EN

form {noun}

volume_up
A naked form slowly emerged from the darkness, walking wearily toward him.
Mezítelen alak bontakozott ki fokozatosan a sötétből, kimerültén poroszkálva.
A slender still form wrapped in a brown cloak indicated the presence of Madouc.
Egy barna köpenybe csavart karcsú alak Madouc jelenlétére utalt.
The hidden form began to twitch, as though with uncontainable excitement, with nervous energy.
Az alak ekkor mocorogni kezdett, egyre izgatottabban és nyugtalanabbul.
All these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Mindezek a tényezők szinte lehetetlenné tették e foglalkozási forma folytatását.
A misunderstand- ing, Mona had said, of the relationship of form and function.
A forma és a funkció kapcsolatának félreértelmezése, ezt mondta Mona.
I feel that this is the form that should predominate in our contacts.
Úgy érzem, hogy ez az a forma, aminek szerződéseinkben túlsúlyban kellene lennie.
The municipal employment office stamped a tentative approval on my form and sent me along to a district foreman named Harvey Blocker.
A helyi munkaügyi osztály ráütötte próbaidős pecsétjét a jelentkezésemre, és a körzeti művezetőhöz, Harvey Blockerhez küldött.
In the interim the director had formed a new Counterintel-ligence Center.
Ebben kapott helyet az elemzés és azon belül a szovjet osztály.
Create or select implementationCreates or selects a subclass of selected form for use with integrated KDevDesigner.
Megvalósítás létrehozása vagy kiválasztásaA kijelölt űrlapból származtatott osztály létrehozása vagy kiválasztása, az integrált KDevDesignerrel való használathoz.

Context sentences for "form" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFinally, Durin reached down and shook the still form gingerly, calling his name.
Végül Durin feléje nyújtotta a kezét, félénken megrázta, és a nevén szólította.
EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Tudom, hogy az eredeti 138. módosítás jogilag nem volt optimális formába öntve.
English'The correct form of address when speaking to a Patriarch is Your Grace, Captain.
A helyes megszólítás, amikor egy pátriárkával beszél, kegyelmes uram, százados.
EnglishSo it was in human form he picked her up, and tenderly carried her underground.
Így hát emberi alakban emelte fel Lorit, és gyengéden levitte magával a föld alá.
EnglishThe new fiction is interested in language and in f-f-form, I guess, Tinch said.
- Al-alighanem az új-új-új forma és nyelv iránt ér-érdeklődik az is - vélekedett.
EnglishReturns must be made on a form which corresponds to the Annex to this Decision.
A beszámolókat az e határozat melléklete szerinti nyomtatványon kell elkészíteni.
EnglishIt was one of the first bodies to form columns of militia in Catalonia and Madrid.
Az elsők között állított fel milicista-hadoszlopokat Katalóniában és Madridban.
EnglishThen Bokuto pushed Gordon to one side and stepped over the still form on the snow.
Aztán Bokuto félretolta Gordont, és a havon fekvő, mozdulatlan test mellé lépett.
EnglishGoa paused for effect, letting his listeners form an image of what happened next.
Goa hatásszünetet tartott, hogy hallgatói el tudják képzelni, ami ez után jön.
EnglishAll these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Mindezek a tényezők szinte lehetetlenné tették e foglalkozási forma folytatását.
EnglishI welcome the choice of the form of a regulation to achieve our ambitious aims.
Üdvözlöm, hogy nagyra törő céljainkhoz a rendeletet választottuk alkalmas formául.
EnglishI remembered no one who had ever lived and breathed within my quietly moving form.
Nem emlékeztem rá, hogy más is élt volna ugyanebben a csendesen mozgó alakban.
EnglishApplied for a passport in the normal way on the normal form on July 14th this year.
Útlevelet a szokásos módon, a rendszeresített űrlapon kért, ez év július 14-én.
EnglishThere Bremen had Kinson fur- ther shave the ironwood branch to form a staff.
Bremen Kinsonnak adta az ágat, hogy addig farigcsálja, amíg bot nem lesz belőle.
EnglishUnfortunately, our request is not reflected into the current form of the report.
Sajnálatos módon ez a kérésünk nem tükröződik a jelentés mostani formájában.
EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Sürgetjük Malajzia kormányát, hogy törölje el a vesszőzést mint büntetési formát.
EnglishThis compromise does not contain Amendments 138 and 166 in their original form.
Ez a kompromisszum nem az eredeti formájában tartalmazza a 138. és 166. módosítást.
EnglishI think that could be an excellent form of cooperation with private industry.
Úgy vélem, nagyszerű módja lehet a magánszektorral folytatott együttműködésnek.
EnglishTransport, energy and communications form the backbone of the European economy.
A közlekedés, az energia és a távközlés jelenti az európai gazdaság gerincét.
EnglishIt was an art which I loved truly, from having done my own similar form of it.
Nagyon tetszett ez a művészet, az én kezemből is kikerültek hasonló alkotások.