EN frame
volume_up
{noun}

1. general

frame (also: chase, mount, rack, setting)
volume_up
keret {noun}
Automatically adjusts the height of a frame to match the contents of the frame.
Automatikusan a keret tartalmához igazítja a keret magasságát.
Specifies the size and the position of the selected object or frame on the page.
Megadja a kiválasztott objektum vagy keret méretét és helyét az oldalon.
Az aktuális keret átalakítása közvetlen (inline) keretté.
frame (also: framework, shell, truss, cadre)
volume_up
váz {noun}
The mangled frame looked like blackened timbers in the rolling, greasy blaze.
A szétmarcangolt váz olyannak tűnt, mint az elfeketedő hasábfák egy kályha tüzében.
The frame would hold, and the rest of the machinery would flow like water.
A váz kitartana, de a szerkezet többi része úgy folyna, mint a víz.
The Porsche was upside down in the center, nothing but a crumpled frame.
A Porsche ott állt középen, a tetejére fordulva semmi több, csak egy összeroncsolódott váz.
frame (also: body, flesh, hull, shell)
volume_up
test {noun}
All her frame quivered, as the human frame quivers under the electric fluid.
Az egész hajótest úgy remegett, mint ahogy az emberi test remeg, amikor áramütés éri.
The wiry yellow frame relaxed slightly, and the eyes returned to normal size, shifting about eagerly, seizing on any chance to stay alive.
A sovány, sárga test kissé elernyedt, a szem visszaváltozott normális méretűre, a pillantás fürgén ugrált ide-oda, hogy hol talál kibúvót.
It no longer seemed at all appropriate to occupy the niches, which in any case were too narrow for their human-scale frames.
Először arra gondolt, hogy beállítja valamelyik falfülkébe, ám a mélyedések túlságosan alacsonyak és szűkek voltak ahhoz, hogy az emberméretű test elférjen bennük.
The frame would hold, and the rest of the machinery would flow like water.
A váz kitartana, de a szerkezet többi része úgy folyna, mint a víz.
Freeze- framed, each instant looked like a ridiculously complicated abstract sculpture running on overdrive.
A szerkezet olyan volt, akár egy nevetségesen bonyolult, absztrakt épület, ami egy országúton száguldott.
frame (also: form, mould, moulding, shape)
volume_up
forma {noun}
In this world, chance went another way, and the diamond frame was successful.
Ebben a világban másképpen alakult, a rombusz forma vitte el a pálmát.
frame (also: carriage, gantry, leg, scaffold)
frame (also: chassis)
volume_up
alváz {noun}
Do you know the clearance you have on your differential and your body frame on this?
Tudja, milyen közel van itt az úthoz a differenciál meg az alváz?
The human frame is tougher than one can imagine possible.
Az emberi szervezet szívósabb, mint hinnénk.
frame (also: field)
frame
frame
volume_up
ráma {noun}
frame (also: method, order, regime, set-up)
The restrictions caused by the multilingual regime have positive a influence on documents, which are more concise and produced within a given time frame.
A többnyelvű rendszer által okozott korlátozások pozitív hatással vannak a dokumentumokra, amelyek tömörebbek, és határidőn belül készülnek el.
We need you to work together to protect the public good by framing stronger rules for all parts of the global financial system.
Szükségét érezzük annak, hogy a globális pénzügyi rendszer minden szegmensére kiterjedő, markánsabb szabályozás kialakításakor működjenek együtt a közérdek védelmében.

2. architecture

frame
frame
frame

Context sentences for "frame" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe picked up the photo and began to polish the frame and glass on her shirttail.
Kézbe vette a képet, és az inge sarkával törölgetni kezdte a keretet és az üveget.
EnglishIn case of an ALS for annual requirement, no extension of the time frame is allowed.
Egy EER éves követelmény esetében nem engedélyezett az időszak meghosszabbítása.
EnglishIn the distance, a solitary fireman hosed down the burnt frame of the Porsche.
A távolban egy önkéntes tűzoltó a Porsche leégett vázára irányította a gumitömlőt.
EnglishThe code word on that photographic frame you recovered was Bright Star, was it not?
Az ön által felfedezett fényképfelvételen szereplő kódszó Fényes Csillag, igaz?
EnglishThere was a movement low on the left side of the frame, and a face appeared there.
Az ajtókeret bal alsó sarkánál valami mozgás támadt, végül megjelent egy arc.
EnglishThey placed something in her hand-a drum, taut skin stretched over a hooped frame.
Mintha a távolból jönne a hang, Morgaine hallotta, amint a keze ütni kezdi a dobot.
EnglishOne little test with my knife assured me that its simple frame was genuine gold.
Egy kis karcolás a késsel, és máris láthattam, hogy ennek a széknek a kerete is arany.
EnglishOver it, in a gleaming chromium frame, was a big square of parchment - a poem.
S a kandalló fölött csillogó krómkeretben nagy, négyszögletes pergamen: valami vers.
EnglishHe turned to Guyal and Shierl, who stood pressed together in the door-frame.
Guyalhoz és Shierlhez fordult, akik az ajtóban álltak szorosan egymás mellett.
EnglishAnd this picture frame has a cord going out the back, and you plug it into the wall.
Aztán ennek a képkeretnek a hátuljából egy zsinór lóg ki, amit a falba dugsz.
Englishrollers by means of which the conveyor belt is supported on the fixed frame.
olyan görgők, amelyek a szállítószalagot egy rögzített kereten megtámasztják.
EnglishBefore Kham could frame his question, The Weeze was asking one of her own.
Mielőtt Kham ezt a kérdést megválaszolhatta volna, Besurranó feltette a magáét.
EnglishHe raised his massive frame from the stool and signaled the cooks for three dinners.
Súlyos alakja felemelkedett a székről, és kért három vacsorát a szakácsoktól.
EnglishVernon knocked on the frame as we went in, but we didn't wait for an answer.
Vernon kopogott az ajtókereten mikor beléptünk, de nem vártuk meg a választ.
EnglishHe was sitting on the main frame, just beyond the steering wheel, and he looked very sad.
A vezetőkabin tetején ült, a kormánykerék fölött, és nagyon szomorúnak látszott.
EnglishThe stranger was a big man with a broad frame, though he did not have Allanon's height.
Az idegen széles vállú, magas ember volt, noha nem olyan hosszú, mint Allanon.
EnglishI swung half of me over to the next sill, holding on to the frame of the open window.
Áthajoltam a másik párkányhoz, közben a nyitott ablak keretébe kapaszkodtam.
EnglishYes, we need to get back to the 3% level, but we need a longer time frame.
Igen, vissza kell kerülnünk a 3%-os szintre, de hosszabb határidőre van szükségünk.
EnglishEnter the number of columns that you want in the page, frame, or section.
Adja meg az oldalon, a keretben vagy a szakaszban létrehozni kívánt hasábok számát.
EnglishThe house on Westmore Street was a small frame bungalow behind a larger house.
A ház a Westmore Streeten kis fabungaló volt, egy nagyobb épület mögött.