"forth" translation into Hungarian

EN

"forth" in Hungarian

EN forth
volume_up
{adverb}

forth (also: ahead, before, beforehand, forward)
volume_up
előre {adv.}
He crisscrossed the tape, back and forth, back and forth, in tight figure-eights.
Komor gyors mozdulatokkal tekerte a ragtapaszt nyolcas formára, előre-hátra, előre-hátra.
It felt good to be in his arms, swaying back and forth and back and forth.
Jó érzés volt a férfi karjaiban imbolyogni előre-hátra, előre-hátra.
He leapt down the zig-zag stepsback, forth, back, forthand came out into the market-place.
Cikcakkos lépcsőkön ugrált le hátra, előre, hátra, előre , és a piactérre ért.
forth (also: away, forward, further, onwards)
One cannot metabolize milk as an adult, and so forth and so on, forever.
A felnőtt szervezete nem tudja lebontani a tejet, és így tovább, és így tovább.
Radical behavior modification, permanent imprisonment under Earthservice utilization, and so forth.
Radikális magatartás-módosítás, életfogytiglani munkatelep, és így tovább.
Epstein and his mother, a very old woman, argued back and forth about what to do with me.
Epstein és az anyja, az idős anyja tovább huzakodott azon, hogy mit tegyenek velem.
forth
volume_up
ki {adv.}
The titanic bolt roared forth, shredding his spell-spun image in an instant.
Egy gigantikus villám telibe kapta az illúzióalakot, és messzire repítette, ki a kertből.
Blinding flames of blue-white and silver roared forth from his palms.
Vakító kékesfehér lángnyelvek lövelltek ki a tenyeréből.
Panels slid back along the cylinder's side and gun muzzles snouted forth.
Fémlapok csusszantak félre az oldalán és fegyvercsövek emelkedtek ki a feltáruló nyílásokból.

Synonyms (English) for "forth":

forth

Context sentences for "forth" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd she brought forth a man child, who was to rule all nations with an iron rod.
Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket.
EnglishThe pen flew back and forth and up and down, seeming to do so of its own accord.
A toll le-föl, jobbra-balra siklott a papíron, szemlátomást a maga akarata szerint.
EnglishHis mouth pealed forth deafening screams that were beyond human auditory range.
Fülsiketítő sikolyok törtek fel a torkán, messze túl az emberi hallás határán.
EnglishPresently forth came an Englishman, dressed in black and - white, humming a tune.
Csakhamar egy fehér-feketébe öltözött angol jelent meg, valami dallamot dudorászva.
EnglishI saw it, helpless, when Niniane died, and I could not stretch forth my hand.
Tehetetlenül láttam, amikor Niniane meghalt, és nem nyújthattam érte a kezemet.
EnglishFrom this day forth, anyone who throws roses at my son's feet will answer to me.
Mától fogva, velem gyűlik meg a baja annak, aki rózsát szór a fiam lába elé.
EnglishAnd when the multitude was put forth, he went in, and took her by the hand.
Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt.
EnglishOverhead the wind sighed through the trees and the flames swirled back and forth.
A szél mérgesen rázta a tisztás fáit, és a tűz lángja szeszélyesen lobogott.
EnglishA metal plaque on the pedestal of each set forth the name of the represented deity.
A szobrok talapzatába fémtáblát ékeltek, amelyen az adott istenség neve szerepelt.
EnglishDennie tossed back and forth across the ground moaning, clutching at her ears.
Dennie nyöszörögve, a fülére tapasztott kézzel hányta-vetette magát a földön.
EnglishAccording to the gossip of the ship we were bound for Leith in the Firth of Forth.
A hajón elterjedt pletyka szerint a Forth-tengeröbölben levő Leith felé tartottunk.
EnglishEvery falling acorn should not send us forth to complain that the sky is falling.
Ha lehullik egy szem makk, nem kell azonnal azt gondolni, hogy ránk omlik az égbolt.
EnglishThat's just it, we've been wrong about it before, we don't put forth many theories.
Hát éppen ez az, hogy korábban tévedtünk, és túl kevés elmélettel hozakodtunk elő.
EnglishWe did speak, back and forth, when each of us very lonely, for years... centuries.
Sokat beszélgettünk egymással, amikor magányosak voltunk... évszázadokon keresztül.
EnglishThe lama looked forth, a hand on either sill, with eyes that shone like yellow opals.
A láma karjával az ablakdeszkára támaszkodott és kitekintett opálfényű szemeivel.
EnglishEach sample shall conform to the specifications set forth in section 9 (1).
Valamennyi mintának meg kell felelnie a 9. pontban meghatározott előírásoknak*.
EnglishAnd Jesus stretching forth his hand, touched him, saying: I will, be thou made clean.
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!"
EnglishMorgaine said sweetly, But I must ride forth and visit my kinswoman Elaine.
- Csakhogy nekem meg kell látogatnom Elaine húgunkat - mondta mézédesen Morgaine.
EnglishHe walked back and forth on one of the flowered runners in Mrs. Yancy's parlor.
Fel-alá járkált a szőnyegre terített futók mentén Mrs. Yancy társalgójában.
EnglishIts great fleet had gone back and forth between East and West when Rome was a ruin.
Hatalmas flottája ide-oda járt kelet és nyugat között, amikor Róma romokban hevert.