"fellow" translation into Hungarian

EN

"fellow" in Hungarian

EN fellow
volume_up
{noun}

1. general

2. colloquial

fellow (also: card, chap, fella, feller)
volume_up
fickó {noun} [coll.]
Again the gray fellow smiles without smiling, smiles inside Jonesy's head.
A szürke fickó ismét mosolytalanul mosolyog, Jonesy fejében mosolyog.
Sullenly, the fellow went down the mud-coated stairs and rapped twice on the door.
A fickó kedvetlenül ment előre a sáros lépcsőfokokon, és bekopogtatott az ajtón.
A fellow in full voodoo uniform sat next to the candy machine, burning incense.
Mellette egy fickó teljes woodoo-szerelésben tömjént égetett.
fellow (also: guy)
volume_up
pasas {noun}
He was a tall, skinny fellow, tough but fair-minded, plain spoken but shrewd.
Egy magas, szikár pasas, kemény kezű, de elfogulatlan, egyszerű szavú, de éles eszű.
Marshall had trusted him and the fellow had let him down cold.
Marshall megbízott benne, a pasas meg hidegvérűen átejtette.
WelI, a fellow like that alone in a big city.
Hát persze, mit csináljon egy ilyen pasas, elhagyatva a nagyvárosban?
volume_up
tag {noun}
I think this fellow spoke to her in the lobby, and had dinner with her.
Azt hiszem, ez a tag beszélt a nővel a hallban, és együtt is vacsoráztak.
It was an odd bystander-feeling, to sit there idle and listen to the way this fellow worked his trade.
Furcsa és kellemetlen érzés volt, ahogy ott ültem tétlenül a pálya szélén, és csak figyeltem, hogyan csinálja a dolgát a tag.
And why would the cop think it smart to say that the last fellow who tried to put the bite on Almore ended up on the road gang?
És miért tartotta fontosnak a zsaru, hogy közölje velem: az utolsó tag, aki megpróbált Almore-ba belemarni, az árokban végezte.
fellow (also: mate)
The sands are running against you, fellow, he said grimly.
Az idő ellened dolgozik, pajtás mondta mogorván.
'In here, my dear fellow, in here,' cried Lord Caterham, hastily swallowing his mouthful of ham.
- Itt vagyunk, kedves pajtás, ide gyere! - kiáltotta lord Caterham, és még gyorsan lenyelt egy nagy darab sonkát.
fellow (also: associate, companion, mate, partner)
volume_up
társ {noun}
When I got to university, I met a fellow poet who shared my belief in the magic of spoken word poetry.
Amikor egyetemre mentem, találkoztam egy társ-költővel, aki osztotta a hitemet a spoken word költészet varázslatáról.
fellow (also: companion, doublet, match)
fellow (also: companion, eduction)

Context sentences for "fellow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey want this Jackal fellow out, do they? the French Minister of Justice asked.
- Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
EnglishI cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
Nem értem, hogy egyes képviselőtársaim miért nem akarják megvédeni a halászokat.
EnglishI present myself as a fellow ship captain, that thou mayst better understand me.
Úgy jelenek meg előtted, mint hajóskapitány, hátha ilyeténképp jobban megértessz.
EnglishThat is why I am calling on my fellow Socialist Members to show the same courage.
Ezért kérem szocialista képviselőtársaimat, hogy mutassák ugyanezt a bátorságot.
English. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
írásban. - (NL) Képviselőtársam, Cadec úr jelentése nem is jöhetett volna jobbkor.
EnglishWe were fellow passengers on an aeroplane from Paris on a certain fatal occasion.
Együtt utaztunk repülőgépen Párizsból, amikor egy bizonyos, fatális eset történt.
EnglishI would like to thank our fellow Member, Mr Fleckenstein, for this information.
Szeretném megköszönni képviselőtársunknak, Fleckenstein úrnak ezt a tájékoztatást.
EnglishA fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
Egy képviselőtársam még mindig várja Reding biztos asszony válaszát egy kérdésére.
EnglishWil grappled with the man, a wiry fellow reeking of ale, as Amberle rolled clear.
Wil ölre ment a sörtől bűzlő, inas fickóval, Amberle kitépte magát és félregurult.
EnglishWhy not call that Clark fellow at Hereford and warn him of what was to happen?
Mi lenne, ha felhívná Clarkot Herefordban, és figyelmeztetné, mi fog történni?
EnglishMr President, I would like to welcome Commissioner Kallas and my fellow Members.
előadó. - (DE) Elnök úr, köszöntöm Kallas biztos urat és képviselőtársaimat.
EnglishHe was the poor fellow who was going to marry the Princess Boa, said John Moot.
Az a szerencsétlen, aki feleségül vette volna Boa hercegnőt fejezte be Hiába.
EnglishTherefore, I call on my fellow Members to vote in favour of these amendments.
Ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzák meg ezeket a módosításokat.
EnglishI would therefore like to call on my fellow Members to support Amendment 168.
Ezért szeretném felkérni képviselőtársaimat, hogy támogassák a 168. módosítást.
EnglishMany thanks once again to all my fellow Members and for their attentiveness.
Még egyszer köszönetem valamennyi képviselőtársamnak, és köszönöm a figyelmüket.
EnglishMadam President, I would like to ask our fellow Member a question, if he accepts it.
Elnök asszony, szeretnék feltenni egy kérdést képviselőtársunknak, ha elfogadja.
EnglishThe 'ever more' refrain of a number of my fellow Members is too glib a response.
Néhány képviselőtársam "egyre többet” refrénje túlságosan kézenfekvő válasz.
EnglishI think we'll want to remember the story Ulath told the old fellow,' Tynian said.
Azt hiszem, nem ártana ragaszkodnunk Ulath történetéhez jegyezte meg Tynian.
EnglishAre you aware, my good fellow, that you stood me up for an hour the other night?
Tisztában van azzal, drága barátom, hogy egy óra hosszat várakoztam magára a múltkor?
EnglishThe young fellow who found the place brought me down here and showed it to me.
A fiú, aki megtalálta a helyiséget, lehozott ide, és mindent végigmutogatott.