"to follow" translation into Hungarian

EN

"to follow" in Hungarian

EN to follow
volume_up
[followed|followed] {verb}

The Commission will follow a balanced approach to efforts asked of the Member States.
A Bizottság a tagállamoktól kért erőfeszítésekkel kapcsolatban kiegyensúlyozott megközelítést követ.
This study shall follow two distinct lines of approach.
Ez a vizsgálat két jól elkülönülő megközelítési vonalat követ.
'Let's wait for a while and make sure that no one's trying to follow us.'
Várjunk egy kicsit, hogy megbizonyosodjunk róla, nem követ-e valaki.
But it does not follow that they were planning a general attack on the C.N.T.
De mindebből nem következik, hogy általános támadást terveztek volna CNT ellen.
And from this principle, a considerable number of rules follow.
Ebből az elvből tetemes számú törvény következik.
So what will follow is a student-made film about just that.
Most egy kisfilm következik, amit a tanulók készítettek.
THIS WILL BE FOLLOWED AS SOON AS POSSIBLE BY MEETINGS BETWEEN THE COMMISSION AND THE THIRD COUNTRIES CONCERNED .
A Közösség ezt követően a lehető legrövidebb időn belül megbeszéléseket folytat az érintett harmadik országokkal.
Mr President, ladies and gentlemen, according to this report, the Commission is following a successful policy on competition.
E szerint a jelentés szerint a Bizottság sikeres versenypolitikát folytat.
The European Union maintains a good and frank policy dialogue with Morocco within the bodies responsible for the follow-up of our Association Agreement.
Az Európai Unió hasznos és őszinte politikai párbeszédet folytat Marokkóval a társulási megállapodás nyomon követéséért felelős szervezeteken belül.
volume_up
űz {vb}
Alec and Liz nodded silently, and followed Davids purposeful jog across the clearing.
Alec és űz némán helyeseltek, és határozott léptekkel, futva indultak David után a tisztáson át.
to follow
That will last until sixteen hours, followed by a reception.
Az majd eltart vagy négyig, utána jön egy fogadás.
to follow

Context sentences for "to follow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
A Bizottság politikai oldalról gyorsan lépett a két felhívás követése érdekében.
EnglishI appeal to the Council of Ministers to follow the European Parliament's policy.
Felhívom a Miniszterek Tanácsát, hogy kövesse az Európai Parlament politikáját.
EnglishWhat do you think I am that I can follow you at such speed down so many pathways?
Miket képzelsz te rólam, hogyan kövesselek ezzel a sebességgel, ennyi csapáson?
EnglishIf she continues to show the same enthusiasm, I think the results will follow.
Ha továbbra is ugyanilyen lelkes marad, szerintem nem maradnak el az eredmények.
EnglishHe paid the slicer again, then stood up, gesturing for the droid to follow him.
Ismét fizetett a böngészőnek, majd felállt, és intett a droidnak, hogy kövesse.
EnglishFinally, the imports concerned and the like product follow the same price trends.
Végül, az érintett termék és a hasonló termék árainak alakulása is megegyezik.
English(CS) I would like to follow up on the politically charged debate we had yesterday.
(CS) Szeretnék a tegnap lefolytatott politikai töltésű vitához megjegyzést fűzni.
EnglishThey would follow Orkney- Lot has not the stuff to make a High King, Ectorius said.
- Lotot nem olyan fából faragták, amilyenből a nagykirályokat - mondta Ectorius.
EnglishThe Council will also follow closely the work on this issue in the ITRE Committee.
A Tanács ebben a kérdésben folyamatosan tájékozódik az ITRE Bizottság munkájáról.
EnglishAny priestess who must follow in her steps would feel herself less in comparison.
A nyomába lépő bármely papnő csekélyebbnek érezné magát az összehasonlításkor.
EnglishFollow his passion? The guy's -- come on.
Most ezeket árulja a Walmartnak. Kövesd a szenvedélyed - ez a fickó - ugyan már.
EnglishIt was a good meal, trout and duck, with Armenian red wine and coffee to follow.
A vacsora remek volt, pisztráng és kacsa, hozzá örmény vörösbor, végül kávé.
EnglishThe courier you sent to follow Keepiru should be near the wreck shortly, though.
De a futárnak, akit Kipiru után küldtünk, már a roncs közelében kéne lennie.
EnglishYou put miles between you and this place by day, and this thing can't follow you!
Egy nap alatt mérföldeket távolodhatsz a várostól, és ez a lény nem követhet!
EnglishWe will follow this process, and not only the harmonisation, with great interest.
Ezt a folyamatot - és nem csak a harmonizációt - nagy érdeklődéssel követni fogjuk.
EnglishWe are going to follow the same method for Albania and Bosnia and Herzegovina.
Albánia és Bosznia-Hercegovina esetében is ugyanezt a módszert fogjuk követni.
EnglishEU 2020 - Follow-up of the informal European Council of 11 February 2010 (debate)
Európa 2020 - A 2010. február 11-i informális Európai Tanács nyomon követése (vita)
EnglishI follow with displeasure the disputes over both new and historical possessions.
Csalódottan követem mind az új, mind pedig a történelmi javakról folytatott vitákat.
EnglishThe explosion sent another fighter into the ground, leaving only two to follow him.
A robbanás egy másik vadászt is ellökött, így csak kettő folytatta az üldözést.
EnglishHe was a good victim to follow flashy, greedy, at times good, and always amusing.
Olyan Áldozat volt, akit jó követni: páváskodó, mohó, néha jó, és mindig mulattató.