatául.
For such false apostles are deceitful workmen, transforming themselves into the apostles of Christ.
Az ilyenek álapostolok, álnok munkások, akik csak a látszatát keltik annak, hogy Krisztus apostolai.
Even with her whom thou hast too long deluded with thy false blandishments, making pretence to love her while thou art enamoured of another.
Azzal voltál, kit már oly rég ideje megcsaltál álnok hízelkedéseiddel, szerelmet mutatván irányában, holott mást szeretsz.
They whispered lies and false promises, rendered dreams and treacherous visions, and to heed them in any way was to invite death.
Hazugságokat, csalárd ígéreteket suttogtak, álnok álmokat és látomásokat hoztak, és aki meghallgatta őket, a halált hívta meg magához.
Ez helytelen választás.
'A false identity, a few red herrings, transportation to wherever you might conceivably start a new life - ' he said.
- Új személyazonosság, néhány félrevezető információ; hamis nyom, elszállítás akárhová, ahol érzése szerint talán új életet kezdhet... - mondta.
In particular, false or misleading CE marks are prohibited, and those who use them will face criminal prosecution in the Member States.
Mindenekelőtt a hamis vagy félrevezető CE-jelölés tiltott, és akik visszaélnek ezzel, büntetőjogi eljárások alanyaivá válnak a tagállamokban.
false
You were wearing her clothes, slightly padded, and since she wore a false front of hair, it was easy for you to assume that.
Maga felvette Cora ruháját... kissé kitömte magát... s minthogy Cora -frufrut hordott, ezt is könnyű volt utánozni.
false (also: bastard, bogus, unreal)
Danny was still awake long after his parents' false sleep had become the real thing.
Danny még sokáig ébren volt, azután is, hogy a szülei színlelt álma valódi álommá változott.
false (also: counterfeit, mock, unoriginal)
false (also: deceptive, delusive)
volume_up
csalfa {adj.}
Gordon picked up his gear and resumed his stalking exit out of that house of false expectations.
Gordon összeszedte a cókmókját, és folytatta cserkésző lopózkodását kifelé a csalfa remények házából.
I do not think Arthur will be this false to Avalon.
- Nem hinném, hogy Arthur ennyire hűtlen lenne Avalonhoz.
hűtlen az urához
false (also: double, insincere)
false (also: imprecise, inexact, loose, slack)
false (also: feigned, insincere, mimic)
Take the Samarra ware - Jean Dupont, tall, fair, with a false air of indolence, said: You must take the evidences from all sources.
A magas, szőke Jean Dupont tettetett nyugalommal mondta: Mindenféle bizonyítékot tekintetbe kell venni.

Context sentences for "false" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishWe regret that false information has been broadcast regarding this incident.
Sajnáljuk, hogy tévesen informálták önöket, de szerencsére senki sem sérült meg.
EnglishOnce, though, he agreed to make false papers for someone you might recognize.
Nos, egyszer úgy döntött, hogy iratokat hamisít valakinek, akit talán fölismernek.
EnglishI will not choose some small impersonal lodgings obtained under false pretenses.
Nem veszem be magamat holmi álságos ürügyekkel kibérelt, személytelen kis kvártélyba.
English'On the radio they're saying it's all a false alarm, he replied, zipping his jacket.
- A rádió azt mondta, hogy vaklárma - felelte, és felhúzta az anorák cipzárját.
EnglishVauquer belonged to both these essentially mean, false, and execrable classes.
Vauquer-né kicsinyességével, képmutatásával és utálatosságával ezek közé tartozott.
EnglishIf it is either false or foolish, you will languish long in the dark.”
Ha ostobaságot vagy hazugságot beszélsz, nagyon sokáig fogsz a tömlöcben senyvedni!
EnglishNapier and Nitchman looked at each other as if they knew this to be false.
Napier és Nitchman összenézett, mint akik tudják, hogy ez szemenszedett hazugság.
EnglishBut with what we now know, the false-flag technique could be the answer.
De amit most tudunk, annak alapján az idegen zászló technika lehet a magyarázat.
EnglishIf that is so, how will they control the working time of the 'false' self-employed?
Ha ez így van, akkor hogyan ellenőrzik a "kényszervállalkozók” munkaidejét?
EnglishShe wished to discredit it entirely, repeatedly exclaiming, This must be false!
Egész lelkével tiltakozott a vádak ellen, újra meg újra felkiáltott: - Ez nem lehet igaz!
EnglishIt could be, you know, that Berensons recruitment was a genuine false-flag approach.
Lehetségesnek tartom, hogy Berenson beszervezése hamisítatlan idegen zászló alatti ügy.
EnglishShe was only eighteen years old, but she had a full set of false teeth, uppers and lowers.
Donna még csak tizennyolc éves volt, de komplett alsó-felső protézist hordott.
EnglishAnd the metaphorical truth interferes with our ability to identify it as literally false.
És ez a metaforikus igazság megzavarja a szó szerinti értelmezés folyamatát.
EnglishIt seemed that Elaine's sweet blue eyes were cloying, her voice false.
Úgy tetszett neki, hogy Elaine kedves, kék szeme éppoly hazug, mint a hangja.
EnglishGinger rebuffed a weak suggestion of mine about a false gas meter man.
Ginger kerek perec visszautasította finom utalásomat egy álruhás gázóra-leolvasóra.
EnglishThey knew of nothing to guide them, yet a false choice would almost certainly be fatal.
Nem volt, amin eligazodhattak volna, pedig ha a rossz utat választják, végzetes lehet.
EnglishWhen El's shield was complete, he acted out the casting of a false spell.
Amikor a pajzs készen állt, Elminster úgy tett, mintha varázsolni kezdene.
EnglishDo not comfort yourself with the false hope that you will be rescued, Mr.
Ne ringassa magát abba a hiú reménybe, hogy megszöktetik, Mr. Kern.
EnglishAnd so could I -- from which I gather that in all probability it was a false one.
Közben pedig szinte biztos vagyok benne, hogy dísze álszakáll volt.